Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2005:1206) om utbildningsvikariat

Denna förordning har enligt F (2006:1560) upphört att gälla vid utgången av år 2006.

I samband därmed meddelades följande övergångsbestämmelser:

1. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om utbildningsvikariat som anvisats före den 1 januari 2007.

2. Stöd till utbildningskostnad får lämnas till en arbetsgivare efter det att anvisningen till utbildningsvikariat har upphört att gälla, dock längst till och med den 31 december 2007, om arbetsgivaren har sådana kostnader som anges i 11 § för en utbildning som har påbörjats före den 24 oktober 2006. Den upphävda förordningen skall i så fall tillämpas på sådant stöd.

Utkom från trycket den 23 december 2005
utfärdad den 15 december 2005.

Allmänna bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om utbildningsvikariat. Med utbildningsvikariat avses att en arbetsgivare, efter anvisning från länsarbetsnämnden, anställer en vikarie medan en av arbetsgivarens anställda genomgår utbildning.

2 §

Syftet med stöd till utbildningsvikariat är att stimulera anställningar av personer som är arbetslösa och att bidra till stärkt kvalitet inom vård och omsorg genom kompetensutveckling av personalen. I första hand skall kompetensutvecklingen avse personal inom vård och omsorg av äldre.

Stöd till utbildningsvikariat får lämnas till arbetsgivare i de verksamheter som kommuner och landsting, oavsett driftsform, ansvarar för och som avser vård och omsorg.

3 §

Den statliga kommittén Kompetensstegen (S 2004:10) skall främja genomförandet av satsningen på utbildningsvikariat genom informationsinsatser och dialog med arbetsgivare i syfte att bidra till användande av utbildningsvikariat samt genom att ge stöd och råd till arbetsgivare i planeringen av utbildningsinsatser.

Anvisning till utbildningsvikariat

4 §

Länsarbetsnämnden får anvisa en person en anställning i form av utbildningsvikariat om

 1. personen omedelbart före anvisningen under minst en månad varit anmäld som arbetslös vid den offentliga arbetsförmedlingen,

 2. anställningen är ett vikariat hos en arbetsgivare som bedriver verksamhet inom vård och omsorg som kommun eller landsting, oavsett driftsform, ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

 3. arbetsgivaren samtidigt låter en av sina anställda delta i utbildning, som motsvarar längst tolv månaders heltidsstudier, under en period om längst 24 månader, och som består i

  1. kurser inom omvårdnadsprogrammets karaktärsämnen,

  2. gymnasial påbyggnadsutbildning inom vård och omsorg,

  3. kvalificerad yrkesutbildning inom vård och omsorg, eller

  4. kurser inom vård och omsorg på högskola, och

 4. den anställde som deltar i utbildning behåller sina anställningsförmåner under utbildningstiden.

Anvisningen får inte göras om någon annan än den som är tänkt att anställas som vikarie har företrädesrätt till anställningen enligt 25 eller 25 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

SFS 2006:1133

4 a §

Kravet i 4 § första stycket 1, att en person under minst en månad skall ha varit anmäld som arbetslös, gäller inte för en anvisning för någon som tidigare haft en anställning i form av utbildningsvikariat, om den anställningen avbrutits för annat arbete som inte finansierats med statligt stöd och inte heller varat längre tid än tre månader.

SFS 2006:1133

4 b §

För en person som varit anställd som vikarie under juli eller augusti och som anvisas utbildningsvikariat som inleds under augusti respektive september samma år, skall kravet i 4 § första stycket 1, att personen under minst en månad varit anmäld som arbetslös vid den offentliga arbetsförmedlingen, vara uppfyllt omedelbart före det vikariat som personen haft i juli eller augusti.

SFS 2006:1133

5 §

Anvisningen får göras under förutsättning att det i anställningen lämnas lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtal eller anställningsförmåner som är likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal i branschen.

Den som stängts av från ersättning enligt 43–45 och 46 §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring får inte anvisas en anställning i form av utbildningsvikariat under avstängningstiden.

6 §

Anvisningen skall gälla längst sex månader och inte pågå längre än till och med den 31 december 2007. Om någon, som tidigare anvisats en anställning enligt denna förordning, anvisas igen får den sammanlagda tiden för anvisningarna uppgå till längst sex månader.

7 §

Innan länsarbetsnämnden anvisar någon till en anställning i form av utbildningsvikariat skall nämnden samråda med den sammanslutning av arbetstagare som är part i lokal förhandling med arbetsgivaren.

Stöd till arbetsgivaren

8 §

Stöd till utbildningsvikariat får lämnas till arbetsgivaren, i mån av tillgång på medel, som

 • stöd till lönekostnad, och

 • stöd till utbildningskostnad.

Stöd till lönekostnad

9 §

Stöd till lönekostnad får lämnas till en arbetsgivare som efter anvisning av länsarbetsnämnden anställer en vikarie enligt 4 §. Stödet lämnas under längst sex månader med belopp som motsvarar lönekostnaden för vikarien, dock högst 800 kronor per arbetsdag.

