Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1982:751) om statliga ungdomsplatser m.m.

Denna förordning har enligt F (2007:840) upphört att gälla vid utgången av år 2007.

Utfärdad den 8 juli 1982.

1 §

I denna förordning finns föreskrifter i anslutning till kollektivavtal där det i fråga om anställnings- och arbetsvillkor för dem som anvisats statliga ungdomsplatser har överenskommits följande.

  1. Ungdomsplatserna på en arbetsplats vid en myndighet får besättas först efter det att myndigheten och berörd lokal arbetstagarorganisation har fört lokal förhandling i fråga om antalet ungdomsplatser, lämpliga arbetsuppgifter till ungdomarna och tider under vilka platserna bör stå till förfogande.

  2. Har central förhandling påkallats, tillämpas vad som nu sagts om myndigheter och lokal arbetstagarorganisation i stället på statens arbetsgivarverk och berörd central arbetstagarorganisation.

2 §

[Upphävd g. F (2004:926).]

SFS 2004:926

3 §

Om det av protokollet från en lokal eller central förhandling framgår att parterna har gemensam uppfattning i de frågor som angetts i 1 §, skall protokollet ges samma verkan som en överenskommelse enligt 17 § andra stycket förordningen (1983:583) om statsbidrag till uppföljningsinsatser för ungdomar under 18 år.

SFS 1983:689

4 §

Om parterna vid en central förhandling har stannat i olika meningar, skall inga ungdomsplatser besättas på den arbetsplats vid myndigheten som förhandlingen har avsett.