Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1998:996) om sysselsättningsbidrag

Utfärdad den 16 juli 1998.
Utkom från trycket den 28 juli 1998

Inledande bestämmelser

1 §

För att främja en hållbar tillväxt i stödföretagen och därmed en hållbar regional tillväxt får sysselsättningsbidrag lämnas enligt denna förordning. Sysselsättningsbidraget skall bidra till att uppfylla de nationella hållbarhetsmålen.

Stöd kan lämnas endast i den utsträckning det är förenligt med artikel 87 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Sysselsättningsbidrag lämnas med de begränsningar som följer av kommissionens förordning (EG) nr 2204/2002 av den 12 december 2002 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt sysselsättningsstöd.1)

1)

EGT L 337, 13.12.2002, s. 3 (Celex 32002R2204).

För stödet finns två stödområden, A och B. Dessa framgår närmare av förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd. Stöd enligt denna förordning får lämnas endast till verksamheter som bedrivs inom dessa områden.

Stöd enligt denna förordning får lämnas endast om det finns en regionalstödkarta för den innevarande stödperioden och kartan har godkänts av Europeiska gemenskapernas kommission.

SFS 2006:1465

2 §

När det avgörs om sysselsättningsbidrag kan beviljas skall det särskilt beaktas om bidraget kan komma att påverka konkurrensförhållandena på den marknad där verksamheten skall bedrivas.

SFS 2007:63

Verksamheter till vilka bidrag får lämnas

Rubriken införd g. SFS2005-0528

3 §

Sysselsättningsbidrag får, i den utsträckning det finns medel, lämnas

 1. till företag, myndigheter, ideella organisationer eller intresseorganisationer som är stödberättigade enligt 7 §, och

 2. till kommuner eller direkt eller indirekt kommunägda företag för turistverksamhet.

Sysselsättningsbidrag får lämnas endast om sysselsättningen ökar till följd av anställning och bidraget bedöms vara avgörande för att denna ökning av sysselsättning skall komma till stånd. Den skapade sysselsättningen skall leda till en nettoökning av antalet anställda både i anläggningen och på företaget i fråga i förhållande till det genomsnittliga antalet heltidsanställda under de senaste tolv månaderna. Bidrag lämnas endast vid anställningar som gäller tills vidare.

SFS 2007:63

4 §

Sysselsättningsbidrag får inte lämnas vid anställningar som avser ett projekt för vilket regionalt investeringsstöd lämnas enligt förordningen (2005:527) om regionalt investeringsstöd.

Sysselsättningsbidrag får inte lämnas vid anställningar

 1. inom jordbruksverksamhet som avser produkter som anges i bilaga 1 till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

 2. inom fiskeriverksamhet, eller

 3. inom transport-, kol- eller varvssektorerna.

SFS 2005:528

5 §

Stöd till turistverksamhet enligt 7 § 4 får lämnas även till verksamhet med anknytning till turistverksamheten, om den med hänsyn till sin karaktär, omfattning och målgrupp förbättrar förutsättningarna för turistverksamheten genom att förlänga turistsäsongen.

SFS 2005:528

6 §

[Upphävd g. F (2007:63).]

SFS 2007:63

7 §

Stöd får lämnas endast om företaget, myndigheten eller organisationen bedriver eller ämnar bedriva

 1. industriell eller industriliknande verksamhet,

 2. industriserviceverksamhet,

 3. tjänste- och serviceverksamhet,

 4. turistverksamhet enligt närmare bestämmelser i 5 §,

 5. annan verksamhet som bedöms få väsentlig betydelse för näringslivet i regionen eller annars bedöms ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen.

Stöd till företag, affärsverk eller uppdragsmyndigheter får lämnas endast om företaget, verket eller myndigheten bedriver verksamheten på marknadsmässiga villkor.

SFS 2007:63

Stödområden

Rubriken har denna placering enl. SFS2005-0528

8 §

Stöd får lämnas i stödområdena A och B med undantag av Luleå domkyrkoförsamling, Örnäsets och Nederluleå församlingar i Luleå kommun, Umeå och Vännäs kommuner, Östersunds, Frösö, Sunne, Locke, Marieby, Brunflo, Kyrkås och Lits församlingar i Östersunds kommun, Aspås, Ås och Rödöns församlingar i Krokoms kommun, Timrå kommun samt Gustav Adolfs, Skönsmons, Sköns, Alnö, Sättna, Selångers, Stöde, Tuna, Attmars, Njurunda och Indals församlingar i Sundsvalls kommun.

