Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1975:802) om underrättelse till lantbruksstyrelsen i vissa fall ang. beslut om avskedande av veterinär

Denna förordning upphör enligt F (2009:1389) att gälla vid utgången av 2009.

Utfärdad: 1975-06-26

Har legitimerad veterinär, som omfattas av [statstjänstemannalagen (1965:274) eller stadgan (1965:602) om vissa tjänstemän hos kommuner m.fl.], genom beslut av annan myndighet än lantbruksstyrelsen blivit avskedad för brott eller förseelse i utövningen av veterinäryrket, skall myndigheten så snart det kan ske sända avskrift av beslutet till lantbruksstyrelsen. Vinner beslutet laga kraft, skall lantbruksstyrelsen underrättas därom.