Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1993:674) om försäkringsskydd m.m. vid statliga tjänsteresor

Utfärdad den 3 juni 1993.

Utkom från trycket den 24 juni 1993

1 §

En myndighet under regeringen svarar för att myndighetens anställda och uppdragstagare har ett försäkringsskydd vid inrikes och utrikes tjänsteresor samt förrättningar i anslutning till dessa.

Bestämmelserna i denna förordning gäller inte för

  1. den som utan att vara anställd får statlig utbildning,

  2. den som omfattas av statligt personskadeskydd enligt 7 kap. 2 § socialförsäkringsbalken eller av bestämmelser som avses i 7 kap. 3 § samma balk,

  3. anställda vid konsultföretag som mot arvode utför klart avgränsade uppdrag.

SFS 2010:1682

2 §

Myndigheten avgör vad som är en tjänsteresa.

3 §

Skyddet enligt 1 § skall alltid omfatta

  • ersättning vid dödsfall och invaliditet,

  • ersättning för förlorat personligt resgods,

  • ersättning för kostnader vid reseavbrott,

  • överfallsskydd och

  • rättsskydd.

Myndigheten får komplettera skyddet med ytterligare moment där så bedöms behövligt.

4 §

Bestämmelserna om riskfinansiering och skadereglering i 4 och 5 §§ förordningen (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering skall tillämpas i fråga om försäkringsskydd enligt denna förordning.

SFS 1995:1302

5 §

Kammarkollegiets beslut i ärenden om ersättning på grund av avtal som avses i 4 § får inte överklagas.