Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Utfärdad den 29 juni 2000.
Utkom från trycket den 11 juli 2000.

1 §

Denna förordning innehåller närmare bestämmelser om Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska verksamhet.

SFS 2007:905

2 §

Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska bedrivas i samverkan med andra aktörer på arbetsmarknaden, såsom arbetsmarknadens parter, myndigheter, kommuner, enskilda företag och organisationer.

SFS 2007:905

2 a §

SFS 2007:905

2 b §

SFS 2007:905

2 c §

SFS 2007:905

2 d §

SFS 2007:905

3 §

SFS 2007:905

4 §

SFS 2007:905

Former för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

5 §

Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten bedrivs i form av

 1. platsförmedling,

 2. vägledning,

 3. arbetsmarknadspolitiska program,

 4. arbetsplatsintroduktion,

 5. arbetslivsinriktad rehabilitering, och

 6. verksamhet för unga med funktionshinder.

Verksamheten omfattar också frågor om vissa anställningsfrämjande åtgärder, arbetstillstånd och arbetslöshetsförsäkringen.

SFS 2017:821

Individuella handlingsplaner och aktivitetsrapporter

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2013-0201

6 §

Arbetsförmedlingen ska under den arbetssökandes medverkan upprätta en individuell handlingsplan där sökandens skyldigheter, planerade aktiviteter och arbetssökandets inriktning anges. Planen ska upprättas senast 30 dagar från det att han eller hon anmäler sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. En handlingsplan för den som inte fyllt 25 år bör dock upprättas tidigare.

En individuell handlingsplan för en nyanländ som har anvisats till det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska upprättas så snart som möjligt efter att den nyanlände första gången har folkbokförts i en kommun.

Arbetsförmedlingen får meddela närmare föreskrifter om handlingsplanernas innehåll och om hur de ska följas upp.

SFS 2017:821

6 a §

Med utgångspunkt i sin individuella handlingsplan ska den som är arbetslös regelbundet i en aktivitetsrapport redovisa vilka åtgärder han eller hon har vidtagit för att ta sig ur sin arbetslöshet. Den som får eller begär arbetslöshetsersättning ska redovisa sina aktiviteter minst en gång per månad.

Aktivitetsrapporten ska lämnas till Arbetsförmedlingen senast två veckor efter utgången av den period rapporten avser.

Arbetsförmedlingen ska skyndsamt granska inkomna aktivitetsrapporter.

SFS 2017:821

6 b §

Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om hur aktivitetsrapporten enligt 6 a § ska vara utformad samt om när och hur den ska lämnas.

SFS 2013:201

Platsförmedling

7 §

Platsförmedling innebär att den enskilde får information och erbjudanden om lediga arbeten och att arbetsgivare får hjälp med att finna lämpliga arbetssökande till lediga platser.

7 a §

Arbetsförmedlingen får anvisa den som är arbetslös att söka ett arbete om det behövs för att

 1. matcha den som söker arbetskraft med den som söker arbete, eller

 2. kontrollera att han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söker arbeten.

Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om hur den som är arbetslös ska anvisas att söka arbeten.

SFS 2013:201

Vägledning

8 §

Vägledning innebär att den enskilde får stöd och information för att kunna göra ett övervägt val av arbete och utbildning.

Arbetsmarknadspolitiska program

9 §

De arbetsmarknadspolitiska programmen är arbetsmarknadspolitiska insatser som syftar till att stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete. Bestämmelser om programmen finns i

 1. lagen (2000:625) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten,

 2. förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program,

 3. förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin,

 4. förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar,

 5. förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,

 6. förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, och

 7. förordningen (2018:42) om särskilt anställningsstöd.

I förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser finns bestämmelser om att den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program kan få ersättning.

En anvisning till ett program ska vara arbetsmarknadspolitiskt motiverad. Det betyder att en anvisning får göras endast om den framstår som lämplig både för den enskilde och ur ett övergripande arbetsmarknadspolitiskt perspektiv.

SFS 2020:623

Samråd och kontroll vid arbetsplatsförlagda insatser

Rubriken införd g. SFS2020-0623

9 a §

Arbetsförmedlingen ska samråda med den sammanslutning av arbetstagare som är part i lokal förhandling med arbetsgivaren innan någon anvisas ett arbetsmarknadspolitiskt program som är förlagt till en arbetsplats eller tar del av en arbetsmarknadspolitisk insats som är förlagd till en arbetsplats.

När det gäller privata arbetsgivare samt offentliga arbetsgivare som bedriver affärsverksamhet ska Arbetsförmedlingen även inhämta information för att säkerställa att arbetsgivaren inte har näringsförbud, skatteskulder som har lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning eller betalningsanmärkning som inte är obetydlig innan någon erbjuds programmet eller insatsen på arbetsplatsen. Om sådant förhållande föreligger får någon anvisning inte göras.

SFS 2007:905

9 b §

Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om hur uppgifter ska lämnas enligt lagen (2020:474) om skyldighet för kreditinstitut och försäkringsgivare att lämna vissa uppgifter till Arbetsförmedlingen.

SFS 2020:623

Arbetsplatsintroduktion

Rubriken införd g. SFS2003-0624

10 §

Arbetsplatsintroduktion innebär att en specialutbildad arbetsförmedlare fungerar som stödperson åt en arbetssökande utan erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med begränsad sådan erfarenhet inför anställning, i inledningsskedet av en anställning eller under arbetspraktik som föregår en anställning. Bestämmelser om detta finns i förordningen (2003:623) om arbetsplatsintroduktion.

