Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:905 Utkom från trycket den 27 november 2007Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten;utfärdad den 15 november 2007.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamhetenSenaste lydelse av 2 § 2001:1143; 2 a § 2001:788; 2 b § 2004:959; 2 c § 2004:959; 2 d § 2007:455; 14 § 2006:113; 17 § 2006:976. dels att 2–4, 13–15, 17 samt 18 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före 3, 13, 14, 17 samt 18 §§ ska utgå, dels att nuvarande 19 § ska betecknas 2 §, dels att 1, den nya 2, 5, 6, 9 a, 12, 16, 16 c, 16 d, 20 samt 22 §§ ska ha följande lydelse.1 §1 §Denna förordning innehåller närmare bestämmelser om Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska verksamhet.2 §2 § Senaste lydelse av tidigare 19 § 2004:959. Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska bedrivas i samverkan med andra aktörer på arbetsmarknaden, såsom arbetsmarknadens parter, myndigheter, kommuner, enskilda företag och organisationer.5 §5 § Senaste lydelse 2005:1204. Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten bedrivs i form avplatsförmedling,vägledning,arbetsmarknadspolitiska program,arbetsplatsintroduktion,arbetslivsinriktad rehabilitering, ochverksamhet för unga med funktionshinder.Verksamheten omfattar också frågor om vissa anställningsfrämjande åtgärder, arbetstillstånd, arbetslöshetsförsäkringen och byggnadstillstånd m.m.6 §6 § Senaste lydelse 2006:1555. Arbetsförmedlingen ska i samråd med den som söker arbete upprätta en individuell handlingsplan där den arbetssökandes skyldigheter och planerade aktiviteter anges. Planen ska upprättas senast inom trettio dagar från det att den enskilde anmäler sig som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen. En handlingsplan för den som inte fyllt 25 år bör dock upprättas tidigare.Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om handlingsplanernas närmare innehåll och om hur de ska följas upp.9 a §9 a § Senaste lydelse 2007:418. Arbetsförmedlingen ska samråda med den sammanslutning av arbetstagare som är part i lokal förhandling med arbetsgivaren innan någon anvisas ett arbetsmarknadspolitiskt program som är förlagt till en arbetsplats eller tar del av en arbetsmarknadspolitisk insats som är förlagd till en arbetsplats.När det gäller privata arbetsgivare samt offentliga arbetsgivare som bedriver affärsverksamhet ska Arbetsförmedlingen även inhämta information för att säkerställa att arbetsgivaren inte har näringsförbud, skatteskulder som har lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning eller betalningsanmärkning som inte är obetydlig innan någon erbjuds programmet eller insatsen på arbetsplatsen. Om sådant förhållande föreligger får någon anvisning inte göras.12 §12 § Senaste lydelse 2005:1204. Verksamhet för unga med funktionshinder innebär att Arbetsförmedlingen samverkar med skolan för att genom vägledning och information underlätta övergången från skola till arbetsliv för den som har ett funktionshinder och har fyllt 16 år men inte 30 år. Arbetsförmedlingen samverkar också med Försäkringskassan för att öka möjligheterna till egen försörjning genom förvärvsarbete för den som får aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.16 §16 § Senaste lydelse 2007:418. Arbetsförmedlingen ska underrätta arbetslöshetskassan och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen om en arbetssökande som får eller begär ersättning från en arbetslöshetskassaavvisar ett lämpligt arbete eller ett arbetsmarknadspolitiskt program som erbjuds,på annat sätt genom sitt uppträdande uppenbarligen vållar att en anställning eller deltagande i ett program inte kommer till stånd,uppträder så att det finns anledning för den offentliga arbetsförmedlingen att förmoda att sökanden inte vill eller kan anta något som helst arbete,frivilligt och utan godtagbar anledning lämnat en anställning eller blivit avskedad på grund av otillbörligt uppförande och arbetslöshetskassan inte på annat sätt kan antas ha fått kännedom om det, elleri övrigt inte bedöms uppfylla de allmänna villkoren för rätt till ersättning i 9 § 1, 2, 4 eller 5 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.Arbetsförmedlingen ska vidare omedelbart informera arbetslöshetskassan om en arbetssökande som får eller begär ersättning från kassan inte besökt eller kontaktat den offentliga arbetsförmedlingen efter kallelse eller enligt överenskommelse (avanmälan).När en sökande som är avanmäld till arbetslöshetskassan åter anmäler sig hos den offentliga arbetsförmedlingen ska Arbetsförmedlingen samma dag informera arbetslöshetskassan om detta (ersättningsanmälan). När Arbetsförmedlingen bedömer att sökanden åter uppfyller villkoren i första stycket sista strecksatsen ska den snarast meddela detta till arbetslöshetskassan.16 c §16 c § Senaste lydelse 2007:418. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får, efter samråd med Arbetsförmedlingen, meddela närmare föreskrifter om hur underrättelse enligt 16 § ska ske och vad den ska innehålla samt hur en återanmälan enligt 16 a § får ske.16 d §16 d § Senaste lydelse 2007:418. Arbetsförmedlingen ska upplysa den som registreras som inte längre arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen om anledningen till åtgärden och om att uppgiften kan komma att lämnas till Försäkringskassan.20 §20 § Senaste lydelse 2005:1204. Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten är avgiftsfri. Om en arbetssökande eller en arbetsgivare begär annonsering eller någon annan särskild åtgärd, får dock Arbetsförmedlingen ta betalt.22 §22 §Arbetsförmedlingen får meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.På regeringens vägnarSVEN OTTO LITTORINKarin Renman(Arbetsmarknadsdepartementet)