Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2006:396) om försöksverksamhet med särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända invandrare

Denna förordning upphör enligt F (2009:1436) att gälla vid utgången av januari 2010.

Utkom från trycket den 31 maj 2006
utfärdad den 18 maj 2006.

Syfte m.m.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om försöksverksamhet med särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända invandrare. Försöksverksamheten syftar till att få till stånd en tidig etablering på arbetsmarknaden för nyanlända invandrare i yrkesverksam ålder som beviljats tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Verksamheten ska bedrivas av Arbetsförmedlingen i samverkan med vissa kommuner och andra aktörer till och med den 1 juli 2008.

SFS 2007:930

Försöksverksamhetens innehåll

2 §

Försöksverksamheten ska bestå av individuellt anpassade arbetsmarknadspolitiska aktiviteter, såsom bedömning av yrkeskompetens och annan validering av kunskaper och kompetens, aktivt arbetssökande, förberedande utbildning, arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik och arbetslivsinriktad rehabilitering, som anordnas parallellt med svenskundervisning för invandrare (sfi) och annan lämplig verksamhet.

Arbetsförmedlingen svarar för de arbetsmarknadspolitiska aktiviteterna samt samordnar verksamheten. Kommunerna svarar för undervisningen i svenska.

SFS 2007:930

2 a §

Bestämmelser om stöd för anställning av nyanlända invandrare finns i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb.

SFS 2006:1484

Var försöksverksamheten bedrivs

3 §

Försöksverksamheten omfattar personer som är bosatta i Stockholms, Kronobergs eller Skåne län enligt vad Arbetsförmedlingen närmare bestämmer.

SFS 2007:930

Anvisningar

4 §

Arbetsförmedlingen prövar frågor om anvisningar till försöksverksamheten. En anvisning ska gälla under längst tolv månader och normalt göras inom tre månader efter det att den enskilde beviljats permanent uppehållstillstånd. Anvisningen ska avse verksamhet på heltid eller under den tid som motsvarar deltagarens arbetsutbud.

En anvisning ska vara arbetsmarknadspolitiskt motiverad. Det betyder att den får göras endast om det är lämpligt både för den enskilde och ur ett övergripande arbetsmarknadspolitiskt perspektiv. Anvisningen ska också vara lämplig ur ett integrationspolitiskt perspektiv.

Anvisningen ska återkallas om den enskilde missköter sig, stör verksamheten eller det i övrigt finns särskilda skäl för återkallelse. Anvisningen får också återkallas om den enskilde får ett arbete.

SFS 2007:930

Ekonomiskt stöd

5 §

I lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar och socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser om försörjningsstöd och annat ekonomiskt stöd till den enskilde som inte lämnas av Arbetsförmedlingen. Aktivitetsstöd lämnas inte till den som deltar i aktiviteterna.

Arbetsförmedlingen ska ge kommunen det underlag kommunen behöver för att pröva ärenden om ekonomiskt stöd.

SFS 2007:930

Omprövning m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. F 2007:930. SFS2007-0930

6 §

Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som beslutet angår.

En begäran om omprövning ska ske skriftligt. Skrivelsen ska ges in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av beslutet.

SFS 2007:930

6 a §

Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

SFS 2007:930

Bemyndigande

7 §

Arbetsförmedlingen får meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av 1–4 §§ och 5 § andra stycket denna förordning.

SFS 2007:930

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:396

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2006:1484

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007.

SFS 2007:930

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2009:1436

(Utkom d. 18 dec. 2009.)