Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1669 Utkom från trycket den 14 december 2010Förordning om ändring i förordningen (1987:74) om förändring av statliga personalpensioner under åren 1960–1975;utfärdad den 2 december 2010.Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (1987:74) om förändring av statliga personalpensioner under åren 1960–1975 ska ha följande lydelse.6 §6 §För tid från och med den 1 juli 1975 ändras normalbelopp och basbelopp av pension enligt 4 § i samma grad som prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken ändrats i förhållande till talet 9 300.Första stycket gäller också sådan familjepension för frånskild make som är begränsad enligt 14 § 3 mom. SPR.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppräkning för tid före ikraftträdandet.På regeringens vägnarSTEFAN ATTEFALLRikard Jermsten(Finansdepartementet)