Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 15 och 16 §§ diskrimineringslagen (2008:567) samt rubriken närmast före 2 kap. 15 § ska ha följande lydelse.

2 kap.

Värnplikt och civilplikt samt annan motsvarande militär utbildning inom Försvarsmakten

2 kap. 15 §

Diskriminering är förbjuden
  • 1. vid mönstring eller annan utredning om personliga förhållanden enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt samt vid inskrivning för och under fullgörande av värnplikt eller civilplikt, samt
  • 2. vid antagningsprövning till samt under fullgörande av annan motsvarande militär utbildning inom Försvarsmakten.
Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder.
Förbudet hindrar inte heller tillämpning av bestämmelser om att en totalförsvarspliktig inte ska kallas till mönstring eller inkallas till värnplikt eller civilplikt om han eller hon hänvisar till sin anslutning till visst religiöst samfund.

2 kap. 16 §

Om en myndighet eller en organisation som omfattas av förbudet i 15 § får kännedom om att en person som söker till eller deltar i utbildning eller annan verksamhet som anges i bestämmelsen anser sig i samband därmed ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier, är myndigheten eller organisationen skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden.
Första stycket gäller dock inte trakasserier som har samband med ålder.

SFS 2010:464

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
På regeringens vägnarNYAMKO SABUNICecilia Bergman(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)
Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269.