Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1984:1042) om pensionsvillkor för icke-svenska medborgare som är lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheterFörarbeten1984:1042Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 13 december 1984. (Regeringens förordningsmotiv 1984:9.)Utfärdad den 13 december 1984.Inledande bestämmelser1 §1 §I denna förordning finns föreskrifter om pensionsvillkoren för icke-svenska medborgare som är lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter. 2 §2 §I förordningen avses med myndighet beskickning, delegation, lönat konsulat, handelskontor och biståndskontor, arbetstagare icke-svensk medborgare som är anställd i utlandet för att tjänstgöra vid en svensk utlandsmyndighet, anställningsmyndighet utrikesdepartementet eller annan statlig arbetsgivare. 3 §3 §Arbetstagaren skall i den mån det är möjligt anslutas till det pensionssystem som finns i respektive land och som arbetstagarna i landet normalt ansluts till.Anses det systemet inte godtagbart skall arbetstagaren omfattas av pensionsvillkoren i denna förordning i den omfattning som framgår av 18 §. 4 §4 §Rätt till familje- eller sjukpension föreligger tidigast efter sex månaders anställning i följd.Rätt till ålderspension föreligger efter fem års anställning. Rätt till ålderspension föreligger också för den som avgår ur tjänst vid pensionsåldern och då varit anställd oavbrutet i minst två år. 5 §5 §Sysselsättningsgraden i anställningen skall uppgå till minst 40 procent av den för myndigheten normala arbetstiden. 6 §6 §Efter pensionsåldern kan pensionsförmånerna inte tjänas in. Statens tjänstepensionsverk får dock besluta om viss ytterligare intjänandetid om det finns särskilda skäl. F (2010:547). Skyldigheten att avgå ur tjänsten7 §7 §Regeringen fastställer pensionsåldern med beaktande av den pensionsålder som gäller för motsvarande arbetstagare i tjänstgöringslandet.Arbetstagaren är skyldig att avgå ur tjänst vid pensionsåldern eller när rätt till sjukpension föreligger. Rätten att kvarstå i tjänsten8 §8 §Om anställningsmyndigheten medger det och arbetstagaren är fullt tjänstduglig, får arbetstagaren kvarstå i tjänsten även efter det att pensionsåldern uppnåtts. Pensionsförmånerna och rätten till dem9 §9 §Pensionsförmånerna omfattar ålderspension, sjukpension och familjepension. 10 §10 § Ålderspension utgår från och med dagen efter anställningens upphörande, dock tidigast från pensionsåldern. Detta gäller även om anställningen upphört före pensionsåldern.Arbetstagare har rätt att tidigast fem år före pensionsåldern göra förtida uttag av ålderspensionen. Förordning (1989:379). 11 §11 §Ålderspensionen utgår till och med den månad under vilken den pensionsberättigade avlidit. 12 §12 §Arbetstagaren har rätt till sjukpension, om arbetsförmågan bedöms vara så nedsatt på grund av sjukdom att han eller hon är oförmögen att för framtiden fullgöra sina arbetsuppgifter på tillfredsställande sätt.Bedömningen skall ske av en läkare samt Statens tjänstepensionsverk efter samråd med anställningsmyndigheten. F (2010:547). 13 §13 §Sjukpensionen utgår från och med dagen efter avgången ur tjänsten och till den tidpunkt då pensionsåldern uppnås eller, vid dödsfall dessförinnan, till och med den månad under vilken dödsfallet inträffat. 14 §14 § Familjepension utgår efter arbetstagaresom avlidit i tjänsten,som vid sitt frånfälle uppbar ålders- eller sjukpension enligt denna förordning, ellersom avgått ur tjänst med rätt att framdeles uppbära ålderspension när gällande pensionsålder uppnås. 15 §15 §Familjepensionen utgår till den efterlevande maken och de barn som inte fyllt 19 år. 16 §16 §Rätten till familjepension upphör för den efterlevande maken när han eller hon ingår nytt äktenskap. 17 §17 §Familjepensionen utgår från och med dagen efter arbetstagarens frånfälle och till och med den månad under vilken den förmånsberättigade avlidit.Om rätten till förmånen upphört före frånfället, utgår familjepensionen till och med den månad under vilken rätten upphört. Beräkningen av pensionsförmånernas storlek18 §18 §Pensionsförmånen skall utgöra en viss andel av arbetstagarens lön vid avgången ur tjänst. Andelen beräknas som en summa av procenttal enligt 23–25 §§. Förordning (1989:379). 