Den lönekostnad som skall läggas till grund för stödet är:

 1. kontant bruttolön inklusive sjuklön och semesterlön,

 2. avgifter som skall betalas enligt socialavgiftslagen (2000:980), och

 3. allmän löneavgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.

Stöd till lönekostnad kan lämnas oavsett om arbetsgivaren bekostar utbildningen för den anställde eller inte.

10 §

Stöd till lönekostnad får inte lämnas till en arbetsgivare som för samma anställning får stöd enligt andra bestämmelser om inte annat särskilt föreskrivs.

Stöd till utbildningskostnad

11 §

Stöd till utbildningskostnad får lämnas till en arbetsgivare som

 1. efter anvisning av länsarbetsnämnden anställer en vikarie enligt 4 §, och

 2. har kostnader för en arbetstagares utbildning av sådant slag som anges i 4 §.

Stödet lämnas med 50 procent av kostnaden för utbildningen och för kartläggning och bedömning av yrkeskunskaper i anslutning till utbildningen, dock högst med 1 000 kronor per utbildningsvecka och person som deltar i utbildningen. Vid deltidsstudier skall stödet minskas i förhållande till studietiden.

12 §

Stöd till utbildningskostnad får lämnas även om arbetsgivaren får annat offentligt stöd eller stöd med gemenskapsmedel. Stödet får dock inte överstiga skillnaden mellan arbetsgivarens kostnad och annat offentligt stöd, inbegripet stöd med gemenskapsmedel, för utbildningen som arbetsgivaren fått.

Hur stöden tillgodoförs arbetsgivaren

Kreditering

13 §

Stöden tillgodoförs arbetsgivaren genom kreditering på sådant skattekonto som har upprättats för arbetsgivaren enligt 3 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483).

Arbetsmarknadsstyrelsen skall lämna Skatteverket de uppgifter som behövs för krediteringen.

Stöden krediteras arbetsgivarens skattekonto den 12 i månaden efter det att underlag enligt 14 eller 15 § inkommit, med undantag för januari då stödet i stället krediteras den 17.

Stöd till lönekostnad

14 §

Arbetsgivaren skall lämna underlag för stöd till lönekostnad till länsarbetsnämnden för beräkning av det stödbelopp som skall krediteras skattekontot. Arbetsmarknadsstyrelsen får med stöd av 19 § meddela närmare villkor om vilka uppgifter som underlaget skall innehålla.

Underlaget skall lämnas inom sextio dagar efter den arbetsmånad som stödet avser. Lämnas inte underlaget inom denna tid förlorar arbetsgivaren rätt till det stödbeloppet.

Om det finns särskilda skäl får länsarbetsnämnden medge undantag från skyldigheten att lämna underlag inom sextio dagar. Länsarbetsnämnden skall i sådant fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera den information som ligger till grund för beslutet.

Stöd till utbildningskostnad

15 §

Arbetsgivaren skall lämna underlag för stöd till utbildningskostnad till länsarbetsnämnden för beräkning av det stödbelopp som skall krediteras skattekontot.

Underlaget skall innehålla uppgifter om utbildningsanordnare, vilken utbildning som genomförts, antalet deltagare, totalt antal utbildningsveckor, arbetsgivarens kostnad för utbildningen och för kartläggning och bedömning av yrkeskunskaper i anslutning till utbildningen.

Underlaget skall lämnas kvartalsvis inom sextio dagar efter det kvartal som stödet avser. Lämnas inte underlaget inom denna tid förlorar arbetsgivaren rätt till det stödbeloppet.

Om det finns särskilda skäl får länsarbetsnämnden medge undantag från skyldigheten att lämna underlag inom sextio dagar. Länsarbetsnämnden skall i sådant fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera den information som ligger till grund för beslutet.

Granskning av lämnat stöd

16 §

Arbetsmarknadsstyrelsen skall se till att lämnade stöd till lönekostnad och stöd till utbildningskostnad används på föreskrivet sätt. Den som har fått stöd skall ge Arbetsmarknadsstyrelsen eller den Arbetsmarknadsstyrelsen utser tillfälle att granska verksamheten och lämna de uppgifter som behövs för granskningen. Arbetsmarknadsstyrelsen skall som stöd för granskningen inhämta Kompetensstegens bedömning av utbildningsinsatserna.

Återkrav

17 §

Om någon har fått stöd till lönekostnad eller stöd till utbildningskostnad utan att vara berättigad till det skall det som mottagaren fått för mycket betalas tillbaka. Det belopp som skall återbetalas får dras av från stödbeloppet som den återbetalningsskyldige därefter har rätt till. Om det finns särskilda skäl får Arbetsmarknadsstyrelsen eller länsarbetsnämnden helt eller delvis befria den som har tagit emot stödet från återbetalningsskyldighet. Arbetsmarknadsstyrelsen eller länsarbetsnämnden skall i sådant fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera den information som ligger till grund för beslutet.

Övriga bestämmelser

18 §

Beslut att inte anvisa någon anställning i form av utbildningsvikariat, beslut som gäller stöd till lönekostnad eller stöd till utbildningskostnad får inte överklagas. Rätten att överklaga andra beslut följer av 50 och 51 §§ förordningen (2001:623) med instruktion för Arbetsmarknadsverket.

19 §

Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.