Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1976:267) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen

Denna förordning har enligt F (2007:423) upphört att gälla den 2 juli 2007.

Utfärdad den 13 maj 1976.

1 §

Denna förordning gäller anmälan som avses i lagen (1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen. Tillsyn över efterlevnaden av lagen utövas av AMS med biträde av länsarbetsnämnderna.

SFS 1986:1024

2 §

Anmälan om ledig plats kan göras muntligen. Länsarbetsnämnden får dock i det enskilda fallet föreskriva att anmälan skall vara skriftlig.

SFS 1986:1024

3 §

Anmälan om ledig plats skall innehålla uppgift om

1. arbetsgivarens namn, adress och telefonnummer, 2. var arbetsplatsen ligger, 3. arbetsuppgifter och kompetenskrav, 4. avlöningsförmåner, 5. arbetets varaktighet, 6. arbetstider, 7. tillträdesdag och 8. ansökningstid.

4 §

AMS får i fall som avses i 3 § sista stycket lagen (1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen för visst yrkesområde medgiva ytterligare undantag från anmälningsskyldigheten.

SFS 1986:1024

5 §

Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen (1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen meddelas av AMS.

SFS 1986:1024