Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

1 §

Denna lag innehåller övergripande bestämmelser om de arbetsmarknadspolitiska programmen. Programmen syftar till att stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete.
Programmen handhas av Arbetsförmedlingen om inte annat föreskrivs. SFS 2007:395

2 §

3 §

4 §

5 §

Regeringen får föreskriva att den som anordnar ett arbetsmarknadspolitiskt program i vissa fall skall betala finansieringsbidrag till staten.

6 §

Den arbetsgivare eller anordnare av ett arbetsmarknadspolitiskt program som mottagit stöd skall ge Arbetsförmedlingen eller den myndighet som Arbetsförmedlingen utser tillfälle att granska den verksamhet som bedrivs och lämna de uppgifter som behövs för att granskningen skall kunna genomföras. SFS 2007:395

7 §

Den som tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program ska inte anses som arbetstagare om inte programmet gäller
 • 1. en anställning med anställningsstöd,
 • 2. en anställning med lönebidrag,
 • 3. skyddat arbete,
 • 4. reguljärt arbete inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin,
 • 5. reguljärt arbete inom ramen för jobbgarantin för ungdomar, eller
 • 6. en anställning med särskilt stöd för introduktion och uppföljning (SIUS).
När ett program bedrivs på en arbetsplats ska den som tar del av programmet dock likställas med en arbetstagare vid tillämpning av följande regler i arbetsmiljölagen (1977:1160):
Det som i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare ska gälla den som har upplåtit en arbetsplats för programverksamhet. SFS 2016:1272

SFS 2000:625

 • Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2000.
 • Genom lagen upphävs
  • lagen (1995:706) om kommuners ansvar för ungdomar,
  • lagen (1997:1268) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år, och
  • lagen (1998:1781) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter.
 • De upphävda lagarna gäller dock fortfarande för de personer som anvisats verksamhet enligt förordningen (1995:712) om kommuners ansvar för ungdomar, förordningen (1997:1278) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år och förordningen (1998:1784) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter.

SFS 2000:1360

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

SFS 2001:486

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

SFS 2001:1216

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

SFS 2002:1133

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas första gången vid utbetalning av utvecklingsersättning som avser januari månad 2003.

SFS 2003:1098

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2004.

SFS 2004:1324

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2005.

SFS 2005:1196

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

SFS 2006:1071

1. Denna lag träder i kraft den 29 juni 2006 och tillämpas för tid efter ikraftträdandet.
2. För månaderna april–juni 2006 lämnas ytterligare ersättning med 175 kronor per månad till dem som deltar i verksamheten och som inte fullföljt utbildning inom gymnasieskolan samt var berättigade till ersättning för minst femton dagars praktik eller annan verksamhet på heltid under det andra kvartalet 2006.

SFS 2007:395

1. Denna lag träder i kraft den 2 juli 2007 i fråga om 7 § och i övrigt den 1 januari 2008.
2. För den som deltagit i aktivitetsgarantin gäller 7 § i sin äldre lydelse.

SFS 2007:809

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2007.
2. Ungdomar som vid ikraftträdandet deltar i kommunala ungdomsprogram eller ungdomsgarantin får fullfölja deltagandet i insatsen. Under denna tid tillämpas bestämmelserna i deras äldre lydelse.

SFS 2008:935

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

SFS 2016:1272

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. För anställningar med stödet trygghetsanställning som har beslutats före ikraftträdandet gäller 7 § i den äldre lydelsen.