Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1982:764) om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter, m.m.Rubriken har denna lydelse enl. Lag 1997:798. Denna lag upphör enligt Lag (2017:31) att gälla vid utgången av mars 2017.Angående övergångsbestämmelser, se Lag 2017:31).Förarbeten1982:764 Prop. 1981/82:97, SoU 51, rskr. 381.1990:641 Prop. 1989/90:90 (avsnitt 17 s. 196), UbU 25, rskr. 328.1991:1972 Prop. 1991/92:61, SoU 11, rskr. 84.1997:798 Prop. 1996/97:141, bet. 1997/98:UbU3, rskr. 1997/98:12.2006:307Prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU15, rskr. 2005/06:214.2017:31Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.Utfärdad: 1982-06-301 §1 §I denna lag ges bestämmelser om vissa anställningar som läkare vid sådana enheter inom landstingens hälso- och sjukvård som har upplåtits för högskoleutbildning för läkarexamen (upplåtna enheter).Vad som sägs om landstingens hälso- och sjukvård gäller också den hälso- och sjukvård som anordnas av kommuner som inte ingår i ett landsting. Lag (2006:307). 2 §2 § har upphävts genom lag (1990:641). 3 §3 §I 3 kap. 8 § högskolelagen (1992:1434) finns bestämmelser bl. a. om att en anställning som lärare vid en högskola kan vara förenad med en anställning som specialistutbildad läkare. Lag (1997:798). 4 §4 §Vid upplåtna enheter skall det i skälig omfattning finnas läkare med specialistkompetens som tjänstgör för begränsad tid. En sådan läkare får anställas tills vidare för en tid av högst sex år. Lag (1997:798). 5 §5 §Varje läkare som är anställd vid en upplåten enhet är skyldig att biträda vid handledningen av medicine studerande.Specialistutbildad läkare anställd vid enheten är, i den mån den eller de nämnder som utövar ledningen av hälso- och sjukvården medger det, skyldig att inom sitt verksamhetsområde ombesörja den undervisning och den examination som behövs för att högskoleutbildning för läkarexamen skall kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2006:307). 6 §6 §Kliniska assistenter och medicine studerande får biträda i hälso- och sjukvården. Förordning (1990:641). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1982:764 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1983. 1990:641 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1990.De som vid ikraftträdandet innehar tjänster som kliniska amanuenser får biträda i hälso- och sjukvården så länge de innehar sådana tjänster. 1991:1972 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1992. 1997:798 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999. 2006:307 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2007. 2017:31 1. Den upphävda lagen gäller fortfarande för anställningsavtal som har ingåtts före d. 1 april 2017.2. Den som d. 1 juli 1990 hade en tjänst som klinisk amanuens får biträda i hälso- och sjukvården så länge han eller hon innehar tjänsten.