Med församlingar avses de territoriella församlingar som fanns den 31 december 1999.

SFS 2005:740

8 a §

I stödområde B får stöd lämnas endast till nyetablering av verksamhet.

I stödområde A får stöd lämnas till nyetablering av verksamhet samt, då det finns särskilda skäl, till andra typer av sysselsättningsökningar som bedöms vara av strategisk betydelse eller som annars bedöms ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen.

SFS 2005:528

Allmänna bestämmelser om stöd

9 §

Sysselsättningsbidrag får inte lämnas för en årsarbetskraft, om arbetsgivaren för anställningen i fråga får stöd enligt förordningen (1997:1275) om anställningsstöd.

SFS 2004:141

10 §

Sysselsättningsbidrag får lämnas endast om anställningen avser personer som inte har ett arbete eller som är på väg att förlora sitt arbete.

Som förutsättning för sysselsättningsbidrag gäller även att arbetsgivaren under den tid som bidraget lämnas, tillhandahåller de anställda som bidragit till ökningen av sysselsättningen relevant kompetenshöjande utbildning i form av praktik eller teori, under en tid om minst 125 timmar per förstaårsbidrag fördelat på de två första åren som bidraget lämnas.

SFS 2005:528

11 §

Sysselsättningsbidrag lämnas som förstaårsbidrag och fortsatt bidrag med belopp och under tid som framgår av 21 §.

12 §

För nyetablerad verksamhet lämnas förstaårsbidrag för det totala antalet årsarbetskrafter under det första kalenderåret då verksamhet har bedrivits.

För pågående verksamhet lämnas förstaårsbidrag för det antal årsarbetskrafter som sysselsättningen har ökat med under det kalenderår för vilket bidrag söks jämfört med det av de tre närmast föregående kalenderåren som har haft den högsta sysselsättningen mätt i antalet årsarbetskrafter.

Fortsatt bidrag lämnas för det antal årsarbetskrafter som kvarstår av en sådan sysselsättningsökning som har berättigat till förstaårsbidrag.

13 §

[Upphävd g. F (2005:528).]

SFS 2005:528

14 §

Antalet årsarbetskrafter är det totala antalet arbetstimmar de anställda under ett kalenderår har utfört i den bidragsberättigade verksamheten delat med normal årsarbetstid. I det totala antalet arbetstimmar skall övertid inte ingå. Tillväxtverket fastställer det antal timmar som i detta avseende är normal årsarbetstid. Ökningen skall bestämmas på tiondelen när.

SFS 2009:153

15 §

När en tidigare bedriven verksamhet helt eller delvis tas upp på nytt av en tidigare ägare eller efter en överlåtelse, får den anses som en nyetablering, om

 1. verksamheten har varit nedlagd en längre tid, normalt minst ett halvår,

 2. verksamheten har en helt annan produktionsinriktning,

 3. verksamheten på annat sätt klart skiljer sig från den tidigare verksamheten och verksamhetens inkörningskostnader motsvarar vad som gäller för en nyetablerad verksamhet, eller

 4. de arbetstillfällen som tillkommer inte härrör från verksamhet inom stödområdet som övertagits av bidragsmottagaren.

SFS 2005:528

16 §

Sysselsättningsbidrag får inte beviljas om sökanden är i ekonomiska svårigheter. Med svårigheter avses i denna förordning att sökanden inte med egna finansiella medel eller med medel från ägare, aktieägare eller långivare kan hejda förluster som utan ingripanden från offentliga myndigheter leder till att sökanden på kort eller medellång sikt med största sannolikhet försätts i konkurs.

SFS 2005:528

17 §

Stöd får lämnas endast till en verksamhet som bedöms få en tillfredsställande lönsamhet och ge de anställda en varaktig sysselsättning och som utövas eller skall utövas i en ort med tillfredsställande förutsättningar för verksamheten. Därvid skall även beaktas vikten av att de anställda tillförsäkras en tillfredsställande arbetsmiljö.

Villkoret om tillfredsställande lönsamhet gäller inte för stöd till ideella organisationer eller intresseorganisationer.

18 §

Vid prövning av ärenden om sysselsättningsbidrag skall det särskilt beaktas om den sysselsättning för vilken stöd söks leder till nya arbetstillfällen för både kvinnor och män.

