Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Utkom från trycket den 11 juli 2000.
utfärdad den 29 juni 2000.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om de arbetsmarknadspolitiska programmen

 1. arbetsmarknadsutbildning,

 2. validering,

 3. arbetspraktik,

 4. stöd till start av näringsverksamhet,

 5. förberedande insatser, och

 6. projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning.

Programmen handhas av Arbetsförmedlingen om inte annat föreskrivs.

SFS 2017:1163

2 §

SFS 2012:425

3 §

I förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser finns det bestämmelser om att den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program kan få ersättning.

SFS 2017:1163

3 a §

[Upphävd g. F (2006:1557).]

SFS 2006:1557

Gemensamma bestämmelser

4 §

[Upphävd g. F (2007:415).]

SFS 2007:415

Anvisningar till program

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2010-0395

5 §

En anvisning till ett program innebär att den som anvisas erbjuds att ta del av programmet.

Frågor om anvisningar prövas av Arbetsförmedlingen.

SFS 2010:395

6 §

SFS 2007:415

7 §

En anvisning ska avse verksamhet under en bestämd tidsperiod. Tidsperioden får vara längst 6 månader.

Dock får anvisningar till

 1. arbetsmarknadsutbildning enligt 11 § avse tid till dess målet med utbildningen uppnåtts,

 2. stöd till start av näringsverksamhet enligt 18–19 a §§ förlängas, om det behövs på grund av sjukdom eller på grund av att ett myndighetstillstånd som behövs för verksamheten har blivit försenat,

 3. förberedande insatser i form av folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte enligt 30 § andra stycket 3 avse en tidsperiod om längst 3 månader eller, för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, längst 6 månader, och

 4. förberedande insatser, i form av kommunal vuxenutbildning enligt 20 kap. skollagen (2010:800) eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 30 § andra stycket 4, och utbildning på heltid vid universitet eller högskola, inom yrkeshögskolan eller på eftergymnasial nivå inom folkhögskolan enligt 30 § andra stycket 5, avse en tidsperiod som motsvarar sammanlagt längst ett års heltidsstudier.

En sådan bedömning av yrkeskompetens som avses i 14 § andra stycket får pågå i längst 3 veckor.

SFS 2020:809

7 a §

En anvisning till ett program ska avse verksamhet på heltid.

En anvisning får dock avse verksamhet på deltid, om den enskildes arbetsutbud understiger det arbetsutbud som motsvarar verksamhet på heltid och detta beror på

 1. sjukdom eller sådan funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,

 2. föräldraledighet, eller

 3. annat hinder som anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen.

I fall som avses i andra stycket ska anvisningen göras för tid som motsvarar arbetsutbudet.

En anvisning får även avse verksamhet på deltid i en omfattning som understiger den enskildes arbetsutbud om han eller hon samtidigt arbetar, tar del av en arbetsmarknadspolitisk insats eller av kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap. skollagen (2010:800). Den sammanlagda tiden ska i dessa fall motsvara hans eller hennes arbetsutbud.

SFS 2016:465

7 b §

För den som har ett nedsatt arbetsutbud på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska en anvisning göras på heltid, trots att den enskilde har ett lägre arbetsutbud. Detta gäller dock endast under förutsättning att han eller hon inte kan få sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken med anledning av sjukdomen eller funktionsnedsättningen samtidigt som han eller hon är inskriven i ett program och får aktivitetsstöd.

För den som avses i första stycket och samtidigt har ett nedsatt arbetsutbud på grund av föräldraledighet eller annat hinder som anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen eller ägnar sig åt sådana aktiviteter som avses i 7 a § fjärde stycket, ska anvisningen avse verksamhet i sådan omfattning att den sammanlagda tiden motsvarar verksamhet på heltid.

SFS 2010:1712

7 c §

[Upphävd g. F (2017:1163).]

SFS 2017:1163

7 d §

Om en anvisning görs till verksamhet på deltid, ska skälen för beslutet anges i beslutet. Vidare ska de uppgifter som ligger till grund för beslutet dokumenteras hos Arbetsförmedlingen.

SFS 2010:1130

Vem som får anvisas program

8 §

En anvisning får göras för en person som är minst 25 år, är eller riskerar att bli arbetslös och söker arbete genom Arbetsförmedlingen.

