Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:977 Utkom från trycket den 2 december 2008Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten;utfärdad den 20 november 2008.Regeringen föreskriver att det i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska införas en ny paragraf, 17 §, samt närmast före 17 § en ny rubrik av följande lydelse.Uppgiftsskyldighet17 §17 § Tidigare 17 § upphävd genom 2007:905. Kronofogdemyndigheten har rätt att hos Arbetsförmedlingen ta del av följande uppgifter om arbetssökande:namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,från och med vilken dag den arbetssökande är anmäld eller registrerad som inte längre arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen, ochden arbetssökandes tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt registrering.Om det finns skäl för det ska Arbetsförmedlingen på eget initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till Kronofogdemyndigheten.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarANDERS BORGKarin Renman(Arbetsmarknadsdepartementet)