Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1462 Utkom från trycket den 7 december 2010Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd;utfärdad den 25 november 2010.Regeringen föreskriver att 3 och 4 §§ förordningen (1996:1100) om aktivitetsstödFörordningen omtryckt 2000:639. ska ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2007:814. Till den som har slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller ett individuellt program med minst tre års studier inom gymnasieskolan, lämnas utvecklingsersättning med ett belopp som motsvarar det studiebidrag inom studiemedlet som lämnas enligt 3 kap. 12 § 1 studiestödslagen (1999:1395), delat med fem.Till övriga lämnas, till och med det första kalenderhalvåret det år som personen fyller 20 år, utvecklingsersättning med ett belopp som motsvarar det studiebidrag inom studiehjälpen som lämnas enligt 2 kap. 7 § studiestödslagen, delat med 22. Därefter lämnas utvecklingsersättning med det belopp som anges i första stycket.4 §4 § Senaste lydelse 2009:1598. Aktivitetsstöd är ekonomiskt stöd till försörjning och lämnas till den som deltar i något av de arbetsmarknadspolitiska programmenjobb- och utvecklingsgarantin,arbetsmarknadsutbildning,arbetspraktik, stöd till start av näringsverksamhet, ungdomsinsatser,förberedande insatser,arbetslivsintroduktion, ellerprojekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning.För den som deltar i jobbgarantin för ungdomar inom det arbetsmarknadspolitiska programmet ungdomsinsatser eller i det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion krävs för att aktivitetsstöd ska lämnas att deltagaren är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring eller att han eller hon har fyllt 25 år.1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som före ikraftträdandet påbörjat det arbetsmarknadspolitiska programmet lyft.På regeringens vägnarLENA ADELSOHN LILJEROTHCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)