Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1984:523) om bidrag till arbetslösa m.fl. som startar egen näringsverksamhetDenna förordning har enligt förordning (1998:1784) upphört att gälla den 1 januari 1999.Angående övergångsbestämmelser, se förordning (1998:1784).Utfärdad: 1984-07-13Omtryckt: SFS 1992:667Inledande bestämmelse1 §1 §Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till arbetslösa m.fl. som startar egen näringsverksamhet.Bidraget är avsett att utgöra ett tillskott till näringsidkarens försörjning under inledningsskedet av verksamheten.Bidrag får inte lämnas till den som för samma tid som bidraget avser har anvisats verksamhet för arbetslivsutveckling enligt förordningen (1997:1277) om arbetslivsutveckling. Villkor för bidrag2 §2 §Bidrag får lämnas till den somär arbetslös,riskerar att bli arbetslös, ellerär bosatt inom ett område som betecknas som stödområde 1 eller 2 enligt 16 § förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd.Bidrag får för de fall som anges i första stycket 1 och 2 endast lämnas till den som söker arbete genom den offentliga arbetsförmedlingen och som inte kan få ett lämpligt arbete.Bidrag får lämnas från och med den dag bidragstagaren fyller 20 år. 2 a §2 a §upphävd genom3 §3 §Bidrag får lämnas endast till den som bedöms ha goda förutsättningar att bedriva näringsverksamheten.Bidrag får vidare lämnas endast om verksamheten bedöms få en tillfredsställande lönsamhet och ge bidragstagaren en varaktig sysselsättning.Rätten till bidrag skall inte gå förlorad av det skälet att sökanden vidtar förberedelser för att starta verksamheten. Bidragets storlek m.m.4 §4 §Närmare bestämmelser om bidraget finns i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd. 5 §5 §upphävd genom5 a §5 a §upphävd genom6 §6 §Innan bidrag lämnas skall yttrande över de förhållanden som nämns i 3 § första stycket hämtas in från ett lämpligt organ, om det inte bedöms vara obehövligt. 7 §7 §Bidrag enligt denna förordning får lämnas samtidigt som näringshjälp enligt förordningen (1987:409) om bidrag till arbetshjälpmedel m.m. eller något annat bidrag som är avsett att täcka investeringskostnader lämnas för verksamheten. 8 §8 §Länsarbetsnämnden beslutar i fråga om rätten till bidrag. 9 §9 § upphävd genom 10 §10 § upphävd genom Överklagande11 §11 §Länsarbetsnämndens beslut om rätten till bidrag får överklagas hos Arbetsmarknadsstyrelsen. Andra beslut av länsarbetsnämnden får inte överklagas. 12 §12 §upphävda genomÖvriga bestämmelser13 §13 §Bestämmelsen i 21 § förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten gäller när denna förordning tillämpas.