Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Cirkulär (1964:115) till samtliga statsmyndigheter angående utnyttjande av statliga och statsbidragsberättigade byggnadsobjekt vid praktisk utbildning av byggnadsarbetare

Detta cirkulär upphör enligt F (2012:421) att gälla vid utgången av juni 2012.

Utfärdad: 1964-04-10

GUSTAF ADOLF etc. etc. Vår ynnest etc. Kungl. Maj:t har, för att främja utbildningen av byggnadsarbetare, funnit gott förordna som följer.

För att öka möjligheterna att åstadkomma övningsobjekt för praktisk utbildning av byggnadsarbetare är det angeläget att statliga och statsbidragsberättigade byggen ställas till förfogande som övningsbyggen, när detta är lämpligt med hänsyn till lokala, utbildningsmässiga och tekniska förhållanden. Statliga och statsbidragsberättigade byggen böra med hänsyn härtill förberedas på sådant sätt, att deras användning som övningsobjekt underlättas. Det åligger statsbidragsgivande myndighet att i samband med att statsbidrag beviljas hos mottagaren av statsbidraget framhålla vikten av att nämnda förberedande åtgärder vidtagas. På arbetsmarknadsstyrelsen ankommer att medverka till att överläggningar komma till stånd med berörda myndigheter om vilka byggnadsobjekt som skola ställas till förfogande som övningsbyggen.