Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning

Utfärdad den 6 februari 2003.
Utkom från trycket den 4 mars 2003

Inledande bestämmelser

1 §

Pensionsavtal för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet 2016 (PA 16) och därtill anslutande föreskrifter, med undantag av bestämmelserna om premiebestämd ålderspension, tillämpas på de arbetstagare med icke-statliga anställningar som anges i bilagan till denna förordning under förutsättning att arbetsgivaren betalar premier för detta enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar eller enligt ett särskilt beslut av regeringen. Detta gäller även arbetstagare som har personlig statlig pensionsrätt enligt ett särskilt beslut av regeringen eller Statens tjänstepensionsverk.

Avtalet om tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) och föreskrifter som utfärdats med stöd av avtalet ska tillämpas i fråga om sådana arbetstagare med icke-statlig anställning där detta särskilt anges i bilagan till förordningen.

Om en arbetstagare som avses i denna förordning samtidigt har eller senare får en statlig anställning kan regeringen besluta att arbetstagaren helt eller delvis ska omfattas av andra pensionsbestämmelser än PA 16.

Statens tjänstepensionsverk beslutar om pensionsrätt enligt 1 kap. 2 § punkt 3 avdelning II PA 16 efter framställning av huvudmannen.

SFS 2016:318

2 §

I 8 och 9 §§ och i bilagan till förordningen finns bestämmelser om tilllägg till eller undantag från PA 16.

I bilagan finns även vissa särskilda bestämmelser.

SFS 2016:318

2 a §

Om en arbetstagare omfattas eller omfattats av PA 16 eller av pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) i en annan anställning än som avses i denna förordning, ska den anställningen anses vara en sådan anställning som avses i förordningen.

SFS 2016:318

3 §

[Upphävd g. F (2014:1332).]

SFS 2014:1332

4 §

[Upphävd g. F (2014:1332).]

SFS 2014:1332

5 §

[Upphävd g. F (2014:1332).]

SFS 2014:1332

6 §

[Upphävd g. F (2014:1332).]

SFS 2014:1332

7 §

[Upphävd g. F (2014:1332).]

SFS 2014:1332

Samordning med tjänstepensionsförmåner

8 §

En pensionsförmån enligt förordningen ska minskas med en jämförlig förmån som huvudmannen lovat att betala utöver pensionsförmånen. Detta gäller dock inte sådan tjänstepension som grundas på kollektivavtal och som närmast motsvarar bestämmelserna om premiebestämd ålderspension enligt PA 16.

Regeringen kan medge undantag från minskning med annan utlovad pensionsförmån om det finns särskilda skäl.

SFS 2016:318

Övriga bestämmelser

9 §

Statens tjänstepensionsverk beslutar om tillämpning av bestämmelserna om premiebestämd ålderspension enligt PA 16 för huvudmannen, om Arbetsgivarverket och Kåpan pensioner försäkringsförening har beslutat att huvudmannen får anslutas till det statliga premiebestämda tjänstepensionssystemet.

SFS 2016:318

10 §

[Upphävd g. F (2014:1332).]

SFS 2014:1332

Bilaga A

SFS 2014:1332

Bilaga B

SFS 2014:1332

Bilaga C

SFS 2014:1332

Bilaga

Förteckning över icke-statliga anställningar och vissa särskilda bestämmelser i anslutning till dessa

Förvaltningsområde

Särskilda bestämmelser

Utrikesförvaltningen

 
 

Arbetstagare vid nordisk institution som tjänstgör i Sverige

 

1–3

 

Arbetstagare vid Nordiska ministerrådets sekretariat som tjänstgör i Sverige

 

1, 3

 

Arbetstagare vid Nordiska rådets presidiesekretariat som tjänstgör i Sverige

 

1, 3

 

Undervisningsväsendet, forskningsinstitutioner m.m.

 
 

Rektor och annan lärare än timlärare vid statsunderstödd svensk utlandsskola

 

1, 3

 

Bergsskolan i Filipstad: rektor, studierektor och annan lärare än timlärare

 

3

 

Särskilda bestämmelser

1. Huvudmannen får besluta att vissa arbetstagare inte ska ha pensionsrätt enligt förordningen. Om detta beslutas, anses arbetstagaren ha en anställning som inte avses i statliga tjänstepensionsbestämmelser. Ett sådant beslut ska sändas till Statens tjänstepensionsverk.

2. Förordningen tillämpas på anställningar hos institutioner för vilka Nordiska ministerrådet beslutat om tillämpning av överenskommelsen den 9 december 1988 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om de anställdas rättsställning vid nordiska institutioner. När rättsställningsavtalet tillämpas på en institution ska de anställda även omfattas av bestämmelserna om premiebestämd ålderspension i PA 16.

3. Avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) tillämpas.

SFS 2016:318

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:56

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2003. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas från och med d. 1 jan. 2003.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1991:1427) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning. Den upphävda förordningen fortsätter dock att gälla för den som har en sådan anställning som avses i förordningen och d. 31 dec. 2002 har högst fem år kvar till pensionsåldern.

Föreskrifterna i den upphävda förordningen om förhöjning av pensionsbelopp på grund av att arbetstagaren kvarstår i sin anställning efter den tidpunkt då avgångsskyldighet förelåg gäller bara när arbetsgivaren har begärt att arbetstagaren skall kvarstå i anställningen.

3. För arbetstagare, som d. 31 dec. 1991 omfattades av den upphävda förordningen (1987:1060) om tjänstepension för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning, gäller följande.

