Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1987:1260) om tillämpning av lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda

Utfärdad den 17 december 1987.

1 §

Ansökningar till nämnden för styrelserepresentationsfrågor om tillstånd enligt 9 § andra stycket lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda eller om undantag enligt 17 § samma lag skall vara skriftliga.

2 §

En ansökan om tillstånd enligt 1 § skall innehålla uppgifter om 1. sökanden, 2. den som avses bli utsedd till arbetstagarrepresentant, 3. företaget, 4. det företag vars styrelse den som skall utses redan tillhör, 5. de omständigheter som sökanden vill åberopa till stöd för sin ansökan.

3 §

En ansökan om undantag enligt 1 § skall innehålla uppgifter om 1. det ansökande företaget, 2. den eller de arbetstagarorganisationer som har beslutat om inrättande av styrelserepresentation i företaget, 3. de förhandlingar som har hållits mellan företaget och berörda arbetstagarorganisationer, 4. de åtgärder som sökanden har vidtagit eller är beredd att vidta för att på annat sätt än genom styrelserepresentation tillgodose arbetstagarnas intresse av insyn i och inflytande på företagets verksamhet, 5. de omständigheter som sökanden vill åberopa till stöd för sin ansökan.

4 §

De handlingar som sökanden åberopar skall bifogas ansökningen.

5 §

Om en ansökan är så ofullständig att den inte kan läggas till grund för prövning i sak och om det inte går att få den kompletterad på annat sätt, får nämnden förelägga sökanden att inom viss tid komplettera den.

Om sökanden inte följer föreläggandet, skall ansökan avvisas. En upplysning om detta skall tas in i föreläggandet.