Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1998:962) om vilotid för sjömän

Utfärdad den 11 juni 1998.
Utkom från trycket den 21 juli 1998

1 §

Lagen (1998:958) om vilotid för sjömän gäller inte för fartygsarbete på fartyg som hör till Polismyndigheten, Försvarsmakten, Kustbevakningen, Trafikverket, Sjöfartsverket eller Tullverket.

I fråga om fartygsarbete som enligt första stycket har undantagits från lagen om vilotid för sjömän gäller i stället arbetstidslagen (1982:673).

SFS 2014:1262

2 §

Tillsyn över efterlevnaden av lagen om vilotid för sjömän (1998:958) och av föreskrifter för tillämpningen av lagen utövas av Transportstyrelsen och, utom riket, även av svensk konsul som Regeringskansliet förordnat att utöva sådan tillsyn. Tillsyn utövas också av Kustbevakningen i den utsträckning som Transportstyrelsen beslutar i samråd med Kustbevakningen.

SFS 2008:1131

3 §

Föreskrifter om verkställighet av lagen (1998:958) om vilotid för sjömän samt ytterligare föreskrifter om arbetsordning på fartygen och om anteckningar om vilotid får meddelas av Transportstyrelsen. Föreskrifter om tillsynsförrättningar utom riket, som Transportstyrelsen får meddela med stöd av 6 kap. 4 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438), ska meddelas i samråd med Utrikesdepartementet.

SFS 2008:1131

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:962

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998 då sjöarbetstidskungörelsen (1970:550) skall upphöra att gälla.

SFS 2002:459

Denna förordning träder i kraft d. 30 juni 2002.

SFS 2003:444

Denna förordning träder i kraft d. 21 juli 2003.

SFS 2008:1131

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2010:141

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2010.

SFS 2012:790

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013.

SFS 2014:1262

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.