Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1984:523) om bidrag till arbetslösa m.fl. som startar egen näringsverksamhet

Denna förordning har enligt förordning (1998:1784) upphört att gälla den 1 januari 1999.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (1998:1784).

Utfärdad: 1984-07-13

Omtryckt: SFS 1992:667

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till arbetslösa m.fl. som startar egen näringsverksamhet.

Bidraget är avsett att utgöra ett tillskott till näringsidkarens försörjning under inledningsskedet av verksamheten.

Bidrag får inte lämnas till den som för samma tid som bidraget avser har anvisats verksamhet för arbetslivsutveckling enligt förordningen (1997:1277) om arbetslivsutveckling.

SFS 1997:1285

Villkor för bidrag

2 §

Bidrag får lämnas till den som

  1. är arbetslös,

  2. riskerar att bli arbetslös, eller

  3. är bosatt inom ett område som betecknas som stödområde 1 eller 2 enligt 16 § förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd.

Bidrag får för de fall som anges i första stycket 1 och 2 endast lämnas till den som söker arbete genom den offentliga arbetsförmedlingen och som inte kan få ett lämpligt arbete.

Bidrag får lämnas från och med den dag bidragstagaren fyller 20 år.

SFS 1998:572

2 a §

upphävd genom

SFS 1996:1101

3 §

Bidrag får lämnas endast till den som bedöms ha goda förutsättningar att bedriva näringsverksamheten.

Bidrag får vidare lämnas endast om verksamheten bedöms få en tillfredsställande lönsamhet och ge bidragstagaren en varaktig sysselsättning.

Rätten till bidrag skall inte gå förlorad av det skälet att sökanden vidtar förberedelser för att starta verksamheten.

SFS 1992:1465

Bidragets storlek m.m.

4 §

Närmare bestämmelser om bidraget finns i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

SFS 1996:1101

5 §

upphävd genom

SFS 1996:1101

5 a §

upphävd genom

SFS 1996:1101

6 §

Innan bidrag lämnas skall yttrande över de förhållanden som nämns i 3 § första stycket hämtas in från ett lämpligt organ, om det inte bedöms vara obehövligt.

SFS 1996:1101

7 §

Bidrag enligt denna förordning får lämnas samtidigt som näringshjälp enligt förordningen (1987:409) om bidrag till arbetshjälpmedel m.m. eller något annat bidrag som är avsett att täcka investeringskostnader lämnas för verksamheten.

SFS 1992:667

8 §

Länsarbetsnämnden beslutar i fråga om rätten till bidrag.

SFS 1992:667

9 §

upphävd genom

SFS 1996:1101

10 §

upphävd genom

SFS 1996:1101

Överklagande

11 §

Länsarbetsnämndens beslut om rätten till bidrag får överklagas hos Arbetsmarknadsstyrelsen. Andra beslut av länsarbetsnämnden får inte överklagas.

SFS 1992:667

12 §

upphävda genom

SFS 1996:1101

Övriga bestämmelser

13 §

Bestämmelsen i 21 § förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten gäller när denna förordning tillämpas.

SFS 1996:1101