Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1415 Utkom från trycket den 7 december 2010Lag om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning;utfärdad den 25 november 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:80, bet. 2010/11:KU4, rskr. 2010/11:21. föreskrivs att 19 § lagen (1994:261) om fullmaktsanställning ska ha följande lydelse.19 §19 §När Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen i enlighet med regeringsformen eller någon annan lag prövar frågor om skiljande från anställningen, avstängning eller läkarundersökning, ska handläggningen ske på det sätt som föreskrivs för tvistemål. Vid omröstning ska föreskrifterna i 29 kap. rättegångsbalken tillämpas.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarSTEFAN ATTEFALLRikard Jermsten(Finansdepartementet)