SFS 2007:178

Arbetslivsinriktad rehabilitering

11 §

Arbetslivsinriktad rehabilitering innebär att den som är i behov av särskilt stöd erbjuds utredande, vägledande, rehabiliterande eller arbetsförberedande insatser.

Unga med funktionshinder

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2005-1204

12 §

Verksamhet för unga med funktionshinder innebär att Arbetsförmedlingen samverkar med skolan för att genom vägledning och information underlätta övergången från skola till arbetsliv för den som har ett funktionshinder och har fyllt 16 år men inte 30 år. Arbetsförmedlingen samverkar också med Försäkringskassan för att öka möjligheterna till egen försörjning genom förvärvsarbete för den som får aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken.

SFS 2010:1710

13 §

SFS 2017:821

14 §

SFS 2007:905

Frågor om arbetslöshetsförsäkringen

15 §

SFS 2007:905

16 §

Arbetsförmedlingen ska skyndsamt underrätta arbetslöshetskassan och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen om det kan antas att en arbetssökande som får eller begär arbetslöshetsersättning

 1. missköter arbetssökandet, förlänger tiden i arbetslöshet eller orsakar arbetslösheten enligt 43–43 b §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, eller

 2. inte uppfyller de allmänna villkoren för rätt till ersättning enligt 9 eller 11 § samma lag.

Om Arbetsförmedlingen har underrättat en arbetslöshetskassa om att en sökande inte besökt eller tagit kontakt med den offentliga arbetsförmedlingen eller en kompletterande aktör vid överenskommen eller på annat sätt beslutad tidpunkt, ska Arbetsförmedlingen skyndsamt kalla honom eller henne till ett nytt besök eller en ny kontakt.

SFS 2013:201

16 a §

Arbetsförmedlingen ska skyndsamt informera arbetslöshetskassan när en arbetssökande åter uppfyller de allmänna villkoren för rätt till ersättning enligt 9 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

SFS 2013:201

16 b §

SFS 2013:683

16 c §

Arbetsförmedlingen får meddela närmare föreskrifter om hur en underrättelse enligt 16 § ska göras och vad den ska innehålla.

SFS 2013:201

Upplysningsskyldighet

Rubriken har denna placering enl. SFS2007-0418

16 d §

Arbetsförmedlingen ska omedelbart informera den arbetssökande om att en underrättelse har gjorts enligt 16 § och om anledningen till underrättelsen.

Om en underrättelse har gjorts för att den sökande inte längre är anmäld som arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen, ska den sökande informeras om att den uppgiften kan komma att lämnas till Försäkringskassan.

SFS 2013:201

Uppgiftsskyldighet

Rubriken införd g. SFS2008-0977

17 §

Kronofogdemyndigheten har rätt att hos Arbetsförmedlingen ta del av följande uppgifter om arbetssökande:

 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,

 2. från och med vilken dag han eller hon är anmäld eller inte längre anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen, och

 3. hans eller hennes tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt registrering.

Om det finns skäl för det ska Arbetsförmedlingen på eget initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till Kronofogdemyndigheten.

SFS 2013:683

18 §

SFS 2007:905

Övriga bestämmelser

19 §

SFS 2007:905

20 §

Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten är avgiftsfri. Om en arbetssökande eller en arbetsgivare begär annonsering eller någon annan särskild åtgärd, får dock Arbetsförmedlingen ta betalt.

SFS 2007:905

21 §

Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska bedrivas oberoende av arbetskonflikt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Om en arbetssökande anvisas att söka ett arbete vid en arbetsplats där en sådan konflikt pågår ska sökanden upplysas om konflikten i samband med anvisningen.

SFS 2013:683

Verkställighetsbestämmelser

22 §

Arbetsförmedlingen får meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

SFS 2007:905

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:628

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2000 då förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten upphör att gälla. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för verksamhet som beslutats och ärenden som börjat handläggas före d. 1 aug.i 2000.

SFS 2000:974

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten skall upphöra att gälla vid utgången av år 2000.

SFS 2000:1365

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2001:788

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2002.

SFS 2001:1143

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002.

SFS 2002:489

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2002.

SFS 2002:754

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2002.

SFS 2003:624

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2003.

SFS 2004:156

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2004.

SFS 2004:627

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2004.

SFS 2004:959

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2004:1327

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2005.

SFS 2005:525

Denna förordning träder i kraft d. 19 juli 2005.

SFS 2005:602

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2005.

SFS 2005:1204

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2006:113

Denna förordning träder i kraft d. 31 mars 2006.

SFS 2006:976

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2006.

SFS 2006:1555

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007.

2. Den äldre lydelsen av 6 § gäller fortfarande för den som har anmält sig som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen före ikraftträdandet.

SFS 2007:178

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2007.

SFS 2007:418

Denna förordning träder i kraft d. 2 juli 2007.

SFS 2007:455

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2007.

SFS 2007:905

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2008:977

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2010:1129

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2010.

SFS 2010:1710

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2012:423

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2012.

SFS 2012:691

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013.

SFS 2013:201

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2013.

2. För förhållanden som har inträffat före ikraftträdandet gäller 16 och 16 a §§ i sin äldre lydelse.

SFS 2013:683

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2013.

SFS 2015:506

Denna förordning träder i kraft d. 3 aug. 2015.

SFS 2017:465

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2017.

SFS 2017:821

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.

2. Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för en nyanländ som vid förordningens ikraftträdande har en etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, så länge den planen gäller.

SFS 2018:45

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2018.

SFS 2020:623

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2020.