Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1984:518) om bidrag till utbildning i företag

Rubriken har denna lydelse enl. förordning 1987:514.

Denna förordning har enligt förordning (2001:626) upphört att gälla den 1 september 2001.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (2001:626).

Utfärdad den 14 juni 1984.

Inledande bestämmelse

Rubriken har denna lydelse enl. förordning 1987:514. SFS1984-0518

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till arbetsgivare som tillhandahåller utbildning åt

  1. de anställda för att upprätthålla och främja sysselsättningen, och

  2. den som är delägare och personligt verksam i ett litet eller medelstort företag utan att vara anställd i detta.

SFS 1994:938

Bidragsgrundande utbildning

Rubriken har denna placering enl. förordning 1987:514. SFS1984-0518

2 §

Bidrag kan lämnas vid utbildning som medverkar till

  1. intern och extern rekrytering eller anpassning av arbetsstyrkans kompetens till ändrade förhållanden främst i samband med tekniska förändringar eller förändrad arbetsorganisation, och

  2. att förhindra permitteringar eller uppsägningar.

SFS 1994:938

3 §

[har upphävts genom förordning (1991:888).]

SFS 1991:888

4 §

[har upphävts genom förordning (1991:888).]

SFS 1991:888

5 §

Vid prioritering mellan flera ansökningar om bidrag skall det arbetsmarknadspolitiska värdet av eventuella motprestationer beaktas. Därvid skall företräde ges utbildningsinsatser för anställda med kort utbildning och för utbildning som syftar till en jämnare könsfördelning på arbetsplatsen.

SFS 1991:888

Bestämmelser rörande utbildningen

Rubriken har denna placering enl. förordning 1987:514. SFS1984-0518

6 §

Utbildningen kan anordnas av arbetsgivaren eller förläggas hos en utomstående utbildningsanordnare.

SFS 1987:514

7 §

Utbildningen får bedrivas på hel- eller deltid.

SFS 1987:514

8 §

Utbildningen skall genomföras enligt en plan som upprättas av arbetsgivaren. Planen skall ange utbildningens mål och målgrupp. I fråga om utbildning som anordnas av arbetsgivaren skall planen dessutom ange utbildningens innehåll och uppläggning. Om utbildningen avser anställda, skall planen upprättas i samråd med berörda arbetstagarorganisationer.

Utbildningsplanen skall godkännas av länsarbetsnämnden.

SFS 1994:938

9 §

Berörda arbetstagarorganisationer skall ges möjlighet att medverka vid genomförandet och tillsynen av utbildning för anställda som anordnas av arbetsgivaren.

SFS 1994:938

10 §

Utbildningen skall vara yrkesinriktad. Den får emellertid avse allmänna ämnen, om detta är en förutsättning för en yrkesinriktad utbildning eller för att deltagaren skall kunna utföra förändrade arbetsuppgifter till följd av ny teknik eller nya arbetsmetoder.

SFS 1994:938

11 §

Utbildningen skall vara skild från den ordinarie produktionen. Om utbildningens inriktning eller andra liknande skäl kräver det, får dock enstaka moment i utbildningen ske i samband med produktionen.

SFS 1987:514

12 §

[har upphävts genom förordning (1994:938).]

SFS 1994:938

Bidragets storlek m.m.

Rubriken har denna placering enl. förordning 1987:514. SFS1984-0518

13 §

Bidrag får lämnas till de kostnader för utbildning, lön, uppdragsersättningar och liknande som arbetsgivaren har för utbildningen med högst 60 kronor för varje timme som någon deltar i utbildningen.

SFS 1994:938

14 §

[har upphävts genom förordning (1992:321).]

SFS 1992:321

15 §

[har upphävts genom förordning (1993:727).]

SFS 1993:727

16 §

Bidrag för anställda får beviljas endast under förutsättning att det i anställningen lämnas lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtal eller att lönen och förmånerna är likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal inom branschen.

För arbetstagare som har varit anställda hos arbetsgivaren innan utbildningen började får anställningsförmånerna inte minskas under utbildningstiden av det skälet att arbetstagaren genomgår utbildning.

SFS 1994:938

17 §

Nyanställningar som äger rum i samband med att bidrag lämnas skall ske efter anvisning av den offentliga arbetsförmedlingen.

SFS 1987:514

18 §

Bidrag får inte lämnas

  1. för sådana utbildningar som arbetsgivaren enligt lag eller avtal är skyldig att bekosta, eller

  2. för utbildning av personer som är anställda inom ramen för den verksamhet som bedrivs av Samhall Aktiebolag och de dotterbolag som ingår i Samhallgruppen.

SFS 1994:938

19 §

Bidrag lämnas under högst 920 timmar för varje deltagare under en tid av två år räknat från den dag då utbildningen påbörjades.

SFS 1994:938

19 a §

[har upphävts genom förordning (1987:514).]

SFS 1987:514

Bestämmelse om handläggningen

Rubriken införd enl. förordning 1987:514. SFS1984-0518

20 §

Bestämmelserna i 34–36, 39 och 40 §§ förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program gäller när denna förordning tillämpas.

SFS 2000:978

21 §

Innan ett ärende om bidrag för anställda avgörs, skall berörda arbetstagarorganisationer ha fått tillfälle att yttra sig.

SFS 1994:938

22 §

[har upphävts genom förordning (1987:514).]

SFS 1987:514

23 §

[har upphävts genom förordning (1987:514).]

SFS 1987:514

24 §

[har upphävts genom förordning (1987:514).]

SFS 1987:514

25 §

[har upphävts genom förordning (1987:514).]

SFS 1987:514

26 §

[har upphävts genom förordning (1987:514).]

SFS 1987:514

27 §

[har upphävts genom förordning (1987:514).]

SFS 1987:514

28 §

[har upphävts genom förordning (1987:514).]

SFS 1987:514

29 §

[har upphävts genom förordning (1987:514).]

SFS 1987:514

30 §

[har upphävts genom förordning (1987:514).]

SFS 1987:514