Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 4 § arbetsmiljölagen (1977:1160) 2 ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 4 §

3 För deltagare i arbetsmarknadspolitiska program är denna lag tillämplig i den utsträckning som framgår av 7 § lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program.
För deltagare i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som har anvisats av socialnämnd är denna lag tilllämplig i den utsträckning som framgår av 4 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453).
För dem som Migrationsverket ger sysselsättning enligt 4 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. är denna lag tillämplig i den utsträckning som framgår av 5 § lagen om mottagande av asylsökande m.fl.
Att denna lag i vissa fall, utöver vad som framgår av 2 § första stycket andra meningen, gäller även utomlands framgår av 5 § lagen (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser.

SFS 2010:457

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnarSVEN OTTO LITTORINKarin Renman(Arbetsmarknadsdepartementet)
Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269.
Lagen omtryckt 1991:677.
Senaste lydelse 2008:295.