Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:559 Utkom från trycket den 15 juni 2010Förordning om ändring i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning;utfärdad den 3 juni 2010.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning dels att 1, 9 och 10 §§ samt bilaga A till förordningen ska ha följande lydelse, dels att punkten 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2005:170) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2005:170. Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) och därtill anslutande föreskrifter, med undantag av tredje kapitlet i PA 03, tillämpas på de arbetstagare med icke-statliga anställningar som anges i bilaga A till denna förordning under förutsättning att arbetsgivaren betalar premier för detta enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar eller enligt särskilt beslut av regeringen. Detta gäller även arbetstagare som har personlig pensionsrätt enligt särskilt beslut av regeringen eller Statens tjänstepensionsverk.Avtalet om tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) och föreskrifter som utfärdats med stöd av avtalet ska tillämpas i fråga om sådana arbetstagare med icke-statlig anställning där detta särskilt anges i bilaga A till förordningen.Om en arbetstagare som avses i denna förordning samtidigt har eller senare får en statlig anställning kan regeringen besluta att arbetstagaren helt eller delvis ska omfattas av andra pensionsbestämmelser än PA 03.Statens tjänstepensionsverk beslutar om pensionsrätt enligt 2 § punkt 3 PA 03 efter framställning av huvudmannen.9 §9 §Statens tjänstepensionsverk beslutar om tillämpning av tredje kapitlet PA 03 för huvudmannen, om Arbetsgivarverket och Kåpan pensioner försäkringsförening har beslutat att huvudmannen får anslutas till det statliga avgiftsbestämda tjänstepensionssystemet.10 §10 §En arbetstagare hos en huvudman som har anslutit sig till Trygghetsrådet TRS (TRS) får ha fortsatt statlig pensionsrätt enligt denna förordning, även om arbetstagaren på grund av arbetsbrist har blivit uppsagd och därmed avgått från anställningen före pensionsåldern. Detta gäller under förutsättning att högst fem år återstår till pensionsåldern och att TRS upprätthåller den statliga pensionsrätten genom att betala premier. Om arbetstagaren under den avsedda tiden får nytt arbete med statlig pensionsrätt men med lägre lön, får TRS upprätthålla pensionsrätten beräknad på lönen i den tidigare anställningen genom att betala kompletterande premier.Under den tid premier betalas ska den pensionsgrundande lönen ändras på samma sätt som prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.Pensionsförmånen beräknas som om anställningen hade fortsatt under den tid som premier betalas, dock längst till pensionsåldern.Statens tjänstepensionsverk får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av dessa bestämmelser.Bilaga ASenaste lydelse 2005:170. Ändringen innebär bl.a. att Kommunalförbundet Sundsvalls Kammarorkester, Länsmusiken i Jämtlands län, Länsteatern i Jämtlands län, Musik i Västernorrland, Norrdans, Stiftelsen Teater Västernorrland och Västerbottensmusiken AB (Norrlandsoperan) har tagits bort ur förteckningen. Förteckning över icke-statliga anställningar och vissa särskilda bestämmelser i anslutning till dessa
Förvaltningsområde 
Särskilda bestämmelser 
Utrikesförvaltningen  
 
Arbetstagare vid nordisk institution som tjänstgör i Sverige 
1), 2), 7) 
Arbetstagare vid Nordiska ministerrådets sekretariat som tjänstgör i Sverige 
1), 7) 
Arbetstagare vid Nordiska rådets presidiesekretariat som tjänstgör i Sverige 
1), 7) 
Undervisningsväsendet, forskningsinstitutioner m.m.  
 
Rektor och annan lärare än timlärare vid statsunderstödd svensk utlandsskola 
1), 7) 
Bergsskolan i Filipstad: 
 
Rektor, studierektor och annan lärare än timlärare 
7) 
Arbetstagare vid Drottningholms teatermuseum 
7) 
Teater-, dans- och musikinstitutioner  
 
Arbetstagare vid: 
 
AB Helsingborgs Stadsteater, 
 
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg, 
 
AB Uppsala Stadsteater, 
 
Borås Stadsteater, 
 
Byteatern (Kalmar läns teater), 
 
Estrad Norr (Jämtlands läns musik och teater), 
 
Folkoperan AB, 
 
Folkteatern i Göteborg ek.för., 
 
Gotlands Musikstiftelse (GotlandsMusiken), 
 
Gävle Symfoniorkester, 
 
Göteborg Wind Orchestra, 
 
Göteborgs Stadsteater AB, 
 
Göteborgs Symfoniker AB, 
 
GöteborgsOperan AB, 
 
Helsingborgs Nya Konserthus AB, 
 
Kalmar läns musikstiftelse, 
 
Kammarorkestern Musica Vitae, 
 
Kommunalförbundet Norrlands nätverk för 
 
Musikteater och dans (NMD), 
 
Kommunalförbundet Teater Västmanland, 
 
Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken, 
 
Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken 
 
(Västerås Sinfonietta), 
 
Kungl. Dramatiska Teatern AB, 
 
Kungl. Operan AB, 
 
Länsmusiken i Örebro AB, 
 
Länsmusiken i Örebro AB (Svenska 
 
Kammarorkestern), 
 
Länsteatern i Örebro AB, 
 
Länsteatern på Gotland, 
 
Malmö Opera AB, 
 
Malmö Stadsteater AB, 
 
Malmö Symfoniorkester AB, 
 
Musik Gävleborg, 
 
Musik i Blekinge. 
 