SFS 2007:63

19 §

Sysselsättningsbidrag får endast lämnas om

 1. verksamheten tillförsäkrar de anställda en tillfredsställande arbetsmiljö,

 2. företaget uppfyller kraven på aktiva åtgärder enligt 3 kap. 3–13 §§ diskrimineringslagen (2008:567),

 3. löner och andra anställningsförmåner är minst likvärdiga med det som följer av tillämpligt kollektivavtal, och

 4. sökanden har en auktoriserad eller godkänd revisor.

SFS 2013:227

20 §

[Upphävd g. F (2013:473).]

SFS 2013:473

21 §

Sysselsättningsbidrag får lämnas i de båda stödområdena för varje årsarbetskraft med sammanlagt högst 198 000 kr. för stödområde A och högst 120 000 kr. för stödområde B. Bidraget får dock aldrig överstiga de nivåer som är fastställda i kommissionens beslut K (2006) 6719.

Bidraget utbetalas med en tredjedel i efterskott årligen under tre år.

SFS 2007:63

Förfarandet i ärenden om sysselsättningsbidrag

22 §

En ansökan om sysselsättningsbidrag skall ges in till Tillväxtverket, eller, i Västra Götalands län, till det regionala självstyrelseorganet.

Ansökan skall lämnas in före sysselsättningsökningen. Om det finns särskilda skäl får bidrag beviljas även om ansökningen lämnas in senare, dock senast en månad efter det att sysselsättningsökningen skett.

SFS 2009:153

23 §

[Upphävd g. F (2005:528).]

SFS 2005:528

24 §

En ansökan om sysselsättningsbidrag skall prövas av Tillväxtverket, eller, i Västra Götalands län, av det regionala självstyrelseorganet.

Det regionala självstyrelseorganet i Västra Götalands län skall med eget yttrande lämna över ärendet till Tillväxtverket för avgörande, om

 1. företaget bedriver bidragsberättigad verksamhet i ett stödområde i flera län,

 2. det regionala självstyrelseorganet bedömer det som tveksamt om verksamheten är stödberättigad eller om den är att anse som en nyetablering enligt 15 §, eller

 3. det regionala självstyrelseorganet bedömer det som tveksamt om det till följd av bestämmelserna i 16 § skall lämnas bidrag.

Länsstyrelsen skall yttra sig i ärenden enligt denna paragraf, förutom då det är uppenbart obehövligt.

Regeringen får, om särskilda omständigheter föranleder det, pröva en ansökan om sysselsättningsbidrag.

SFS 2009:153

25 §

När sysselsättningsbidrag beviljas, bestäms preliminärt dels bidragets storlek i avvaktan på att godkända årsarbetskrafter kan beräknas, dels den period som bidraget avser. Den som blivit beviljad ett sysselsättningsbidrag skall årligen i efterskott redovisa sysselsättningen för kalenderår. Denna redovisning utgör ansökan om utbetalning av sysselsättningsbidrag och skall inlämnas senast den 31 augusti året efter det kalenderår som ansökan om utbetalning avser (kvalifikationsåret).

Tillväxtverket, eller i tillämpliga fall, det regionala självstyrelseorganet i Västra Götalands län, fastställer bidragets storlek slutligt när redovisning skett i den ansökan som inlämnas året efter den fastställda periodens slut. Om det finns särskilda skäl får den som beviljat bidraget medge förlängning av period för sysselsättningsbidrag.

SFS 2009:153

26 §

Sysselsättningsbidrag betalas ut i efterskott för kalenderår under förutsättning att den verksamhet för vilken bidraget beviljats fortfarande pågår och mottagaren inte är försatt i konkurs.

Har mottagaren inte betalat förfallna återkravsbelopp som avser utbetalt regionalt företagsstöd eller inte betalat förfallna skatteskulder får dessa avräknas från bidraget innan utbetalning görs.

SFS 2005:528

Tillsyn, säkerhet och uppföljning

Rubriken införd g. SFS2005-0528

27 §

Bidraget får inte betalas ut förrän mottagaren har lämnat föreskriven säkerhet samt uppfyllt eventuella övriga villkor för utbetalning. Om inte hela bidraget har lyfts inom sex månader från den dag då det först har kunnat lyftas, får mottagaren fråntas rätten till den innestående delen av bidraget. Ett sådant beslut meddelas av den som har beviljat bidraget eller, om regeringen har beviljat bidraget, av Tillväxtverket.