Särskilda villkor för stöd till start av näringsverksamhet finns i 18 §.

SFS 2017:1163

9 §

Kravet i 8 § första stycket att den som anvisas ska ha fyllt 25 år gäller inte för

 1. unga med funktionsnedsättning,

 2. personer som har deltagit i insatser enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare under maximal tid enligt den förordningen,

 3. personer som deltar i programmet stöd till start av näringsverksamhet enligt 18–19 a §§,

 4. personer som deltar i förberedande insatser i form av folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte enligt 30 § andra stycket 3, och

 5. personer som har fyllt 18 år och som står långt ifrån arbetsmarknaden.

SFS 2019:1156

10 §

En person som är sjukfrånvarande på heltid från ett program ska skrivas ut från programmet om frånvaron har varat mer än 30 kalenderdagar i följd.

Arbetsförmedlingen ska inom 30 kalenderdagar från första sjukdagen undersöka om en utskrivning enligt första stycket kan undvikas genom att aktiviteterna i programmet anpassas eller genom att den sjukfrånvarande anvisas till ett annat program.

Ärenden om utskrivning ur program ska handläggas skyndsamt.

SFS 2009:1601

10 a §

[Upphävd g. F (2006:1557).]

SFS 2006:1557

Bestämmelser om de enskilda programmen

Arbetsmarknadsutbildning

11 §

Med arbetsmarknadsutbildning avses yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta för den enskilde att få eller behålla ett arbete och som motverkar att brist på arbetskraft uppstår på arbetsmarknaden.

12 §

Uppdragsutbildning på eftergymnasial nivå får utnyttjas som arbetsmarknadsutbildning för personer utan erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med begränsad sådan erfarenhet om utbildningen motsvarar längst 6 månaders heltidsstudier.

SFS 2015:947

Validering

Rubriken införd g. SFS2015-0947

13 §

Validering får ske av en arbetssökandes kunskaper och kompetens. Med validering avses en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats.

SFS 2015:947

13 a §

[Upphävd g. F (2007:816).]

SFS 2007:816

13 b §

[Upphävd g. F (2007:816).]

SFS 2007:816

Arbetspraktik

14 §

Med arbetspraktik avses praktik på en arbetsplats.

För arbetssökande utan erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med begränsad sådan erfarenhet får arbetspraktiken eller delar av den bestå av en bedömning av den enskildes yrkeskompetens.

SFS 2015:947

14 a §

Arbetspraktik får anordnas av den som Arbetsförmedlingen ingår överenskommelse om arbetspraktik med. När en överenskommelse ingås ska Arbetsförmedlingen särskilt verka för att risken för att reguljära arbetstillfällen undanträngs blir så liten som möjligt. I branscher där arbetet är säsongsbetonat får överenskommelse ingås endast om praktiken är avsedd att omfatta en längre tidsperiod än den normala säsongen.

Den som anordnar arbetspraktik ska innan den arbetssökande anvisas ha åtagit sig att utfärda ett intyg om praktiken för det fall den arbetssökande inte anställs hos anordnaren efter avslutad praktik. Om det ingår i praktiken att den arbetssökandes yrkeskompetens ska bedömas ska intyget avse även denna bedömning.

SFS 2015:947

14 b §

[Upphävd g. F (2015:947).]

SFS 2015:947

14 c §

[Upphävd g. F (2010:1463).]

SFS 2010:1463

14 d §

[Upphävd g. F (2010:1463).]

SFS 2010:1463

15 §

[Upphävd g. F (2017:1163).]

SFS 2017:1163

16 §

[Upphävd g. F (2017:1163).]

SFS 2017:1163

17 §

[[Ny beteckning – 33 a § – och lydelse g. F (2010:80).]]

SFS 2010:80

Stöd till start av näringsverksamhet

18 §

Med stöd till start av näringsverksamhet avses stöd till en näringsidkares försörjning under inledningsskedet av näringsverksamheten.

En anvisning till programmet får göras för den som har fyllt 18 år och som bedöms ha goda förutsättningar att driva näringsverksamheten med tillfredsställande lönsamhet och som genom verksamheten kan få varaktig sysselsättning.

