Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1129 Utkom från trycket den 5 oktober 2010Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten;utfärdad den 23 september 2010.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten dels att 5 och 6 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 13 §, samt närmast före 13 § en ny rubrik av följande lydelse.5 §5 § Senaste lydelse 2007:905. Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten bedrivs i form avplatsförmedling,vägledning,arbetsmarknadspolitiska program,arbetsplatsintroduktion,arbetslivsinriktad rehabilitering,verksamhet för unga med funktionshinder, ochinsatser för vissa nyanlända invandrare.Verksamheten omfattar också frågor om vissa anställningsfrämjande åtgärder, arbetstillstånd, arbetslöshetsförsäkringen och byggnadstillstånd m.m.6 §6 § Senaste lydelse 2007:905. Arbetsförmedlingen ska i samråd med den som söker arbete upprätta en individuell handlingsplan där den arbetssökandes skyldigheter och planerade aktiviteter anges. Planen ska upprättas senast trettio dagar från det att den enskilde anmäler sig som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen. En handlingsplan för den som inte fyllt 25 år bör dock upprättas tidigare.Första stycket gäller inte om en etableringsplan ska upprättas enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.Arbetsförmedlingen får meddela närmare föreskrifter om handlingsplanernas innehåll och om hur de ska följas upp.Insatser för vissa nyanlända invandrare13 §13 § Tidigare 13 § upphävd genom 2007:905. Insatser för vissa nyanlända invandrare innebär att Arbetsförmedlingen ansvarar för att genomföra etableringssamtal, samt upprätta etableringsplan och tillhandahålla aktiviteter för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i arbetslivet enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMKarin Renman(Arbetsmarknadsdepartementet)