Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kungörelse (1972:602) om arbetstid vid vägtransport, m.m.

Denna kungörelse har enligt förordning (1994:1299) upphört att gälla vid utgången av år 1994.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna kungörelse gäller sådan transport på väg av personer eller gods som i förvärvsverksamhet och med motordrivet fordon utförs i Sverige, eller utomlands om fordonet är registrerat i Sverige, och som inte omfattas av förordningen (1993:184) om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter eller förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter.

SFS 1993:186

2 §

I denna kungörelse avses med

 1. transportföretag, företag som anordnar vägtransport som avses i 1 §,

 2. arbetstid, tid under vilken förare vid tjänstgöring i transportföretag

  1. för motordrivet fordon,

  2. utför arbete med fordonets skötsel eller med på- eller avlastning av gods som befordras med fordonet,

  3. efter vilotid som föreskrives i 5 § antingen utför annat arbete före färd med fordonet eller medföljer vid sådan färd,

 3. vilotid, annan tid än

  1. arbetstid

  2. tid under vilken föraren i övrigt utför arbete i företaget.

I arbetstid inräknas rast som understiger trettio minuter och längre rast, under vilken föraren ej får lämna fordonet eller arbetsstället.

Beteckning som användes i denna kungörelse har samma betydelse som motsvarande beteckning i fordonskungörelsen (1972:595) och terrängtrafikkungörelsen (1972:594). Vid tillämpningen av denna kungörelse anses terrängvagn som personbil och terrängskoter som motorcykel.

Arbetstid och vilotid

3 §

Förares arbetstid får under tjugofyra timmar i följd efter vilotid som avses i 5 § ej överstiga elva timmar

När tjänstgöring ej kan ordnas lämpligt på annat sätt, får arbetstiden dock utsträckas till tretton timmar, om den under fyrtioåtta timmar i följd efter vilotid som avses i 5 § ej överstiger sammanlagt tjugotvå timmar.

4 §

Förare får ej arbeta under längre tid än sex timmar i följd utan minst trettio minuters rast, under vilken han får lämna fordonet eller arbetsstället. I sextimmarsperioden inräknas ej tid, under vilken föraren ej utför annat arbete än att medfölja fordonet som avlösare.

5 §

Förares vilotid får under tjugofyra timmar i följd räknat från början av vilken tjänstgöring som helst ej understiga tio timmar i följd. Vilotiden får dock två gånger under sju tjugofyratimmarsperioder i följd minskas till lägst åtta timmar.

6 §

Avvikelse från 3-5 § får ske, om det är påkallat av olyckshändelse eller annan särskild omständighet som ej kunnat förutses.

Kontroll

7 §

I transportföretag skall förare av motordrivet fordon föra anteckningar för kontroll av arbetstid och vilotid. Är föraren anställd i företaget, skall anteckningar även föras av hans arbetsgivare.

8 §

Av anteckningar som förare enligt 7 § har att göra skall framgå när han börjat och slutat sitt arbete under kalenderdygn då han fört motordrivet fordon i företaget. Har föraren under dygnet närmast före sagda kalenderdygn ej fört motordrivet fordon i företaget men där utfört annat arbete, skall av anteckningarna även framgå när detta arbete påbörjats och avslutats. Anteckningarna skall dessutom visa när föraren haft minst trettio minuters rast, under vilken han fått lämna fordonet eller arbetsstället.

Anteckningar av förare skall göras i arbetstidsbok. Formulär till arbetstidsbok fastställs av Vägverket.

Förare som är egen företagare skall bevara sin arbetstidsbok under fyra månader från det den avslutats.

SFS 1992:1396

9 §

Av anteckningar som arbetsgivaren enligt 7 § har att göra skall framgå när föraren börjat och slutat arbete under kalenderdygn då han fört motordrivet fordon i företaget. Har föraren under dygnet närmast före sagda kalenderdygn ej fört motordrivet fordon i företaget men där utfört annat arbete, skall av anteckningarna även framgå när detta arbete påbörjats och avslutats. Anteckningarna skall om möjligt dessutom visa när föraren haft minst trettio minuters rast, under vilken han fått lämna fordonet eller arbetsstället. Arbetsgivaren skall bevara anteckning under fyra månader från den dag anteckningen gäller.

10 §

Förare behöver ej föra arbetstidsbok i fråga om tjänstgöring som avser förande av

 1. buss eller personbil i yrkesmässig linjetrafik,

 2. personbil i yrkesmässig beställningstrafik för personbefordran, om innehavaren av trafiktillståndet är ansluten till förening av utövare av yrkesmässig trafik och föreningen gör och bevarar anteckningar i överensstämmelse med 9 §,

 3. personbil i annan trafik än yrkesmässig trafik för personbefordran,

 4. motorcykel,

 5. lastbil med en totalvikt av högst 3,5 ton eller traktortåg, om traktorns tjänstevikt tillsammans med totalvikten för det eller de släpfordon som kopplats till traktorn uppgår till högst 3,5 ton.

Vad som sägs i första stycket 1 och 3-5 gäller ej förare som är egen företagare.

11 §

Arbetsgivare som driver yrkesmässig trafik för personbefordran med personbil behöver ej göra anteckningar enligt 7 §, om hans företag är anslutet till förening av utövare av yrkesmässig trafik och föreningen gör och bevarar anteckningar i överensstämmelse med 9 §.

12 §

Det åligger arbetsgivare att utan kostnad tillhandahålla anställd förare arbetstidsbok och att tillse att föreskrivna anteckningar göres.

13 §

Förare skall medföra arbetstidsbok under färd. Han skall på begäran av polisman eller bilinspektör förete boken för kontroll.

SFS 1986:375

14 §

Arbetsgivare, förening som avses i 10 § första stycket 2 eller 11 § och förare som är egen företagare skall på begäran av polismyndighet eller bilinspektör förete gjorda anteckningar för kontroll.

SFS 1986:375

Undantag

Ansvar, besvär m. m.