Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen

Utkom från trycket den 15 juni 2010
utfärdad den 3 juni 2010.

1 §

Arbetsförmedlingen får besluta att tillhandahålla valfrihetssystem för tjänster som upphandlas inom myndighetens arbetsmarknadspolitiska verksamhet. Med valfrihetssystem avses ett förfarande där den enskilde har rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som Arbetsförmedlingen godkänt och tecknat kontrakt med.

2 §

När Arbetsförmedlingen tillhandahåller valfrihetssystem enligt denna lag ska myndigheten tillämpa lagen (2008:962) om valfrihetssystem. I stället för det som sägs i 2 kap. 3 § första meningen, 6 och 7 §§ lagen om valfrihetssystem ska med

  1. leverantöravses den som på marknaden tillhandahåller tjänster som nämns i1 §,

  2. tjänstavses sådan tjänst som nämns i1 §, och

  3. upphandlande myndighet avses Arbetsförmedlingen.

3 §

Arbetsförmedlingen ska, trots 1 kap. 3 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem, tillämpa bestämmelserna om jäv i 16–18 §§ förvaltningslagen (2017:900).

SFS 2018:839

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:536

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2010.

SFS 2018:539

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018.