Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:455 Utkom från trycket den 15 juni 2007Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten;utfärdad den 7 juni 2007.Regeringen föreskriver att det i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten skall införas en ny paragraf, 2 d §, av följande lydelse.2 d §2 d §AMS skall inom sitt verksamhetsområde verka för att nyanlända invandrare erbjuds insatser som främjar en snabb och effektiv etablering på arbetsmarknaden. AMS skall i detta arbete vara samordnande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.AMS skall till Migrationsverket och länsstyrelserna lämna bedömningar av behovet av arbetskraft i olika delar av landet.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.På regeringens vägnarSVEN OTTO LITTORINKarin Renman(Arbetsmarknadsdepartementet)