Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen

Utkom från trycket den 25 juni 2008
utfärdad den 5 juni 2008.

1 §

Diskrimineringsombudsmannen har de uppgifter som framgår av diskrimineringslagen (2008:567).

Ombudsmannen ska därutöver verka för att diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer på några områden av samhällslivet.

Ombudsmannen ska också i övrigt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

SFS 2014:959

2 §

Diskrimineringsombudsmannen ska genom råd och på annat sätt medverka till att den som utsatts för diskriminering kan ta till vara sina rättigheter.

3 §

Diskrimineringsombudsmannen ska vidare inom sitt verksamhetsområde

  • informera, utbilda, överlägga och ha andra kontakter med myndigheter, företag, enskilda och organisationer,

  • följa den internationella utvecklingen och ha kontakter med internationella organisationer,

  • följa forsknings- och utvecklingsarbete,

  • hos regeringen föreslå författningsändringar eller andra åtgärder som kan motverka diskriminering, och

  • ta initiativ till andra lämpliga åtgärder.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:568

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009 då lagen (1999:131) om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och lagen (1994:749) om Handikappombudsmannen ska upphöra att gälla.

SFS 2014:959

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.