Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:574 Utkom från trycket den 25 juni 2008Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister;utfärdad den 5 juni 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219. föreskrivs att 1 kap. 3 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvisterLagen omtryckt 1977:530. ska ha följande lydelse.1 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2003:315. Tvist som ska handläggas enligt denna lag får i stället genom avtal hänskjutas till avgörande av skiljemän. Detta gäller dock inte fall som avses i 31 § första eller tredje stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Inte heller får avtal som före tvistens uppkomst träffats om att tvisten ska avgöras av skiljemän utan förbehåll om rätt för parterna att klandra skiljedomen, göras gällande i tvist om föreningsrätt eller i tvist enligtlagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning, ellerdiskrimineringslagen (2008:567).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarSVEN OTTO LITTORINKarin Renman(Arbetsmarknadsdepartementet)