Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2001:1300) om friåret

Denna förordning har enligt F (2006:1559) upphört att gälla vid utgången av år 2006.

I samband därmed meddelades följande övergångsbestämmelser:

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om anvisningar till friåret som skett före den 1 januari 2007.

Utfärdad den 20 december 2001.
Utkom från trycket den 9 januari 2002

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om friåret. Utöver vad som anges i denna förordning gäller bestämmelserna om programmet projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.

2 §

[Upphävd g. F (2004:758).]

SFS 2004:758

Vad som avses med friåret

3 §

Med friåret avses att en arbetstagare under längst ett år får ledigt från sin anställning för personlig utveckling eller kompetensutveckling och att en arbetslös person som är inskriven som arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen i stället anställs hos arbetsgivaren.

Anvisningar till friåret

4 §

Länsarbetsnämnden prövar frågor om anvisningar till friåret.

5 §

Den som skall vara ledig från en anställning får, i mån av tillgång på platser, anvisas till friåret om

  • det finns en överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren om ledigheten,

  • arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren under de senaste två åren, och

  • arbetsgivaren i samråd med länsarbetsnämnden anställer någon som är arbetslös eller som tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program och är inskriven som arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen som vikarie för den friårsledige eller för en annan arbetstagare som vikarierar för den ledige.

Arbetsgivaren väljer vem som skall anställas som vikarie för den friårsledige efter förslag från länsarbetsnämnden. Länsarbetsnämnden skall i första hand föreslå någon som är långtidsinskriven som arbetssökande vid arbetsförmedlingen, som har ett funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga eller som är invandrare. Strävan efter att föreslå vikarier ur de grupperna får dock inte gå ut över någons möjligheter att anvisas friåret. Den som anställs skall anställas med minst samma sysselsättningsgrad som den friårsledige har.

Om någon annan än den som är tänkt att anställas gör anspråk på företrädesrätt till anställningen enligt 25 eller 25 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd får anvisningen inte göras.

SFS 2005:173

6 §

En anvisning skall gälla under minst tre månader och längst tolv månader. Om någon som tidigare anvisats friåret anvisas igen får den sammanlagda tiden med friår uppgå till längst 12 månader.

SFS 2004:758

7 §

Anvisningen skall återkallas om den ledige under ledigheten efter överenskommelse med sin arbetsgivare återupptar arbetet hos denne eller tar ny anställning hos en annan arbetsgivare.

Aktivitetsstöd

8 §

Till den friårsledige lämnas aktivitetsstöd enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

Överklagande

9 §

Länsarbetsnämndens beslut om att återkalla en anvisning får överklagas till Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) av den som beslutet rör. AMS beslut får inte överklagas. Andra beslut av länsarbetsnämnden enligt denna förordning får inte överklagas.

Bemyndigande

10 §

Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:1300

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2002.

SFS 2004:758

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2005:173

Denna förordning träder i kraft d. 17 maj 2005.

SFS 2006:1559

(Utkom d. 29 dec. 2006.)