Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1984:222) om pensionsavgifter enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser

Denna förordning har enligt förordning (1997:908) upphört att gälla den 1 januari 1998.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (1997:908).

Utfärdad: 1984-05-03

Tillämpningsområde

1 §

Denna förordning gäller arbetstagare för vilken pensionsavgifter skall betalas och som har anställning med pensionsrätt enligt

  • - pensionsplan för arbetstagare hos staten m. fl. (pensionsplanen) eller

  • - förordningen (1991:1427) om tjänstepension för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning.

Bestämmelser om pensionsavgifter finns även i särskilda beslut av regeringen.

Förteckning över huvudmän som skall betala fortlöpande pensionsavgifter finns i bilaga till denna förordning.

Statens löne- och pensionsverk meddelar närmare föreskrifter om tilllämpningen av denna förordning.

SFS 1991:1428

Fortlöpande avgift

2 §

Om inte annat följer av andra eller tredje stycket skall huvudmannen betala fortlöpande avgift för tid i anställning som avses i 1 § i den omfattning den tillgodoräknas som pensionsgrundande tjänstetid.

Är arbetstagaren tjänstledig för att tjänstgöra i en annan anställning betalas avgift bara om detta följer av de bestämmelser som gäller för den sistnämnda anställningen.

Statens löne- och pensionsverk får medge befrielse från avgiftsbetalning om det föreligger särskilda skäl, t. ex. vid långvarig ledighet för offentligt uppdrag.

SFS 1991:1428

3 §

Om regeringen inte beslutar något annat, skall den fortlöpande avgiften per år vara

  • - elva procent av den pensionsgrundande lönen för arbetstagare vid teater- och musikinstitutioner utom för dem som avlönas från anslaget Bidrag till regional musikverksamhet och

  • - åtta procent av den pensionsgrundande lönen för andra arbetstagare.

SFS 1991:1428

Anställningstid som får tillgodoräknas mot engångsavgift

4 §

Om engångsavgift betalas får arbetstagaren som pensionsgrundande tjänstetid tillgodoräkna sig

  • - tid för anställning som, enligt vad som gäller vid avgången, avses i 1 § men för vilken fortlöpande avgift inte har erlagts, och

  • - tid som inte har tillgodoräknats enligt äldre avgiftsbestämmelser på grund av att pensionsunderlaget höjts.

Har en anställning förts över från avgiftsfri till avgiftsbelagd statlig tjänstepensionering skall avgift dock inte betalas för den tid som omfattas av den avgiftsfria pensioneringen.

SFS 1991:1428

5 §

Engångsavgift beräknas tidigast under tredje månaden före den, då arbetstagarens anställning är avsedd att upphöra, och senast under åttonde månaden efter den, då anställningen har upphört.

6 §

Engångsavgift bestäms på grundval av egenpensionens månadsbelopp från och med den månad, varunder den berättigade fyller 65 år (A-belopp), och i förekommande fall dess månadsbelopp dessförinnan (B-belopp). Härvid fastställs månadsbeloppen med hänsyn till det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gäller för den månad, då engångsavgiften beräknas.

Månadsbeloppen bestäms efter samordning enligt bestämmelserna i pensionsplanen med förmån som avses där. Beträffande folkpension som ännu inte har börjat utgå bestäms A-beloppet med beaktande av den folkpension i form av hel förtidspension som skulle ha utgått under beräkningsmånaden, om förutsättningar då förelegat för sådan pension.

Beträffande tilläggspension som inte är slutligt fastställd skall vid bestämmande av A-beloppet beaktas tilläggspension som svarar mot vad som vid beräkningstidpunkten är känt i fråga om antalet år med pensionspoäng och poängmedeltalet.

SFS 1991:1428

7 §

Engångsavgiften utgör summan av pensionens A-belopp, multiplicerat med kapitaliseringsfaktorn, och dess B-belopp, multiplicerat med kapitaliseringsfaktorn. Kapitaliseringsfaktorerna för olika levnadsåldrar och belopp framgår av följande tabell. För överskjutande del av år tillämpas lineär interpolation.

Ålder,

Kapitaliseringsfaktor för

 

år

A-belopp

B-belopp

70

 

148

 
 

69

 

155

 
 

68

 

162

 
 

67

 

169

 
 

66

 

177

 
 

56

 

185

 
 

64

 

179

 

12

 

63

 

172

 

24

 

62

 

166

 

36

 

61

 

160

 

48

 

60

 

154

 

60

 

Särskild engångsavgift

8 §

Höjs egenpensionens belopp på grund av att pensionsunderlaget har

ändrats, beräknas en särskild engångsavgift.

Den särskilda engångsavgiften bestäms på grundval av den höjning av pensionens A-belopp och B-belopp som svarar mot höjningen av pensionsbeloppet. I övrigt beräknas den särskilda engångsavgiften enligt 6 och 7 §§.

Beslut om höjning av pensionsbeloppet får inte meddelas förrän engångsavgift och särskild engångsavgift har erlagts.

SFS 1991:1428

Särskilda bestämmelser

9 §

Engångsavgift och särskild engångsavgift erläggs senast under den sjätte månaden efter den, då avgiften debiterats.

10 §

För tillgodoräkning av pensionsgrundande tjänstetid i annat fall än som avses i 5--9 §§ eller för familjepension fastställer regeringen engångsavgift och särskild engångsavgift. Förordning (1991:1428).