För den som är bosatt inom ett sådant stödområde A eller B, som avses i 2 § förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd, gäller inte kravet i 8 § första stycket att han eller hon ska vara eller riskera att bli arbetslös för att kunna få stöd.

SFS 2016:817

19 §

Arbetsförmedlingen bör inhämta upplysningar om den enskilde och dennes förutsättningar att driva näringsverksamhet innan Arbetsförmedlingen beslutar om stöd till start av näringsverksamhet.

SFS 2007:1031

19 a §

Stödet ska lämnas som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Arbetsförmedlingen ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning.

SFS 2016:817

20 §

[[Ny beteckning – 14 c § – g. F (2010:80).]]

SFS 2010:80

21 §

[[Ny beteckning – 14 d § – g. F (2010:80).]]

SFS 2010:80

22 §

[Upphävd g. F (2007:415).]

SFS 2007:415

23 §

[Upphävd g. F (2007:415).]

SFS 2007:415

24 §

[Upphävd g. F (2007:415).]

SFS 2007:415

25 §

[Upphävd g. F (2007:415).]

SFS 2007:415

25 a §

[Upphävd g. F (2003:625).]

SFS 2003:625

25 b §

[Upphävd g. F (2003:625).]

SFS 2003:625

26 §

[Lydelsen enl. F (2007:1031) har utgått g. F (2007:1443).]

SFS 2007:1443

27 §

[Upphävd g. F (2007:816).]

SFS 2007:816

28 §

[Upphävd g. F (2007:816).]

SFS 2007:816

29 §

[Upphävd g. F (2007:816).]

SFS 2007:816

Förberedande insatser

30 §

Med förberedande insatser avses individuellt anpassade arbetsmarknadspolitiska insatser för den som särskilt behöver förbereda sig för ett annat arbetsmarknadspolitiskt program, utbildning eller arbete.

Insatserna kan bestå av

 1. kartläggning, vägledning och rehabilitering,

 2. upphandlad utbildning av förberedande eller orienterande karaktär,

 3. folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte för personer som har fyllt 16 år och som varken har en gymnasieexamen eller grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå,

 4. kommunal vuxenutbildning enligt 20 kap. skollagen (2010:800), eller motsvarande utbildning vid folkhögskola,som motsvarar sammanlagt längst ett års heltidsstudier, och

 5. utbildning på heltid vid universitet eller högskola, inom yrkeshögskolan eller på eftergymnasial nivå inom folkhögskolan, som motsvarar sammanlagt längst ett års heltidsstudier, för den som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.

När en insats har lämnats enligt andra stycket 4 eller 5 under en tidsperiod som motsvarar sammanlagt längst ett års heltidsstudier får en ny insats enligt någon av dessa punkter inte lämnas inom tre år.

SFS 2020:809

30 a §

[Upphävd g. F (2015:947).]

SFS 2015:947

30 b §

[Upphävd g. F (2015:947).]

SFS 2015:947

30 c §

[Upphävd g. F (2015:947).]

SFS 2015:947

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

31 §

Med projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning avses insatser som

 • sker i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och andra aktörer på arbetsmarknaden, och

 • inte kan anordnas inom ramen för de övriga programmen men inte heller strider mot bestämmelserna om andra program.

SFS 2007:1031

32 §

Arbetsförmedlingen ska ingå en överenskommelse med den som ska samverka om ett projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning. När överenskommelsen ingås ska Arbetsförmedlingen särskilt beakta att projektet är förenligt med de huvuduppgifter för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten som anges i 2 och 3 §§ förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen.

Av överenskommelsen ska följande framgå:

 • projektets syfte, innehåll och omfattning,

 • formerna för Arbetsförmedlingens medverkan i projektet,

 • hur projektet ska finansieras,

 • avtalat projektstöd till den som i samverkan med Arbetsförmedlingen anordnar projektet, och

 • hur projektet ska följas upp och utvärderas.

Medel som avsatts till ett projekt får inte användas till ersättning som avser försörjning av den som tar del av ett projekt.

SFS 2007:1031

32 a §

[Upphävd g. F (2006:1557).]

