Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:418 Utkom från trycket den 13 juni 2007Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten;utfärdad den 31 maj 2007.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten dels att rubriken närmast före 1 § skall utgå, dels att nuvarande 16 a § skall betecknas 16 d §, dels att 9 och 16 §§ skall ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 16 a § skall sättas närmast före 16 d §, dels att det i förordningen skall införas fyra nya paragrafer, 9 a och 16 a–16 c §§ av följande lydelse.9 §9 § Senaste lydelse 2006:1555. De arbetsmarknadspolitiska programmen är arbetsmarknadspolitiska insatser som syftar till att stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete. En anvisning till ett program skall vara arbetsmarknadspolitiskt motiverad. Det betyder att en anvisning får göras endast om den framstår som lämplig både för den enskilde och ur ett övergripande arbetsmarknadspolitiskt perspektiv.Bestämmelser om programmen finns i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program, förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, förordningen (1997:1275) om anställningsstöd, förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga och förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin.I förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd finns bestämmelser om att den som tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program kan få ersättning.9 a §9 a §Länsarbetsnämnden skall samråda med den sammanslutning av arbetstagare som är part i lokal förhandling med arbetsgivaren innan någon anvisas ett program som är förlagt till en arbetsplats eller tar del av en arbetsmarknadspolitisk insats som är förlagd till en arbetsplats.Länsarbetsnämnden skall även inhämta information för att säkerställa att arbetsgivaren inte har näringsförbud, skatteskuld eller betalningsanmärkning som inte är obetydlig innan någon erbjuds programmet eller insatsen på arbetsplatsen. Om sådant förhållande föreligger får någon anvisning inte göras.16 §16 § Senaste lydelse 2005:602. Den offentliga arbetsförmedlingen skall underrätta arbetslöshetskassan och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen om en arbetssökande som får eller begär ersättning från en arbetslöshetskassaavvisar ett lämpligt arbete eller ett arbetsmarknadspolitiskt program som erbjuds,på annat sätt genom sitt uppträdande uppenbarligen vållar att en anställning eller deltagande i ett program inte kommer till stånd,uppträder så att det finns anledning för den offentliga arbetsförmedlingen att förmoda att sökanden inte vill eller kan anta något som helst arbete,frivilligt och utan godtagbar anledning lämnat en anställning eller blivit avskedad på grund av otillbörligt uppförande och arbetslöshetskassan inte på annat sätt kan antas ha fått kännedom om det, elleri övrigt inte bedöms uppfylla de allmänna villkoren för rätt till ersättning i 9 § 1, 2, 4 eller 5 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.Den offentliga arbetsförmedlingen skall vidare omedelbart informera arbetslöshetskassan om en arbetssökande som får eller begär ersättning från kassan inte besökt eller kontaktat arbetsförmedlingen efter kallelse eller enligt överenskommelse (avanmälan).När en sökande som är avanmäld till arbetslöshetskassan åter anmäler sig på arbetsförmedlingen skall arbetsförmedlingen samma dag informera arbetslöshetskassan om detta (ersättningsanmälan). När arbetsförmedlingen bedömer att sökanden åter uppfyller villkoren i första stycket sista strecksatsen skall den snarast meddela detta till arbetslöshetskassan.16 a §16 a §En arbetslös som blivit avanmäld till arbetslöshetskassan skall ges möjlighet att åter anmäla sig på den offentliga arbetsförmedlingen även på annat sätt än genom personligt besök.16 b §16 b §Vid varje offentlig arbetsförmedling skall det finnas en tjänsteman som ansvarar för att underrättelser enligt 16 § lämnas till berörd arbetslöshetskassa.16 c §16 c §Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen meddelar, efter samråd med AMS, närmare föreskrifter om hur underrättelse enligt 16 § skall ske och vad den skall innehålla samt hur en återanmälan enligt 16 a § får ske.Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2007.På regeringens vägnarSVEN OTTO LITTORINCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)