Musik i Halland, 
 
Musik i Syd, 
 
Musik i Väst, 
 
Norrbottensmusiken, 
 
Norrbottensmusiken (Norrbottens Kammarorkester), 
 
Norrköpings Symfoniorkester, 
 
Norrlandsoperan AB, 
 
Regionteater Väst AB, 
 
Riksteatern, 
 
Scenkonst Västernorrland AB (Nordiska 
 
Kammarorkestern och Musik i Västernorrland), 
 
Scenkonst Västernorrland AB (NorrDans), 
 
Scenkonst Västernorrland AB (Teater Västernorrland), 
 
Skånes Dansteater AB, 
 
Smålands Musik och Teater, 
 
Smålands Musik och Teater (Jönköpings sinfonietta), 
 
Stiftelsen Folkteatern i Gävleborg, 
 
Stiftelsen Länsteatern i Dalarna, 
 
Stiftelsen Musik i Dalarna, 
 
Stiftelsen Musik i Uppland, 
 
Stiftelsen Musik i Uppland (Uppsala Kammarorkester), 
 
Stiftelsen Norrbottensteatern, 
 
Stiftelsen Östergötlands länsteater, 
 
Stiftelsen Östgötamusiken 
 
Stockholms konserthusstiftelse, 
 
Stockholms Stadsteater AB, 
 
Svenska rikskonserter, 
 
Sörmlands Musik & Teater, 
 
Teater Halland AB, 
 
Värmlands Teater & Musikstiftelse och 
 
Västerbottensteatern AB 
4), 5) 
Arbetstagare vid fria teater-, dans- och musikgrupper 
4), 6) 
Arbetstagare vid Teateralliansen AB 
4) 
Konstnärlig ledare (teaterchef) vid 
 
Drottningholms Slottsteater 
5), 7) 
Särskilda bestämmelser 1) Huvudmannen får besluta att vissa arbetstagare inte ska ha pensionsrätt enligt förordningen. Om detta beslutas, anses arbetstagaren ha en anställning som inte avses i statliga tjänstepensionsbestämmelser. Ett sådant beslut ska sändas till Statens tjänstepensionsverk.2) Förordningen tillämpas på anställning hos en institution för vilken Nordiska ministerrådet beslutat om tillämpning av överenskommelsen den 9 december 1988 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om de anställdas rättsställning vid nordiska institutioner. När rättsställningsavtalet tillämpas på en institution ska de anställda även omfattas av föreskrifterna i tredje kapitlet PA 03.4) Högst fem år av konstnärlig anställning vid utländsk eller icke-statsunderstödd svensk teater-, dans- eller musikinstitution får tillgodoräknas arbetstagaren som pensionsgrundande tjänstetid mot engångspremie, om huvudmannen anser att anställningen är av särskild betydelse för sin verksamhet.5) För chef för teater-, dans- eller musikinstitution (teaterchef) gäller följande. Rätt till avgångsförmån vid avgång före pensionsåldern kan beviljas teaterchef som av annan anledning än på egen begäran avgår från sin anställning före pensionsåldern. Huvudmannen beslutar om rätt till sådan förmån och betalar kostnaderna för den.Med avgångsförmån enligt första stycket avses inkomstgaranti eller avgångsvederlag. Inkomstgaranti beräknas, samordnas med andra inkomster, utbetalas, värdesäkras och omräknas till en ålderspension på samma sätt som en inkomstgaranti enligt förordningen (2003:55) om avgångsförmåner för vissa arbetstagare med statlig chefsanställning. Vid omräkningen beaktas även föreskrifterna i bilaga C. Avgångsvederlag beräknas, utbetalas och samordnas med andra inkomster enligt föreskrifterna i samma förordning.6) Statens tjänstepensionsverk beslutar om tillämpning av förordningen på en fri teater-, musik- eller dansgrupp. Som villkor för detta gäller att statsbidrag till gruppens verksamhet betalas ut av Statens kulturråd.7) Avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) tillämpas.2. För Allmänna barnhuset tillämpas den nya lydelsen av bilaga A från och med den 1 april 2004. Allmänna barnhuset ska dock fortfarande ha kostnadsansvar enligt den tidigare lydelsen av särskilda bestämmelsen 3 i bilaga A för förmåner som intjänats dessförinnan. Statens tjänstepensionsverk får medge att Allmänna barnhuset fullgör detta ansvar med engångspremier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.På regeringens vägnarMATS ODELLErik Nymansson(Finansdepartementet)