SFS 2006:1557

Övriga bestämmelser

Program utanför Sverige

33 §

Ett program eller del därav får förläggas till Sveriges närområde om det finns särskilda skäl till att förlägga verksamheten utanför Sverige. Den som anordnar arbetspraktik utanför Sverige måste dock vara en svensk juridisk person. För att stöd till start av näringsverksamhet skall lämnas måste verksamheten vara registrerad i och till viss del bedrivas i Sverige.

SFS 2006:1557

Ekonomiskt stöd

Rubriken införd g. SFS2010-0080

33 a §

Ekonomiskt stöd får lämnas till den som anordnar yrkeskompetensbedömning, oavsett vem som gör bedömningen.

När ekonomiskt stöd lämnas till privata arbetsgivare eller offentliga arbetsgivare vid drift av affärsverksamhet, ska Arbetsförmedlingen säkerställa att vissa företag eller viss produktion inte gynnas på det sätt som framgår av artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

SFS 2017:1163

33 b §

[Upphävd g. F (2015:947).]

SFS 2015:947

Handläggning av stödfrågor m.m.

34 §

Arbetsförmedlingen beslutar om och betalar ut stöd och ersättningar som gäller program enligt denna förordning. Stöden betalas ut månadsvis i efterskott eller på det sätt som Arbetsförmedlingen beslutar. Belopp som understiger femtio kronor betalas inte ut.

Om ett stöd kan betalas ut till en anordnare först sedan anordnaren lämnat underlag för beräkningen av stödbeloppet, ska anordnaren lämna sådant underlag till Arbetsförmedlingen inom 180 dagar efter den period som stödet avser. Lämnas inte underlaget inom denna tid, förlorar anordnaren rätten till det stödbeloppet. Om det finns särskilda skäl, får Arbetsförmedlingen besluta om undantag från den fristen. Arbetsförmedlingen ska i sådant fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera den information som ligger till grund för beslutet.

SFS 2015:508

35 §

Arbetsförmedlingen ska se till att stöd enligt denna förordning används på föreskrivet sätt.

SFS 2007:1031

Återbetalning och återkrav

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2010-0395

36 §

En mottagare av ekonomiskt stöd enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om han eller hon genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stöd har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp.

Om stöd i annat fall har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp, är mottagaren återbetalningsskyldig endast om han eller hon insett eller skäligen borde ha insett felet.

SFS 2010:395

36 a §

Om en mottagare av ekonomiskt stöd är återbetalningsskyldig enligt 36 §, ska Arbetsförmedlingen besluta att återkräva det felaktigt utbetalda beloppet.

SFS 2010:395

36 b §

Vid återkrav enligt 36 a § får Arbetsförmedlingen bevilja anstånd med betalningen eller träffa avtal med den återbetalningsskyldige om en avbetalningsplan. Arbetsförmedlingen ska i sådana fall ta ut ränta på det obetalda beloppet.

Ränta ska tas ut från den dag då anståndet beviljades eller avtalet om avbetalningsplan träffades, dock inte för tid innan det återkrävda beloppet har förfallit till betalning.

Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

SFS 2010:395

36 c §

Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 36 § inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet. Detsamma gäller när den återbetalningsskyldige beviljats anstånd med betalningen eller träffat ett avtal om en avbetalningsplan enligt 36 b § och betalning inte sker inom den tid som följer av beslutet om anstånd eller avtalet.

SFS 2010:395

36 d §

Om det med hänsyn till den återbetalningsskyldiges personliga eller ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter finns särskilda skäl för det, får Arbetsförmedlingen helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning enligt 36 a § eller ett krav på ränta enligt 36 b eller 36 c §. Myndigheten ska i sådant fall i beslutet ange vilka de särskilda skälen är och dokumentera den information som ligger till grund för beslutet.

SFS 2010:395

36 e §

Vid återkrav enligt 36 a § får Arbetsförmedlingen, vid en senare utbetalning av stöd till den återbetalningsskyldige, besluta att dra av ett skäligt belopp i avräkning på vad som har betalats ut för mycket. Detsamma gäller skyldighet att betala ränta enligt 36 b eller 36 c §.

SFS 2010:395

Återkallelse av anvisningar m.m.

37 §

Arbetsförmedlingen ska återkalla en anvisning till ett program om den som anvisats

 1. inte inställer sig den dag han eller hon skulle ha påbörjat programmet och inte heller anmäler giltigt förhinder,

 2. inte kan tillgodogöra sig programmet på ett tillfredsställande sätt, eller

 3. missköter sig eller stör verksamheten.

