Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1666 Utkom från trycket den 14 december 2010Förordning om ändring i förordningen (1984:1043) om beräkning av pensionsgrundande tjänstetid vid ledighet för internationella uppdrag;utfärdad den 2 december 2010.Regeringen föreskriver att 2 a § förordningen (1984:1043) om beräkning av pensionsgrundande tjänstetid vid ledighet för internationella uppdrag ska ha följande lydelse.2 a §2 a § Senaste lydelse 1991:1432. För en arbetstagare som varit tjänstledig utan lön för anställning hos en institution för vilken Nordiska ministerrådet beslutat om tillämpning av överenskommelsen den 9 december 1988 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om de anställdas rättsställning vid nordiska institutioner gäller följande vid beräkning av pension enligt pensionsplanen.Om tjänstetidsfaktorn är större än tilläggspensionens poängårsfaktor enligt socialförsäkringsbalken ska tjänstepensionen höjas med ett belopp som beräknas på följande sätt.För varje poängår som arbetstagaren förlorat på grund av anställningen hos institutionen beräknas ett belopp som utgör 1,8 procent av den pensionsgrundande lönen begränsat till 7,5 gånger det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde när anställningen vid institutionen upphörde.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarSTEFAN ATTEFALLRikard Jermsten(Finansdepartementet)