Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1463 Utkom från trycket den 7 december 2010Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program;utfärdad den 25 november 2010.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska programSenaste lydelse av14 c § 2010:8014 d § 2010:80rubriken närmast före 14 c § 2010:80. dels att 14 c och 14 d §§ ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 14 c § ska utgå, dels att 1, 7 och 33 a §§ ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2009:1601. Denna förordning innehåller bestämmelser om de arbetsmarknads-politiska programmenarbetsmarknadsutbildning,arbetspraktik,stöd till start av näringsverksamhet,ungdomsinsatser,förberedande insatser,arbetslivsintroduktion, ochprojekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning.Programmen handhas av Arbetsförmedlingen om inte annat föreskrivs.7 §7 § Senaste lydelse 2009:1601. En anvisning ska avse verksamhet under en bestämd tidsperiod. Tidsperioden får vara längst sex månader.Dock får anvisningar tillprova-på-platser, praktisk kompetensutveckling och arbetslivsintroduktion avse en tidsperiod om längst tre månader,arbetsmarknadsutbildning avse tid till dess målet med utbildningen uppnåtts,yrkeskompetensbedömning som inte utgör del av en prova-på-plats avse en tidsperiod om längst tre veckor, ochstöd till start av näringsverksamhet förlängas, om det behövs på grund av sjukdom eller på grund av att ett myndighetstillstånd som behövs för verksamheten har blivit försenat.33 a §33 a § Senaste lydelse 2010:395. Ändringen innebär att första stycket upphävs. Ekonomiskt stöd får lämnas till den som anordnar yrkeskompetensbedömning, oavsett vem som gör bedömningen. Stöd lämnas dock inte till den som anordnar en prova-på-plats där yrkeskompetensbedömning inte ingår.När ekonomiskt stöd lämnas till privata arbetsgivare eller till offentliga arbetsgivare vid drift av affärsverksamhet, ska Arbetsförmedlingen säkerställa att inte vissa företag eller viss produktion gynnas på det sätt som framgår av artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som före ikraftträdandet påbörjat det arbetsmarknadspolitiska programmet lyft.På regeringens vägnarLENA ADELSOHN LILJEROTHCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)