Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Kungörelse (1972:602) om arbetstid vid vägtransport, m.m.Denna kungörelse har enligt förordning (1994:1299) upphört att gälla vid utgången av år 1994.Inledande bestämmelser 1 §1 §Denna kungörelse gäller sådan transport på väg av personer eller gods som i förvärvsverksamhet och med motordrivet fordon utförs i Sverige, eller utomlands om fordonet är registrerat i Sverige, och som inte omfattas av förordningen (1993:184) om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter eller förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter. 2 §2 §I denna kungörelse avses med transportföretag, företag som anordnar vägtransport som avses i 1 §,arbetstid, tid under vilken förare vid tjänstgöring i transportföretagför motordrivet fordon,utför arbete med fordonets skötsel eller med på- eller avlastning av gods som befordras med fordonet,efter vilotid som föreskrives i 5 § antingen utför annat arbete före färd med fordonet eller medföljer vid sådan färd,vilotid, annan tid änarbetstidtid under vilken föraren i övrigt utför arbete i företaget.I arbetstid inräknas rast som understiger trettio minuter och längre rast, under vilken föraren ej får lämna fordonet eller arbetsstället.Beteckning som användes i denna kungörelse har samma betydelse som motsvarande beteckning i fordonskungörelsen (1972:595) och terrängtrafikkungörelsen (1972:594). Vid tillämpningen av denna kungörelse anses terrängvagn som personbil och terrängskoter som motorcykel.Arbetstid och vilotid 3 §3 §Förares arbetstid får under tjugofyra timmar i följd efter vilotid som avses i 5 § ej överstiga elva timmarNär tjänstgöring ej kan ordnas lämpligt på annat sätt, får arbetstiden dock utsträckas till tretton timmar, om den under fyrtioåtta timmar i följd efter vilotid som avses i 5 § ej överstiger sammanlagt tjugotvå timmar.4 §4 §Förare får ej arbeta under längre tid än sex timmar i följd utan minst trettio minuters rast, under vilken han får lämna fordonet eller arbetsstället. I sextimmarsperioden inräknas ej tid, under vilken föraren ej utför annat arbete än att medfölja fordonet som avlösare. 5 §5 §Förares vilotid får under tjugofyra timmar i följd räknat från början av vilken tjänstgöring som helst ej understiga tio timmar i följd. Vilotiden får dock två gånger under sju tjugofyratimmarsperioder i följd minskas till lägst åtta timmar. 6 §6 §Avvikelse från 3-5 § får ske, om det är påkallat av olyckshändelse eller annan särskild omständighet som ej kunnat förutses.Kontroll 7 §7 §I transportföretag skall förare av motordrivet fordon föra anteckningar för kontroll av arbetstid och vilotid. Är föraren anställd i företaget, skall anteckningar även föras av hans arbetsgivare. 8 §8 §Av anteckningar som förare enligt 7 § har att göra skall framgå när han börjat och slutat sitt arbete under kalenderdygn då han fört motordrivet fordon i företaget. Har föraren under dygnet närmast före sagda kalenderdygn ej fört motordrivet fordon i företaget men där utfört annat arbete, skall av anteckningarna även framgå när detta arbete påbörjats och avslutats. Anteckningarna skall dessutom visa när föraren haft minst trettio minuters rast, under vilken han fått lämna fordonet eller arbetsstället.Anteckningar av förare skall göras i arbetstidsbok. Formulär till arbetstidsbok fastställs av Vägverket.Förare som är egen företagare skall bevara sin arbetstidsbok under fyra månader från det den avslutats. 9 §9 §Av anteckningar som arbetsgivaren enligt 7 § har att göra skall framgå när föraren börjat och slutat arbete under kalenderdygn då han fört motordrivet fordon i företaget. Har föraren under dygnet närmast före sagda kalenderdygn ej fört motordrivet fordon i företaget men där utfört annat arbete, skall av anteckningarna även framgå när detta arbete påbörjats och avslutats. Anteckningarna skall om möjligt dessutom visa när föraren haft minst trettio minuters rast, under vilken han fått lämna fordonet eller arbetsstället. Arbetsgivaren skall bevara anteckning under fyra månader från den dag anteckningen gäller. 10 §10 §Förare behöver ej föra arbetstidsbok i fråga om tjänstgöring som avser förande avbuss eller personbil i yrkesmässig linjetrafik,personbil i yrkesmässig beställningstrafik för personbefordran, om innehavaren av trafiktillståndet är ansluten till förening av utövare av yrkesmässig trafik och föreningen gör och bevarar anteckningar i överensstämmelse med 9 §,personbil i annan trafik än yrkesmässig trafik för personbefordran,motorcykel,lastbil med en totalvikt av högst 3,5 ton eller traktortåg, om traktorns tjänstevikt tillsammans med totalvikten för det eller de släpfordon som kopplats till traktorn uppgår till högst 3,5 ton.Vad som sägs i första stycket 1 och 3-5 gäller ej förare som är egen företagare. 11 §11 §Arbetsgivare som driver yrkesmässig trafik för personbefordran med personbil behöver ej göra anteckningar enligt 7 §, om hans företag är anslutet till förening av utövare av yrkesmässig trafik och föreningen gör och bevarar anteckningar i överensstämmelse med 9 §.12 §12 §Det åligger arbetsgivare att utan kostnad tillhandahålla anställd förare arbetstidsbok och att tillse att föreskrivna anteckningar göres. 13 §13 §Förare skall medföra arbetstidsbok under färd. Han skall på begäran av polisman eller bilinspektör förete boken för kontroll. 14 §14 §Arbetsgivare, förening som avses i 10 § första stycket 2 eller 11 § och förare som är egen företagare skall på begäran av polismyndighet eller bilinspektör förete gjorda anteckningar för kontroll. Undantag 15 §15 §Fråga om undantag från 3-5 eller 7-9 § prövas av Vägverket. Undantag får medges, om det är påkallat av särskilda skäl. Verket får därvid föreskriva särskilda villkor. Ansvar, besvär m. m. 16 §16 §Förare som bryter mot 3-5, 7, 8, 13 eller 14 § döms till böter. Även arbetsgivaren döms till sådant straff, om ej förseelsen berott på omständighet som han ej kunnat råda över.Arbetsgivare som bryter mot 7, 9, 12 eller 14 § döms till böter.Avskrift av dom eller slutligt beslut i mål om ansvar enligt denna kungörelse sänds till Vägverket. Avser målet transport med fordon som är registrerat i utlandet och som används i beställningstrafik med buss eller godstrafik, sänds avskrift även till Generaltullstyrelsen. 17 §17 §Bryter förare mot 3-5 §, skall polisman hindra fortsatt färd som ej kan ske utan påtaglig fara för trafiksäkerheten.18 §18 §Vägverkets beslut enligt denna kungörelse får överklagas hos regeringen. 19 §19 §Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av Vägverket.