Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1993:674) om försäkringsskydd m.m. vid statliga tjänsteresorFörarbeten1993:674 Jfr prop. 1992/93:100 (bil. 1), bet. 1992/93: FiU20, rskr. 1992 /93:189.Utfärdad den 3 juni 1993.Utkom från trycket den 24 juni 19931 §1 §En myndighet under regeringen svarar för att myndighetens anställda och uppdragstagare har ett försäkringsskydd vid inrikes och utrikes tjänsteresor samt förrättningar i anslutning till dessa.Bestämmelserna i denna förordning gäller inte förden som utan att vara anställd får statlig utbildning,den som omfattas av statligt personskadeskydd enligt 7 kap. 2 § socialförsäkringsbalken eller av bestämmelser som avses i 7 kap. 3 § samma balk,anställda vid konsultföretag som mot arvode utför klart avgränsade uppdrag. F (2010:1682). 2 §2 §Myndigheten avgör vad som är en tjänsteresa. 3 §3 §Skyddet enligt 1 § skall alltid omfattaersättning vid dödsfall och invaliditet,ersättning för förlorat personligt resgods,ersättning för kostnader vid reseavbrott,överfallsskydd ochrättsskydd.Myndigheten får komplettera skyddet med ytterligare moment där så bedöms behövligt. 4 §4 §Bestämmelserna om riskfinansiering och skadereglering i 4 och 5 §§ förordningen (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering skall tillämpas i fråga om försäkringsskydd enligt denna förordning. Förordning (1995:1302). 5 §5 §Kammarkollegiets beslut i ärenden om ersättning på grund av avtal som avses i 4 § får inte överklagas. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1993:674 Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 1993. 1995:1302 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1996.2. Den myndighet som med stöd av 4 § i dess äldre lydelse har tecknat försäkring hos ett enskilt försäkringsbolag skall säga upp denna till närmaste förfallodag. 2010:1682 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.