SFS 2009:153

28 §

För eventuella återkrav enligt 31 § eller 33–36 §§ skall den säkerhet ställas som behövs med hänsyn till bidragets storlek och mottagarens ekonomiska ställning samt till övriga omständigheter. Vid bedömningen av om säkerhet behövs skall mottagarens sammanlagda skulder vägas in i fråga om bidrag enligt denna förordning, förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd samt förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling.

SFS 2007:63

29 §

Med uppföljningsmyndighet avses den myndighet som beviljar ett sysselsättningsbidrag. Uppföljningsmyndigheten ska utöva tillsyn över att detta utnyttjas för avsett ändamål och i överensstämmelse med föreskrivna villkor. Myndigheten ska också svara för uppföljningen av ärendet.

För sysselsättningsbidrag som har beviljats av regeringen är Tillväxtverket uppföljningsmyndighet.

Verket får, efter samråd med självstyrelseorganet i Västra Götalands län, antingen överta ansvaret för tillsyn och uppföljning av ett ärende från självstyrelseorganet eller lämna över detta ansvar till självstyrelseorganet.

Vid beredning av uppföljningsärenden ska uppföljningsmyndigheten samråda med Arbetsförmedlingen och Kronofogdemyndigheten, om inte tidsskäl eller frågans art talar emot detta.

SFS 2009:153

30 §

Tillväxtverket eller, i Västra Götalands län, det regionala självstyrelseorganet, får på ansökan av den som beviljats stödet medge ändring av villkor för sysselsättningsbidrag. Bedöms frågan ha väsentlig betydelse för möjligheten att uppnå syftet med bidraget, eller innebär ändringen en betydande försämring för staten som fordringsägare, skall frågan avgöras av Tillväxtverket eller regeringen.

SFS 2009:153

31 §

Om någon väsentlig förändring i äganderätten till den rörelse för vilken sysselsättningsbidrag har beviljats inträffar, direkt eller indirekt, skall Tillväxtverket, eller i Västra Götalands län, det regionala självstyrelseorganet ompröva bidragsfrågan. Myndigheten får därvid

 1. medge att bidraget övertas på oförändrade villkor av den nye ägaren om denne styrker att syftet med bidraget inte förfelas genom ändringen, eller

 2. helt eller delvis kräva åter den del av bidraget som kan återkrävas.

SFS 2009:153

32 §

Tillväxtverket skall vid domstolar, myndigheter och i övrigt bevaka statens rätt mot bidragsmottagaren. Verket får därvid anta ackordsförslag eller på annat sätt efterskänka statens rätt. Ärenden som avser större belopp eller har principiell betydelse skall dock lämnas över till regeringen för avgörande.

Det regionala självstyrelseorganet i Västra Götalands län skall underrätta verket så snart någon åtgärd från verket enligt denna paragraf behöver vidtas.

SFS 2009:153

Återbetalningsskyldighet

Rubriken har denna placering enl. SFS2005-0528

33 §

Har den som fått sysselsättningsbidrag genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter föranlett att bidrag beviljats, får bidraget krävas åter inom tio år från utbetalningen. Tillväxtverket skall vidta åtgärder för återkrav samt vid domstolar och andra myndigheter bevaka statens rätt i ärenden om återbetalning av sysselsättningsbidrag.

SFS 2009:153

34 §

Den som beslutar om bidrag får återkräva ett sysselsättningsbidrag eller den del av bidraget som får återkrävas enligt 35 § under en tid av fem år från den dag bidraget utbetalats, om

 1. syftet med bidraget inte uppnås; detta gäller dock inte om bidragsmottagaren har gjort vad som skäligen kan begäras för att syftet skall uppnås,

 2. någon väsentlig del av verksamheten läggs ned eller någon väsentlig ändring direkt eller indirekt inträffar i äganderätten eller förfoganderätten till rörelsen eller till sådana tillgångar i rörelsen som är av betydelse för verksamheten,

 3. bidragsmottagaren i något annat fall bryter mot villkor eller föreskrifter som gäller för bidraget, eller

 4. något annat inträffar som föranleder att bidragsmottagaren med hänsyn till syftet med bidraget uppenbarligen inte längre bör få behålla det.

