Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:308 Utkom från trycket den 28 april 2009Lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning;utfärdad den 2 april 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20, rskr. 2008/09:197. föreskrivs att 21 § lagen (1994:260) om offentlig anställning ska ha följande lydelse.21 §21 § Senaste lydelse 1994:2071. Föreskrifterna i 14–19 §§ gäller intedem som kan meddelas disciplinpåföljd enligt lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m., för förseelser som omfattas av den lagen,hälso- och sjukvårdspersonal, som i sin yrkesutövning står under Socialstyrelsens tillsyn, för sådana förseelser i denna yrkesutövning som ska prövas av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,djurhälsopersonal för sådana förseelser i yrkesutövningen som ska prövas av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.På regeringens vägnarMATS ODELLErik Nymansson(Finansdepartementet)