Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1656 Utkom från trycket den 14 december 2010Förordning om ändring i förordningen (1978:963) om ändring av livräntor enligt äldre statliga tjänstepensionsbestämmelser;utfärdad den 2 december 2010.Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1978:963) om ändring av livräntor enligt äldre statliga tjänstepensionsbestämmelser ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2002:867. Livränta ändras i samma grad som prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken har ändrats från juli månad året före det år då livräntan har börjat betalas ut.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarSTEFAN ATTEFALLRikard Jermsten(Finansdepartementet)