Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2003:623) om arbetsplatsintroduktion

Utfärdad den 23 oktober 2003.
Utkom från trycket den 4 november 2003

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om arbetsplatsintroduktion.

SFS 2006:1558

2 §

Med arbetsplatsintroduktion avses att en specialutbildad arbetsförmedlare fungerar som stödperson åt en arbetssökande utan erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med begränsad sådan erfarenhet inför anställning, i inledningsskedet av en anställning eller under arbetspraktik som föregår en anställning.

Arbetsförmedlingen utser den specialutbildade arbetsförmedlaren.

SFS 2007:927

3 §

Arbetsplatsintroduktion får erbjudas en arbetssökande utan erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med begränsad sådan erfarenhet och som är minst 20 år och

  • deltar eller har deltagit i av kommunen anordnat introduktionsprogram som avses i 11 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m., eller

  • är eller riskerar att bli långtidsinskriven som arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen.

SFS 2007:179

4 §

Arbetsplatsintroduktion skall vara arbetsmarknadspolitiskt motiverad. Det betyder att insatsen skall lämnas endast om det är lämpligt både för den enskilde och ur ett övergripande arbetsmarknadspolitiskt perspektiv.

SFS 2007:179

5 §

Arbetsplatsintroduktion får lämnas under högst sex månader. Om det finns särskilda skäl får dock insatsen lämnas under längre tid. I sådant fall skall det anges vad de särskilda skälen består i. Dokumentation skall ske av den information som ligger till grund för beslutet.

SFS 2007:179

6 §

Arbetsförmedlingen får meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

SFS 2007:927

7 §

Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som beslutet angår.

En begäran om omprövning ska ske skriftligt. Skrivelsen ska ges in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av beslutet.

SFS 2007:927

8 §

Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

SFS 2007:927

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:626

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2003.

SFS 2005:1202

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2006:1558

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007.

SFS 2007:175

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2007.

SFS 2007:927

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.