Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1688 Utkom från trycket den 14 december 2010Förordning om ändring i förordningen (1995:268) om samordning av statlig tjänstepension med vissa pensioner till riksdagens ledamöter och ledamöter av Europaparlamentet;utfärdad den 2 december 2010.Regeringen föreskriver att 6 a, 7 och 8 §§ förordningen (1995:268) om samordning av statlig tjänstepension med vissa pensioner till riksdagens ledamöter och ledamöter av Europaparlamentet ska ha följande lydelse.6 a §6 a § Senaste lydelse 2009:1220. Vid beräkning enligt 4–6 §§ av vilket belopp av ledamotspensionen som tjänstepensionen ska minskas med efter 65 års ålder ska det bortses från ett så stort belopp av ledamotspensionen som beräknas motsvara vad som skulle ha tjänats in i svensk socialförsäkringspension under tiden som ledamot av Europaparlamentet.Det som skulle ha tjänats in i svensk socialförsäkringspension ska beräknas som den inkomstgrundade ålderspension som den före detta ledamoten skulle ha haft rätt till för samma år om ledamotsarvodet hade varit pensionsgrundande enligt svensk lag. Med inkomstgrundad ålderspension avses inkomstgrundad ålderspension enligt socialförsäkringsbalken före reducering enligt 69 kap. 2, 3, 5–7 och 9–11 §§ samma balk. Inkomstpension och premiepension ska beräknas som om den före detta ledamoten endast hade tillgodoräknats pensionsrätt för inkomstpension och som om denna pensionsrätt, före reducering enligt 61 kap. 10 § socialförsäkringsbalken, hade utgjort 18,5 procent av pensionsunderlaget.7 §7 § Senaste lydelse 2003:59. Om riksdagspensionen har minskats med hänsyn till sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken eller livränta enligt 41–43 kap. samma balk, med undantag för livränta som hänför sig till krigsskadersättning, ska den anses uppgå till det belopp som skulle ha gällt utan sådan minskning.8 §8 § Senaste lydelse 2003:59. Om riksdagspensionen beräknats med hänsyn till att sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken betalas ut, tillämpas också föreskrifterna i 9 och 10 §§ för tid före den månad då pensionstagaren fyller 65 år.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarSTEFAN ATTEFALLRikard Jermsten(Finansdepartementet)