19 §19 §Med lön avses den kontanta årslön vid heltidsanställning som anställningsmyndigheten fastställt och årsvärdet av fri bostad. 20 §20 §För varje land och varje slag av pensionsförmån anges ett procenttal i en bilaga till förordningen.Om en arbetstagare i ett land, för vilket procenttalet är 0, inte varit försäkrad i ett lokalt pensionssystem för samma tid som pensionen avser, skall procenttalet vara 2 avseende ålders- och sjukpension och 1 avseende familjepension för varje kalenderår som avses i 21 §. Pensionsåldern skall vara 65 år, om det inte finns skäl att tillämpa en lägre pensionsålder. Förordning (1989:379). 21 §21 §För varje kalenderår under vilket den anställdes sysselsättning uppgått till minst 40 procent av den normalarbetstid som gäller för myndigheten för helt år (heltiden), beräknas procenttal för den anställde. Sysselsättningen är produkten av anställningstiden och sysselsättningsgraden.Om sysselsättningen är större än eller lika med heltiden tillgodoräknas den anställde de i 20 § omnämnda procenttalen, i andra fall den andel av dessa procenttal som sysselsättningen utgör av heltiden. 22 §22 §Högst 40 år med anställning vid svensk utlandsmyndighet kan beaktas för pension. 23 §23 §Ålderspensionens andel av lönen är summan av procenttalen för ålderspension enligt 21 §. Om arbetstagaren har uppburit sjukpension, skall andelen beräknas med antagande av att arbetstagaren under tiden för sjukpensionen innehaft anställning med den sysselsättningsgrad som gällde för arbetstagaren vid avgång med rätt till sjukpension.Vid förtida uttag av ålderspension minskas pensionen med 0,5 procent för varje månad som återstår till pensionsåldern, räknat från den månad då pensionen börjar betalas ut. Förordning (1989:379). 24 §24 §Sjukpensionens andel av lönen är summan av procenttalen för sjukpension enligt 21 § för tiden före avgången ökad med ett antaget procenttal för varje kalenderår som återstår från tiden för avgången till pensionsåldern. 25 §25 §För ensamberättigad är familjepensionens andel av lönen summan av procenttalen för familjepension enligt 21 §. Om den anställde avlidit i tjänst ökas andelen med antagna procenttal för varje kalenderår som från tidpunkten för dödsfallet återstår till pensionsåldern. Om familjepension skall utbetalas efter den som beviljats sjukpension ökas andelen med antagna procenttal för samma kalenderår som antagna procenttal tillgodoräknats för sjukpension. 26 §26 §Om arbetstagaren efterlämnar flera familjepensionsberättigade ökar den sammanlagda familjepensionen för varje berättigad utöver en med 20 procent av vad som utgår till en ensamberättigad, dock högst till 200 procent av sistnämnda belopp. Härvid betraktas två eller flera makar som en berättigad.Av de förmånsbelopp som är gemensamma för make och barn, får maken 80 procent av vad som annars betalas till en ensamberättigad. Återstoden fördelas lika mellan barnen.Statens tjänstepensionsverk får, efter samråd med anställningsmyndigheten, med hänsyn till lokal lagstiftning eller sedvänja besluta om annan fördelning av familjepensionen mellan makar. F (2010:547). Värdesäkringen27 §27 §Pensionsförmånerna som är fastställda eller utgår enligt denna förordning skall från och med året efter det under vilket avgången skedde värdesäkras genom att förmånerna räknas upp med det indextal som utrikesdepartementet tillämpar som löneindextal för lokalanställda vid respektive myndighet. Fastställandet och utbetalningen av pensionen28 §28 §Pensionsförmånerna enligt 9 § fastställs av Statens tjänstepensionsverk sedan yttrande inhämtats från anställningsmyndigheten.Pensionsförmån ska minskas med förmåner som den lokalanställde är berättigad till enligt den lokala lagstiftningen om allmän pensionsförsäkring eller någon annan socialförsäkring eller därmed jämförlig anordning. Minskningen görs bara i den mån förmånerna avser samma tid.Myndigheten ska betala förmånen till arbetstagaren månadsvis i lokal valuta samma dag som löneutbetalningar normalt sker. F (2010:547). Engångsbelopp i stället för pension29 §29 §Om det finns särskilda skäl får hela pensionen eller en del av pensionen betalas som ett engångsbelopp. Statens tjänstepensionsverk beslutar i samråd med anställningsmyndigheten på vilket sätt betalningen ska ske i varje särskilt fall. F (2010:547). 