Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1982:865) om statsbidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet

Denna förordning har enligt F (2005:1089) upphört att gälla den 1 januari 2006.

Utfärdad den 16 september 1982.

Omtryck: SFS 1987:1053

Inledande föreskrifter

1 §

I denna förordning meddelas föreskrifter om statsbidrag till kostnader för kvinnoorganisationernas centrala verksamhet.

2 §

Med kvinnoorganisation förstås i denna förordning en organisation som har till främsta uppgift att arbeta för kvinnans ställning i samhället och aktivt arbetar för jämställdhet mellan kvinnor och män.

3 §

Bidrag lämnas för ett år i sänder i mån av tillgång på medel. Ett bidragsår avser det statliga budgetåret.

SFS 1995:673

Villkor för statsbidrag

4 §

Statsbidrag lämnas till kvinnoorganisationer som uppfyller de villkor som anges i 5–7 §§.

5 §

Varje enskild person som delar kvinnoorganisationens grundvärderingar och mål samt godtar dess stadgar skall kunna ansluta sig till organisationen.

6 §

Kvinnoorganisationen skall ha fler än 1 500 medlemmar. Flertalet av medlemmarna skall vara kvinnor.

Med medlem förstås i denna förordning den som under det närmast föregående budgetåret var ansluten till en lokalavdelning inom organisationen och som därvid har haft stadgeenliga möjligheter att påverka organisationens verksamhet, inriktning och uppbyggnad. För att räknas som medlem krävs dessutom att hon eller han har fyllt eller under kalenderåret fyller 15 år och har erlagt stadgeenlig medlemsavgift till organisationen för det verksamhetsår som upphörde under det närmast föregående budgetåret.

SFS 1987:1053

7 §

Kvinnoorganisationen skall ha lokalavdelningar i minst hälften av landets landstingskommuner. Med landstingskommun jämställs härvid kommun som inte ingår i landstingskommun.

Med lokalavdelning förstås i denna förordning sådan avdelning av en kvinnoorganisation för vilken gäller att medlemmarna och organ, som utses av medlemmarna, beslutar om avdelningens verksamhet. För att räknas som lokalavdelning krävs dessutom att avdelningen har genomfört minst tio sammankomster under det verksamhetsår som upphörde under det närmast föregående budgetåret.

För invandrarkvinnors organisationer kan i särskilda fall medges undantag från kravet att organisationen skall ha lokalavdelningar i minst hälften av landets landstingskommuner.

SFS 1987:1053

8 §

När antalet medlemmar och lokalavdelningar i en kvinnoorganisation skall bestämmas, skall hänsyn tas till förhållandena den dag då organisationens verksamhetsår upphörde under det närmast föregående budgetåret.

SFS 1987:1053

Två bidragsformer

Rubriken har denna lydelse enligt förordning 1992:661. SFS1982-0865

9 §

Statsbidrag till kvinnoorganisationer lämnas i form av ett grundbidrag och ett rörligt bidrag.

Ett helt grundbidrag ges till organisationer som har fler än 3 000 medlemmar. Till organisationer som har ett färre antal medlemmar ges ett halvt grundbidrag.

Det rörliga bidraget ges för utveckling och förnyelse av kvinnoorganisationernas verksamhet.

SFS 1995:673

Ansökan om statsbidrag

10 §

Ansökningar om bidrag enligt denna förordning prövas av regeringen.

En ansökan om grundbidrag respektive rörligt bidrag skall göras skriftligen och ges in till Inrikesdepartementet senast den 1 december närmast före bidragsårets början.

Till ansökan skall fogas organisationens stadgar och en verksamhetsberättelse med en kostnadsredovisning för det senaste verksamhetsåret, som är bestyrkt av organisationens revisor. Organisationen är skyldig att lämna också andra uppgifter som krävs för prövningen av ansökan.

SFS 1996:815

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1982:865

(Utkom d. 28 sept. 1982.)

1. Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Statsbidrag enligt förordningen utgår dock för tid från och med d. 1 juli 1982.

2. För bidragsåret 1982/83 skall istället för vad som sägs i 11 § om tiden för ansökan om statsbidrag gälla att ansökan skall göras senast den 28 febr. 1983.

3. För bidragsåret 1982/83 skall vad i 6 § andra stycket, 7 § andra stycket och 8 § sägs om det närmast föregående bidragsåret och om det verksamhetsår som upphörde under det närmast föregående bidragsåret i stället avse det verksamhetsår som upphörde närmast före ansökningstillfället.

SFS 1987:1053

(Omtryck)

Denna förordning träder i kraft d. 15 dec. 1987. Bestämmelserna i 3 § och 6–10 §§ i den nya lydelsen tillämpas dock för tid från och med budgetåret 1987/88.

SFS 1995:673

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1995.

SFS 1996:815

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 1996.