En anvisning ska också återkallas om det i övrigt finns särskilda skäl för återkallelse.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

SFS 2014:877

37 a §

[Upphävd g. F (2007:415).]

SFS 2007:415

37 b §

[Upphävd g. F (2007:415).]

SFS 2007:415

38 §

[Upphävd g. F (2007:816).]

SFS 2007:816

38 a §

Arbetsförmedlingen ska till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen lämna de uppgifter som har betydelse för den myndighetens granskning av handläggningen av och rutiner för handläggningen av ärenden om återkallande av arbetsmarknadspolitiska anvisningar till program.

SFS 2007:1031

Omprövning och överklagande

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2010-0395

39 §

Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som beslutet gäller. Vid omprövningen får beslutet inte ändras till den enskildes nackdel.

En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska ges in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av beslutet.

SFS 2010:395

39 a §

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om omprövning av beslut enligt 10 § första stycket, 36 e och 37 §§ får dock inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet anses som en begäran om omprövning.

SFS 2018:991

Bemyndigande

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2010-0395

40 §

Arbetsförmedlingen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

SFS 2010:395

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:634

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2000. 31 och 32 §§ träder dock i kraft d. 1 jan. 2001.

2. Genom förordningen upphävs

– förordningen (1995:712) om kommuners ansvar för ungdomar,

– förordningen (1997:1278) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år,

– förordningen (1998:1784) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter, och

– förordningen (1997:1159) om IT-utbildning.

3. De upphävda förordningarna gäller dock fortfarande för personer som anvisats verksamhet enligt dem.

SFS 2000:751

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2000.

SFS 2001:557

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2001.

SFS 2001:1301

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2002.

SFS 2002:236

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2002.

SFS 2002:289

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2002.

SFS 2003:322

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2003:498

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2003.

SFS 2003:559

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2003.

SFS 2003:625

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2003.

SFS 2003:754

Denna förordning träder i kraft d. 15 dec. 2003.

SFS 2004:222

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2004.

SFS 2004:625

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2004.

SFS 2004:1325

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2005 i fråga om 7, 8, 14, 14 a och 26 §§ och i övrigt d. 1 jan. 2005. Genom förordningen upphävs förordningen (1997:581) om interpraktikstipendier. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för den som beviljats ett interpraktikstipendium enligt den förordningen.

SFS 2005:605

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2005. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för anvisningar och åtaganden om finansieringsbidrag som gjorts före ikraftträdandet.

SFS 2005:632

Denna förordning träder i kraft d. 15 aug. 2005.

SFS 2005:1200

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2006:64

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2006.

SFS 2006:277

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2006 och tillämpas för första gången i fråga om finansieringsbidrag för maj 2006.

SFS 2006:292

Denna förordning träder i kraft d. 15 juni 2006.

SFS 2006:1004

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2006.

2. När det gäller överenskommelser enligt den upphävda 15 § är anordnaren betalningsskyldig endast för sådant finansieringsbidrag som avser arbetspraktik fram till och med utgången av juni 2006.

SFS 2006:1557

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som före ikraftträdandet anvisats friåret, arbetsmarknadsutbildning enligt de upphävda 10, 10 a och 13 §§, plusjobb, datorteksverksamhet eller beviljats ett interpraktikstipendium.

3. Den äldre lydelsen av 12 § gäller fortfarande för arbetsmarknadsutbildning som påbörjats före ikraftträdandet.

SFS 2007:415

1. Denna förordning träder i kraft d. 2 juli 2007.

2. Den som d. 2 juli 2007 deltar i aktivitetsgarantin kan ta del av den tills anvisningen till det program eller den insats han eller hon deltar i upphör. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som före ikraftträdandet har anvisats aktivitetsgarantin. Den som vid anvisningstidens slut är arbetslös anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin.

Den som d. 2 juli 2007 deltar i aktivitetsgarantin och förvärvsarbetar eller senare börjar förvärvsarbeta, och som senast den 1 april 2008 blir arbetslös och inte har uppfyllt ett nytt arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin.