30 §30 §Om en anställning som varat mer än fem år upphör före pensionsåldern och det inte är fråga om sjukpension eller familjepension kan – i stället för en pension vid pensionsåldern – ett engångsbelopp betalas ut efter avgången ur tjänst.Till den som har varit anställd kortare tid än tio år eller som har minst femton år kvar till pensionsåldern skall alltid betalas ett engångsbelopp. 31 §31 §Ett engångsbelopp ska vara hälften av pensionens kapitaliserade värde. Kapitaliseringen ska ske enligt de grunder som tillämpas vid beräkningen av pensionsreserv i pensionsstiftelse (SOU 1964:28).Statens tjänstepensionsverk fastställer engångsbeloppet. F (2010:547). Verkställighetsföreskrifter32 §32 §Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning får meddelas av Statens tjänstepensionsverk. F (2010:547). Bilaga
Land, där utlandsmyndigheten är belägen
Maximal procentsats enligt 18 § förordningen avseende
Pensionsålder, år, enligt 7 § förordningen
ålderspension
sjukpension
familjepension
Afghanistan 
60 
Albanien 
65 
Algeriet 
60 
Amerikas Förenta Stater 
65 
Angola 
60 
Argentina 
65 
Australien 
65 
Bangladesh 
60 
Belgien 
65 
Bolivia 
65 
Bosnien och Hercegovina 
65 
Burkina Faso 
60 
Brasilien 
65 
Bulgarien 
63 
Canada 
65 
Chile 
65 
Colombia 
60 
Cuba 
60 
Cypern 
65 
Danmark 
– 
Demokratiska republiken Kongo 
60 
Egypten 
– 
Estland 
65 
Etiopien 
60 
Finland 
– 
Frankrike 
– 
Förenade Arabemiraten 
65 
Georgien 
60 
Grekland 
– 
Guatemala 
65 
Honduras 
65 
Hongkong 
65 
Indien 
60 
Indonesien 
60 
Irak 
60 
Iran 
60 
Irland 
65 
Island 
– 
Israel 
65 
Italien 
– 
Japan 
– 
Jordanien 
60 
Kambodja 
60 
Kenya 
55 
Kina 
– 
Korea, Demokratiska folkrepubliken 
– 
Korea, Republiken 
60 
Kosovo 
65 
Kroatien 
65 
Laos 
60 
Lettland 
65 
Liberia 
60 
Litauen 
65 
Luxemburg 
65 
Makedonien 
65 
Malaysia 
60 
Mali 
60 
Marocko 
60 
Mexico 
65 
Mocambique 
60 
Moldavien 
60 
Nederländerna 
65 
Nicaragua 
60 
Nigeria 
60 
Norge 
– 
Pakistan 
60 
Polen 
65 
Portugal 
– 
Rumänien 
60 
Rwanda 
60 
Ryssland 
60 
Saudiarabien 
60 
Schweiz 
65 
Senegal 
60 
Serbien 
65 
Singapore 
– 
Slovakien 
65 
Slovenien 
65 
Spanien 
– 
Storbritannien 
65 
Sudan 
60 
Sydafrika 
65 
Syrien 
60 
Tadzjikistan 
60 
Tanzania 
60 
Thailand 
60 
Tjeckien 
65 
Turkiet 
– 
Tyskland 
– 
Uganda 
60 
Ukraina 
60 
Ungern 
60 
Vietnam 
60 
Vitryssland 
60 
Zambia 
55 
Zimbabwe 
60 
Österrike 
– 
F (2010:547). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1984:1042 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 1985.2. De procentsatser som framgår av bilagan till förordningen tillämpas även på anställningstid före ikraftträdandet.3. Förordningen tillämpas inte på arbetstagare som i anställningskontrakt tillförsäkrats pensionsrätt enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287 – SPR), såvida inte arbetstagaren anmäler till arbetsgivaren att förordningen skall tillämpas i stället för SPR.4. De arbetstagare som har mindre än tre år kvar från bestämmelsernas ikraftträdande till nedre gränsen av den pensioneringsperiod som skulle ha tillämpats om arbetstagaren hade varit underkastad SPR, kan få pension enligt grunderna i SPR. 1989:379 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1989.2. De procentsatser som framgår av bilagan till förordningen tillämpas även på anställningstid före ikraftträdandet. 1995:1233 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1996. 1999:873 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000. 2003:165 Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2003. 2006:374 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006. 2010:547 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2010.