Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1991:1881) om medgivande enligt sjömanslagen (1973:282), m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. F 1998:963.

Utfärdad den 19 december 1991.

Utkom från trycket den 30 december 1991

1 §

Frågor om medgivande enligt 59 § sjömanslagen (1973:282), 4 § mönstringslagen (1983:929) och 7 § förordningen (1989:548) om tillstånd för anställning på fartyg prövas av Transportstyrelsen. Vid prövningen ska styrelsen höra Arbetsförmedlingen.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en ansökan om medgivande enligt första stycket.

SFS 2010:1588

2 §

Innan ärendet avgörs skall Transportstyrelsen samråda med berörda svenska organisationer för redare och ombordanställda.

SFS 2008:1160

3 §

Transportstyrelsen skall med eget yttrande överlämna ärendet till regeringens prövning om

  1. någon av de ombordanställdas organisationer har motsatt sig bifall till ansökan, eller

  2. ärendet bedöms ha större principiell betydelse eller allmän räckvidd.

SFS 2008:1160

4 §

Transportstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen.

SFS 2008:1160

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1991:1881

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1992.

SFS 1998:963

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998.

SFS 2007:917

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2008:1160

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2010:1588

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.