Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i sjömanslagen (1973:282);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om sjömanslagen (1973:282)2

dels att i 15, 28 och 45 §§ ordet "Sjöfartsverket" ska bytas ut mot "Transportstyrelsen",

dels att i 15 § ordet "Verket" ska bytas ut mot "Styrelsen".


SFS 2008:1360

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)
Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.
Senaste lydelse av