3. Äldre föreskrifter om ekonomiskt stöd för merkostnader som föranleds av arbetspraktik gäller fortfarande för den som anvisats arbetspraktik före ikraftträdandet.

SFS 2007:816

1. Denna förordning träder i kraft d. 3 dec. 2007.

2. En person, som vid ikraftträdandet inte fyllt 25 år och deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, får fullfölja deltagandet i insatsen. Äldre föreskrifter gäller då fortfarande. Vid anvisningstidens slut anvisas de personer, som uppfyller villkoren enligt 5 § förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar, till jobbgarantin.

SFS 2007:1031

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2007:1301

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008 och ska tillämpas från och med d. 2 juli 2007.

SFS 2007:1443

(Utkom d. 9 jan. 2008.)

SFS 2008:270

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2008.

SFS 2008:1434

Denna förordning träder i kraft d. 15 jan. 2009.

SFS 2009:1601

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.

2. Vid tillämpning av 10 § första stycket ska endast sjukdagar från och med d. 1 jan. 2010 beaktas.

SFS 2010:45

Denna förordning träder i kraft d. 8 mars 2010.

SFS 2010:62

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2010.

SFS 2010:80

Denna förordning träder i kraft d. 9 mars 2010.

SFS 2010:227

Denna förordning träder i kraft d. 15 april 2010.

SFS 2010:260

Denna förordning träder i kraft d. 28 juni 2010.

SFS 2010:395

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2010.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om återkrav av belopp som har betalats ut före ikraftträdandet.

SFS 2010:1130

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2010.

2. Vid tillämpningen av 7 a och 30 §§ ska med utbildning i svenska för invandrare även förstås motsvarande utbildning enligt 13 kap. skollagen (1985:1100).

SFS 2010:1463

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som före ikraftträdandet påbörjat det arbetsmarknadspolitiska programmet lyft.

SFS 2010:1712

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2010:1910

Denna förordning träder i kraft d. 15 jan. 2011.

SFS 2010:2026

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2011.

SFS 2011:416

Denna förordning träder i kraft d. 25 maj 2011.

SFS 2011:1607

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2012.

SFS 2012:170

Denna förordning träder i kraft d. 15 maj 2012.

SFS 2012:425

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2012.

SFS 2012:637

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2012.

SFS 2012:982

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2013.

SFS 2013:684

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2013.

SFS 2014:877

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2015.

2. Äldre bestämmelser gäller för förhållanden som inträffat före ikraftträdandet.

SFS 2015:149

Denna förordning träder i kraft d. 4 maj 2015.

SFS 2015:508

Denna förordning träder i kraft d. 3 aug. 2015.

SFS 2015:947

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2016.

2. För den som före ikraftträdandet har påbörjat deltagande i det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion gäller 30 a, 30 b och 33 b §§ dock fortfarande.

3. För den som före ikraftträdandet har påbörjat deltagande i det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion gäller 1, 7, 8, 9 och 39 a §§ i den äldre lydelsen.

SFS 2016:465

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2016.

SFS 2016:817

Denna förordning träder i kraft d. 15 aug. 2016.

SFS 2016:1268

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2017.

SFS 2017:106

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2017.

SFS 2017:1163

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.

2. För den som vid ikraftträdandet har en etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska 7 c och 15 §§ fortsätta att gälla, så länge den planen gäller. För den som vid ikraftträdandet deltar i insatsen praktiskt basår enligt 16 § ska den bestämmelsen fortsätta att gälla.

3. För den som vid ikraftträdandet har en etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska 1, 7, 8, 9, 30 och 33 a §§ fortsätta att gälla i den äldre lydelsen, så länge den planen gäller.

SFS 2018:991

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2019:1156
 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som vid ikraftträdandet bedriver studier inom ramen för ett utbildningskontrakt enligt förordningen (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända, dock längst till och med d. 20 sept. 2020.

SFS 2020:215

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2020.

SFS 2020:216
 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2022.

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anvisningar som har gjorts före ikraftträdandet.

SFS 2020:809
 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2020.

 2. För insatser som har lämnats före ikraftträdandet gäller 30 § i den äldre lydelsen.

SFS 2020:811

(Publicerad d. 25 sept. 2020)

SFS 2020:1190

(Publicerad d. 11 dec. 2020)