Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:976 Utkom från trycket den 30 juni 2006Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten;utfärdad den 14 juni 2006.Regeringen föreskriver att 17 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten skall ha följande lydelse.17 §17 § Senaste lydelse 2002:489.AMS fullgör de uppgifter inom totalförsvaret som framgår av förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap och som i övrigt beslutas av regeringen. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.På regeringens vägnarHANS KARLSSONKarin Renman(Näringsdepartementet)