Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen Denna lag har enligt Lag (2007:396) upphört att gälla den 2 juli 2007.Förarbeten1976:157Prop. 1975/76:84, InU 1975/76:28, rskr 1975/76:222.1979:303Prop. 1978/79:131, AU 1978/79:34, rskr 1978/79:304.1984:425Prop. 1983/84:142, JuU 1983/84:28, rskr 1983/84:341.1991:305Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155.2007:396Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13. rskr, 2006/07:179.Utfärdad den 8 april 1976.1 §1 §Denna lag gäller arbetsgivare som avser att anställa arbetstagare på ledig plats i sin verksamhet.Lagen gäller ejom anställning är avsedd att vara högst tio arbetsdagar,vid tillsättning av statlig tjänst eller av sådan tjänst som lärare eller skolledare för vilken avlöningsförmånerna fastställes under medverkan av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.2 §2 §Arbetsgivare som avses i 1 § första stycket skall anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen.Anmälan som avses i första stycket skall göras innan annan åtgärd vidtages för anställning.3 §3 §Anmälningsskyldighet enligt 2 § föreligger ej för arbetsgivare som avser att besätta den lediga platsen medarbetstagare som redan är anställd hos arbetsgivaren,arbetstagare som är medlem av arbetsgivarens familj,arbetstagare som skall arbeta i arbetsgivarens hushåll,arbetstagare som skall ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning,arbetstagare som enligt lag eller annan författning eller kollektivavtal har företrädesrätt till anställningen, arbetstagare till anställning som förutsätter viss politisk, religiös eller annan ideell inställning,arbetstagare till anställning som tillsätts genom valförfarande.Anmälningsskyldighet föreligger ej heller, om den lediga platsen enligt överenskommelse mellan arbetsgivaren, berörd arbetstagarorganisation och arbetsförmedlingen skall förbehållas arbetstagare som avses i 8 § lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder.Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, arbetsmarknadsstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, för visst yrkesområde föreskriva ytterligare undantag från anmälningsskyldigheten.4 §4 §Anmälan skall innehålla de uppgifter som behövs för förmedlingsarbetet. Närmare föreskrifter om vilka uppgifter anmälan skall innehålla meddelas av regeringen eller av myndighet som regeringen bestämmer.5 §5 §När ledig plats som har anmälts till arbetsförmedlingen har blivit tillsatt eller av annan anledning ej längre är aktuell, skall arbetsgivaren så snart det kan ske anmäla detta till förmedlingen.6 §6 §Arbetsgivare, som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att anmäla ledig plats enligt vad som föreskrivs i denna lag, döms till penningböter. Detsamma skall gälla arbetsgivare som i anmälan uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift, vilken ej saknar betydelse.Allmänt åtal för brott som avses i första stycket får väckas endast efter medgivande av arbetsmarknadsstyrelsen. Lag (1991:305). F 1976:266 i lydelse enl. F 1979:621: Regeringen föreskriver att lagen (1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen skall träda i kraft d. 1 okt. 1976. Arbetsmarknadsstyrelsen får föreskriva att lagen skall tillämpas endast beträffande visst eller vissa län.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1976:157 Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.(Lagen 1976:157 har enligt förordning 1976:266 trätt i kraft d. 1 okt. 1976.)Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, arbetsmarknadsstyrelsen får föreskriva att lagen skall tillämpas endast beträffande visst eller vissa län. Lag (1979:303). 1979:303 (Utkom d. 6 juni 1979.)Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då den enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. 1991:305 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1992. 2007:396 (Utkom d. 13 juni 2007.)