Om det finns synnerliga skäl, får ett ärende om återkrav enligt första stycket lämnas över av det regionala självstyrelseorganet i Västra Götalands län till Tillväxtverket för avgörande.

SFS 2009:153

35 §

Möjligheten till återkrav enligt 34 § upphör successivt under femårsperioden, på så sätt att den del av ett sysselsättningsbidrag som får krävas åter varje år minskar med 30, 25, 20, 15 respektive 10 procent av det ursprungliga bidragsbeloppet.

Den som beviljar bidraget får samtidigt besluta att minskningen skall ske på ett annat sätt än enligt första stycket, om det finns särskilda skäl för det. Därefter får ett sådant beslut meddelas endast av Tillväxtverket.

SFS 2009:153

36 §

Minskningen enligt 35 § av den del av bidragsbeloppet som får krävas åter sker årligen, om inte uppföljningsmyndigheten beslutar att minskning ett visst år skall vägras.

Beslut att vägra minskning skall fattas senast tre månader efter det att uppföljningsmyndigheten genom redovisning enligt 38 § eller på annat sätt fått kännedom om förhållanden som kan föranleda att minskning skall vägras.

SFS 2005:740

37 §

Beslut om sysselsättningsbidrag skall innehålla upplysningar om bestämmelserna i 31 och 34–36 §§.

SFS 2005:528

Informationsskyldighet

Rubriken införd g. SFS2005-0528

38 §

Om ett bidrag helt eller delvis får krävas åter enligt 31 och 34–36 §§ skall den som har beviljats sysselsättningsbidrag göra följande.

 1. Lämna en skriftlig redovisning för verksamheten för varje redovisningsår eller för den kortare tidsperiod som bestäms i ett särskilt fall av den som beviljat bidraget. Av redovisningen skall det särskilt framgå hur sysselsättningen i företaget utvecklas. Redovisningen skall lämnas senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång till uppföljningsmyndigheten.

 2. Skriftligen underrätta uppföljningsmyndigheten innan beslut fattas om överlåtelse av någon betydande del av företagets anläggningstillgångar, licenser, patent eller andra liknande tillgångar, om belåning i betydande utsträckning av egendom som kan omfattas av en företagsinteckning, om nedläggning av verksamheten helt eller delvis eller om andra åtgärder av motsvarande betydelse.

 3. Skriftligen underrätta uppföljningsmyndigheten innan beslut fattas om någon åtgärd som medför en väsentlig ändring direkt eller indirekt i äganderätten till det företag som har beviljats bidraget.

 4. Ge Tillväxtverket eller, i förekommande fall, även det regionala självstyrelseorganet i Västra Götalands län eller den någon av dem utser möjlighet att granska verksamheten samt lämna de uppgifter om verksamheten som begärs.

Beslut om sysselsättningsbidrag skall innehålla upplysningar om bestämmelserna i denna paragraf.

SFS 2009:153

Överklagande

Rubriken har denna placering enl. SFS2005-0528

39 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 27 § får dock inte överklagas.

SFS 2007:63

Ytterligare föreskrifter

Rubriken har denna placering enl. SFS2005-0528

40 §

Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av förordningen får meddelas av Tillväxtverket.

SFS 2009:153

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:996

Denna förordning träder i kraft d. 15 aug. 1998.

SFS 1999:1380

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som inkommit till behörig myndighet före ikraftträdandet.

3. Äldre föreskrifter gäller även för sysselsättningsbidrag som har beviljats före ikraftträdandet.

SFS 2000:1141

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2002:959

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2004:141

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2004.

SFS 2005:528

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2005.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden där ansökan om bidrag kommit in till den beslutande myndigheten före ikraftträdandet och för bidrag som har beviljats före ikraftträdandet.

3. Ärenden som har getts in till länsstyrelsen före ikraftträdandet men inte avgjorts senast d. 30 sept. 2005, och som enligt de nya bestämmelserna i stället skall avgöras av Verket för näringslivsutveckling, skall överlämnas till Verket för näringslivsutveckling för prövning.

SFS 2005:740

(Omtryck)

Denna förordning träder i kraft d. 15 nov. 2005.

SFS 2006:785

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2006:1465

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007.

SFS 2007:63

Denna förordning träder i kraft d. 8 mars 2007.

SFS 2007:892

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2008:950

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:153

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2009.

SFS 2013:227

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2013.

SFS 2013:473

(Utkom d. 14 juni 2013.)