Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1663 Utkom från trycket den 14 december 2010Förordning om ändring i tjänstledighetsförordningen (1984:111);utfärdad den 2 december 2010.Regeringen föreskriver att 2 § tjänstledighetsförordningen (1984:111)Förordningen omtryckt 1991:1787. ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 1999:863. En arbetstagares rätt till tjänstledighet regleras i bland annat följande föreskrifter.
Författning 
Föreskrift om tjänstledighet 
 
 
Lagen (1986:163) om rätt till ledighet för svenskundervisning för invandrare 
3 § 
Lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård 
20 § 
Kommunallagen (1991:900) 
4 kap. 11 § 
 
för att fullgöra kommunala förtroendeuppdrag 
 
4 kap. 32 § 
 
för att tjänstgöra som politisk sekreterare 
 
 
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarSTEFAN ATTEFALLRikard Jermsten(Finansdepartementet)