Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1984:518) om bidrag till utbildning i företagRubriken har denna lydelse enl. förordning 1987:514.Denna förordning har enligt förordning (2001:626) upphört att gälla den 1 september 2001.Angående övergångsbestämmelser, se förordning (2001:626).Förarbeten1984:518 Jfr prop. 1983/84:100 (bil. 12), AU 21, rskr. 228.1987:514 Jfr prop. 1986/87:150 (bil. 6), AU 19 rskr. 354.1991:888 Jfr prop. 1990/91:100 (bil. 12), AU 11, rskr. 164 och prop. 1990/91:150 (bil. I:6), FiU 30, rskr. 386.1994:938 Jfr prop. 1993/94:150 (bil.10), bet. 1993/94:FiU20, rskr. 1993/94:457.Utfärdad den 14 juni 1984.Inledande bestämmelseRubriken har denna lydelse enl. förordning 1987:514.1 §1 §Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till arbetsgivare som tillhandahåller utbildning åt de anställda för att upprätthålla och främja sysselsättningen, ochden som är delägare och personligt verksam i ett litet eller medelstort företag utan att vara anställd i detta. Förordning (1994:938). Bidragsgrundande utbildningRubriken har denna placering enl. förordning 1987:514.2 §2 §Bidrag kan lämnas vid utbildning som medverkar tillintern och extern rekrytering eller anpassning av arbetsstyrkans kompetens till ändrade förhållanden främst i samband med tekniska förändringar eller förändrad arbetsorganisation, ochatt förhindra permitteringar eller uppsägningar. Förordning (1994:938). 3 §3 § har upphävts genom förordning (1991:888). 4 §4 § har upphävts genom förordning (1991:888). 5 §5 §Vid prioritering mellan flera ansökningar om bidrag skall det arbetsmarknadspolitiska värdet av eventuella motprestationer beaktas. Därvid skall företräde ges utbildningsinsatser för anställda med kort utbildning och för utbildning som syftar till en jämnare könsfördelning på arbetsplatsen. Förordning (1991:888). Bestämmelser rörande utbildningenRubriken har denna placering enl. förordning 1987:514.6 §6 §Utbildningen kan anordnas av arbetsgivaren eller förläggas hos en utomstående utbildningsanordnare. Förordning (1987:514). 7 §7 §Utbildningen får bedrivas på hel- eller deltid. Förordning (1987:514). 8 §8 §Utbildningen skall genomföras enligt en plan som upprättas av arbetsgivaren. Planen skall ange utbildningens mål och målgrupp. I fråga om utbildning som anordnas av arbetsgivaren skall planen dessutom ange utbildningens innehåll och uppläggning. Om utbildningen avser anställda, skall planen upprättas i samråd med berörda arbetstagarorganisationer.Utbildningsplanen skall godkännas av länsarbetsnämnden. Förordning (1994:938). 9 §9 §Berörda arbetstagarorganisationer skall ges möjlighet att medverka vid genomförandet och tillsynen av utbildning för anställda som anordnas av arbetsgivaren. Förordning (1994:938). 10 §10 §Utbildningen skall vara yrkesinriktad. Den får emellertid avse allmänna ämnen, om detta är en förutsättning för en yrkesinriktad utbildning eller för att deltagaren skall kunna utföra förändrade arbetsuppgifter till följd av ny teknik eller nya arbetsmetoder. Förordning (1994:938). 11 §11 §Utbildningen skall vara skild från den ordinarie produktionen. Om utbildningens inriktning eller andra liknande skäl kräver det, får dock enstaka moment i utbildningen ske i samband med produktionen. Förordning (1987:514). 12 §12 § har upphävts genom förordning (1994:938). Bidragets storlek m.m.Rubriken har denna placering enl. förordning 1987:514.13 §13 §Bidrag får lämnas till de kostnader för utbildning, lön, uppdragsersättningar och liknande som arbetsgivaren har för utbildningen med högst 60 kronor för varje timme som någon deltar i utbildningen. Förordning (1994:938). 14 §14 § har upphävts genom förordning (1992:321). 15 §15 § har upphävts genom förordning (1993:727). 16 §16 §Bidrag för anställda får beviljas endast under förutsättning att det i anställningen lämnas lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtal eller att lönen och förmånerna är likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal inom branschen.För arbetstagare som har varit anställda hos arbetsgivaren innan utbildningen började får anställningsförmånerna inte minskas under utbildningstiden av det skälet att arbetstagaren genomgår utbildning. Förordning (1994:938). 17 §17 §Nyanställningar som äger rum i samband med att bidrag lämnas skall ske efter anvisning av den offentliga arbetsförmedlingen. Förordning (1987:514). 18 §18 §Bidrag får inte lämnasför sådana utbildningar som arbetsgivaren enligt lag eller avtal är skyldig att bekosta, ellerför utbildning av personer som är anställda inom ramen för den verksamhet som bedrivs av Samhall Aktiebolag och de dotterbolag som ingår i Samhallgruppen. Förordning (1994:938). 19 §19 §Bidrag lämnas under högst 920 timmar för varje deltagare under en tid av två år räknat från den dag då utbildningen påbörjades. Förordning (1994:938). 19 a §19 a § har upphävts genom förordning (1987:514). Bestämmelse om handläggningenRubriken införd enl. förordning 1987:514.20 §20 §Bestämmelserna i 34–36, 39 och 40 §§ förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program gäller när denna förordning tillämpas. Förordning (2000:978). 21 §21 §Innan ett ärende om bidrag för anställda avgörs, skall berörda arbetstagarorganisationer ha fått tillfälle att yttra sig. Förordning (1994:938). 22 §22 § har upphävts genom förordning (1987:514). 23 §23 § har upphävts genom förordning (1987:514). 24 §24 § har upphävts genom förordning (1987:514). 25 §25 § har upphävts genom förordning (1987:514). 26 §26 § har upphävts genom förordning (1987:514). 27 §27 § har upphävts genom förordning (1987:514). 28 §28 § har upphävts genom förordning (1987:514). 29 §29 § har upphävts genom förordning (1987:514). 30 §30 § har upphävts genom förordning (1987:514). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1984:518 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1984 då förordningen (1981:541) om bidrag till arbetsmarknadsutbildning i företag, m.m. skall upphöra att gälla.Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om beslut om bidrag som har meddelats före ikraftträdandet.Förekommer i förordning eller särskilt beslut av regeringen hänvisning till föreskrift som har ersatts genom bestämmelse i denna förordning tillämpas i stället den nya bestämmelsen. 1987:514 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1987. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utbildning som länsarbetsnämnden har fattat beslut om före ikraftträdandet. 1991:888 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1991. 1992:321 (Utkom 26 maj 1992.) 1993:727 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1993.2. Äldre bestämmelser i 13 § skall fortfarande gälla när bidraget avser utbildningskostnader före ikraftträdandet.3. Äldre bestämmelser i 19 § skall fortfarande gälla om utbildningen har påbörjats före ikraftträdandet. 1994:938 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994. De nya bestämmelserna skall tillämpas på utbildning som påbörjas efter ikraftträdandet. 2000:978 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.