Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2007:397 Utkom från trycket den 13 juni 2007Lag om ändring i lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd;utfärdad den 31 maj 2007.Enligt riksdagens beslutProp. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179. föreskrivs att 3 § lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämndLagen omtryckt 1977:208. skall ha följande lydelse.3 §3 §Det åligger arbetslöshetsnämnd särskilt atthandlägga frågor om kommuns hjälpverksamhet vid arbetslöshet,samarbeta med myndigheter och enskilda vilkas verksamhet rör sysselsättningsfrågor samtomedelbart underrätta Arbetsförmedlingen om arbetskonflikt som påverkar hjälpverksamhet inom kommunen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.På regeringens vägnarSVEN OTTO LITTORINCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)