Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1699 Utkom från trycket den 14 december 2010Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd;utfärdad den 2 december 2010.Regeringen föreskriver att 8, 9, 11, 12, 24 a och 25 §§ förordningen (1996:1100) om aktivitetsstödFörordningen omtryckt 2000:639. ska ha följande lydelse.8 §8 § Senaste lydelse 2007:919. Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning lämnas även vid frånvaro från aktiviteter, om frånvaron beror påsjukdom, med undantag för karensdagen enligt 9 §, sedan deltagaren anmält sjukdomen till Försäkringskassan,tillfällig vård av barn i samma omfattning som deltagaren har rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. socialförsäkringsbalken,kortvarig ledighet för enskild angelägenhet av vikt,ett tillfälligt uppehåll i upphandlad arbetsmarknadsutbildning eller annan utbildning inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program, om uppehållet är en följd av att utbildningsanordnaren gör ett uppehåll i sin verksamhet, dock högst under tio ersättningsdagar under perioden juni–augusti,ett tillfälligt uppehåll i insatser inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin, dock under sammanlagt högst 20 ersättningsdagar under en tolvmånadersperiod, under förutsättning att den enskilde under uppehållet är beredd att ta aktiv del av Arbetsförmedlingens service i fråga om platsförmedling,vård av närstående i samma omfattning som deltagaren har rätt till ersättning enligt 47 kap. 3, 4, 6, 8, 9 och 13 §§ socialförsäkringsbalken,hinder i aktiviteten på grund av beslut enligt smittskyddslagen (2004:168) i andra fall än som avses i 3 kap. 8 eller 10 § eller livsmedelslagen (2006:804) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av livsmedelslagen, ellernågot annat uppehåll i aktiviteten enligt föreskrifter som Arbetsförmedlingen meddelar.I fråga om frånvaro som avses i första stycket 1 tillämpas bestämmelserna i 27 kap. 2–4, 17, 18, 25, 45–53 och 55–55 b §§ samt 110 kap. 4 och 21 §§ socialförsäkringsbalken samt 4 kap. 10 § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.9 §9 § Senaste lydelse 2007:814. Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning lämnas inte för den första dagen i en sjukperiod (karensdag). Som karensdag räknas endast dag under vilken stöd skulle ha lämnats, om inte bestämmelsen om karensdag hade gällt. Den som blir sjuk inom fem kalenderdagar efter en sjukperiod slipper en ny karensdag. Ingen deltagare ska få avdrag under mer än tio karensdagar under en period om tolv månader.Karensdagen gäller dock inte för den för vilken ett beslut enligt 27 kap. 40 och 41 §§ socialförsäkringsbalken eller 13 § första stycket lagen (1991:1047) om sjuklön gäller.11 §11 § Senaste lydelse 2002:1057. Aktivitetsstödet minskas, med de undantag som följer av andra och tredje styckena, med de belopp som lämnas somsjukersättning och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken,allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken,särskilt pensionstillägg enligt socialförsäkringsbalken,annan pensionsförmån än enligt 1–3 som lämnas på grund av förvärvsarbete utom när den dagpenning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring som ligger till grund för aktivitetsstödet redan har minskats med förmånen enligt 5 § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring, ellerlivränta på grund av arbetsskada enligt socialförsäkringsbalken eller motsvarande ersättning enligt någon äldre författning, dock inte barnlivränta eller omställningslivränta.Aktivitetsstödet minskas normalt med de belopp som deltagaren får enligt första stycket. Om däremot en ersättning, en pension eller ett tillägg enligt första stycket 1–3 lämnas med mindre än ett helt belopp eller om det är fråga om livränta enligt första stycket 5, minskas stödet endast till den del som aktivitetsstödet och det andra beloppet utgör ersättning för samma inkomstbortfall.Aktivitetsstödet minskas inte till följd av en livränta enligt första stycket 5, om deltagaren omedelbart innan programmet påbörjas förvärvsarbetat och samtidigt fått livränta. Med förvärvsarbete likställs tid under vilken deltagaren får ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.12 §12 § Senaste lydelse 2000:639. Aktivitetsstödet minskas också för den som fårföräldrapenning eller rehabiliteringspenning enligt socialförsäkringsbalken, ellerlön eller andra anställningsförmåner från en arbetsgivare, dock inte löneutfyllnad som lämnas på grund av aktiviteten.Aktivitetsstödet minskas i dessa fall med de belopp som för samma tid lämnas som föräldra- eller rehabiliteringspenning, lön eller anställningsförmåner.24 a §24 a § Senaste lydelse 2010:446. Arbetsförmedlingen ska till Försäkringskassan lämna följande uppgifter när någon ska få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning:namn, personnummer eller samordningsnummer för den som ska få stödet,under vilken tidsperiod han eller hon är anvisad till ett program,omfattningen av programmet,vem som anordnar programmet eller en aktivitet,om att den som anvisats till jobbgarantin för ungdomar har slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller ett individuellt program med minst tre års studier inom gymnasieskolan, ochom lön, andra anställningsförmåner och sådan pensionsförmån som avses i 11 § första stycket 4.25 §25 § Senaste lydelse 2010:390. Bestämmelserna i 113 kap. 2–20 och 21 §§ socialförsäkringsbalken om ändring, omprövning och överklagande tillämpas på Försäkringskassans beslut i fråga om aktivitetsstöd och utvecklingsersättning.1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.2. Äldre föreskrifter i 8, 9, 11 och 12 §§ gäller fortfarande i fråga om aktivitetsstöd och utvecklingsersättning som avser tid före ikraftträdandet.3. Det som föreskrivs om minskning av aktivitetsersättning i 11 § första och andra styckena gäller också i fråga om belopp som lämnas som särskild efterlevandepension och garantipension till särskild efterlevandepension enligt 7 kap. 48–54 §§ lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken, eller hustrutillägg enligt lagen (1998:708) om upphävande av lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension.På regeringens vägnarHILLEVI ENGSTRÖMCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)