Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1993:440) om privat arbetsförmedling

Lagens innehåll

1 §

Denna lag gäller arbetsförmedling som bedrivs av någon annan än den offentliga arbetsförmedlingen.
Lagen gäller dock inte arbetsförmedling som sker genom skrifter, överföringar eller upptagningar som tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig på.
Med arbetsförmedling avses i denna lag verksamhet som har till ändamål att skaffa arbete till arbetssökande eller arbetskraft åt arbetsgivare. SFS 2012:856

2 §

Arbetsförmedling för sjömän

3 §

Arbetsförmedling för sjömän får inte bedrivas mot ersättning.

4 §

5 §

Förbud att ta betalt av arbetssökande

6 §

Den som bedriver arbetsförmedling får inte begära, avtala om eller ta emot ersättning av arbetssökande för att erbjuda eller anvisa dem arbete. SFS 2012:856

Ansvar

7 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 eller 6 § döms till böter eller fängelse i högst sex månader. SFS 2012:856

SFS 1993:440

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993, då lagen (1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft skall upphöra att gälla.

SFS 1993:1499

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

SFS 2012:856

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.