Den som i sin anställning hade högst tolv år kvar till pensioneringsperiodens nedre gräns eller pensionsåldern och fortsätter sådan anställning hos samma eller motsvarande huvudman, har rätt att avgå med ålderspension vid den tidigare pensioneringsperiodens nedre gräns eller pensionsåldern.

För arbetstagare vid teater- eller musikinstitutioner som fått sin pensioneringsperiod, pensionsålder eller tjänsteålder ändrad och fortsätter i sådan anställning får de gamla bestämmelserna i dessa hänseenden tillämpas till och med d. 31 dec. 2003.

För arbetstagare som angavs i bilaga B, förteckning 2, till den upphävda förordningen och i särskilda beslut av regeringen om personlig pensionsrätt gäller de tidigare föreskrifterna om pensioneringsperioder och pensionsåldrar.

SFS 2003:856

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004. Bestämmelserna i 1 och 2 a §§, bilaga A, bilaga B och punkt 2 första stycket i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna i sin nya lydelse tillämpas dock från och med d. 1 jan. 2003.

2. För Grännaskolan, Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, Göteborgs Högre Samskola, Sigrid Rudebecks Gymnasium och Apelrydsskolan gäller de äldre bestämmelserna till och med utgången av augusti 2003.

3. Det särskilda villkoret 3 i bilaga A fortsätter att gälla för Kungl. Djurgårdsförvaltningen i fråga om pensionsförmåner med begynnelsetidpunkt före ingången av år 2003.

SFS 2004:381

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004. Den tillämpas dock på Föreningen Skyddsvärnet i Göteborg från och med d. 1 febr. 2004.

SFS 2005:170

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2005.

2. För Allmänna barnhuset tillämpas den nya lydelsen av bilaga A från och med d. 1 april 2004. Allmänna barnhuset ska dock fortfarande ha kostnadsansvar enligt den tidigare lydelsen av särskilda bestämmelsen 3 i bilaga A för förmåner som intjänats dessförinnan. Statens tjänstepensionsverk får medge att Allmänna barnhuset fullgör detta ansvar med engångspremier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

3. För Franska skolan, Lundsbergs skola och Vackstanässkolan tillämpas den nya lydelsen av bilaga A från och med d. 1 sept. 2004.

SFS 2010:559

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2010.

SFS 2010:1722

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2012:695

1. Denna förordning träder i kraft d. 28 dec. 2012.

2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med d. 1 jan. 2012.

SFS 2013:923

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2014.

SFS 2014:1332

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för rätt till fribrev eller pension som inte är antastbar och som en arbetstagare eller före detta arbetstagare har vid ikraftträdandet.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för arbetstagare som d. 31 dec. 2014 har högst fem år kvar till pensionsåldern. Huvudmannen för en teater-, dans- eller musikinstitution får dock medge undantag från kravet att arbetstagaren ska ha pensionsrätt enligt äldre bestämmelser. Om detta beslutas, anses arbetstagaren ha en anställning som inte avses i statliga tjänstepensionsbestämmelser. Ett sådant beslut om undantag ska sändas till Statens tjänstepensionsverk.

4. En arbetstagare som på grund av sjukdom vid ikraftträdandet inte kan införsäkras i ett annat pensionssystem har rätt till statlig tjänstepension enligt 1 § så länge det finns sådant hinder. Dessa arbetstagare har även rätt till tjänstegrupplivförsäkring enligt 1 § om arbetstagaren enligt äldre bestämmelser omfattades av den statliga tjänstegrupplivförsäkringen.

5. En arbetstagare som under året 2013 eller 2014 har haft en pensionsgrundande anställning hos en arbetsgivare som var upptagen i den upphävda bilaga A under rubriken Teater-, dans- och musikinstitutioner och hade en lägre pensionsålder än 65 år, har rätt till en livsvarig omräkningspension från och med 65 år under förutsättning att arbetstagaren d. 1 jan. 2015 inte har avgått med pension eller har pensionsrätt enligt 3. Omräkningspensionen baseras på en engångspremie som motsvarar hälften av det ingående fribrev för pensionen före 65 år som legat till grund för beräkningen av premier från och med år 2004 samt de premier som tillgodoräknats enligt 1 § för arbetstagarens pension före 65 år under åren 2004–2014. För arbetstagare som har rätt till fribrev enligt den upphävda 7 § ska premier under anställningstid som grundar rätt till fribrevet inte räknas med i omräkningspensionen. Storleken på omräkningspensionen beräknas per d. 1 jan. 2015 i enlighet med de grunder som har fastställts av Statens tjänstepensionsverk enligt 3 § förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar. Omräkningspensionen anknyts till det för år 2015 fastställda prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken och värdesäkras genom omräkning med senare förändringar av prisbasbeloppet. Omräkningspensionen betalas ut livsvarigt från och med 65 år.

6. Det som sägs i 2–5 gäller även om en arbetsgivare som var upptagen i den upphävda bilaga A har antagit nytt namn eller bytt organisationsform, eller om verksamheterna hos två eller flera arbetsgivare som var upptagna i den upphävda bilaga A har slagits samman.

SFS 2015:842

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för rätt till fribrev eller pension som en arbetstagare eller före detta arbetstagare har vid ikraftträdandet.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för arbetstagare som d. 31 dec. 2015 har högst fem år kvar till pensionsåldern.

4. För arbetstagare som på grund av sjukdom vid ikraftträdandet inte kan införsäkras i ett annat pensionssystem gäller äldre bestämmelser så länge det finns något sådant hinder.

SFS 2016:318

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2016.

2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med d. 1 jan. 2016.