Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1982:764) om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter, m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 1997:798.

Denna lag upphör enligt Lag (2017:31) att gälla vid utgången av mars 2017.

Angående övergångsbestämmelser, se Lag 2017:31).

Utfärdad: 1982-06-30

1 §

I denna lag ges bestämmelser om vissa anställningar som läkare vid sådana enheter inom landstingens hälso- och sjukvård som har upplåtits för högskoleutbildning för läkarexamen (upplåtna enheter).

Vad som sägs om landstingens hälso- och sjukvård gäller också den hälso- och sjukvård som anordnas av kommuner som inte ingår i ett landsting.

SFS 2006:307

2 §

[har upphävts genom lag (1990:641).]

SFS 1990:641

3 §

I 3 kap. 8 § högskolelagen (1992:1434) finns bestämmelser bl. a. om att en anställning som lärare vid en högskola kan vara förenad med en anställning som specialistutbildad läkare.

SFS 1997:798

4 §

Vid upplåtna enheter skall det i skälig omfattning finnas läkare med specialistkompetens som tjänstgör för begränsad tid. En sådan läkare får anställas tills vidare för en tid av högst sex år.

SFS 1997:798

5 §

Varje läkare som är anställd vid en upplåten enhet är skyldig att biträda vid handledningen av medicine studerande.

Specialistutbildad läkare anställd vid enheten är, i den mån den eller de nämnder som utövar ledningen av hälso- och sjukvården medger det, skyldig att inom sitt verksamhetsområde ombesörja den undervisning och den examination som behövs för att högskoleutbildning för läkarexamen skall kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt.

SFS 2006:307

6 §

Kliniska assistenter och medicine studerande får biträda i hälso- och sjukvården.

SFS 1990:641